Sa ika-48 anibersaryo ng NDFP, pinakamataas na pagpupugay sa nakikibakang mamamayan laban sa teroristang rehimeng Duterte! Itutok ang nagkakaisang lakas ng mamamayan para ibagsak ang diktadura ni Duterte!

Binabati ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa ika-48 na anibersaryo nito. Sa mga nagdaang taon, binuo ng NDFP ang pagkakaisa ng malawak na hanay ng mga inaapi at pinagsasamantalahang uri at sektor sa lipunan laban sa mga naghaharing uri. Naitatag ang malapad na alyansa na nagsisilbi sa pagsusulong at pag-abante ng armadong rebolusyon sa bansa.

Bilang kinatawan ng rebolusyonaryong kilusan sa usapang pangkapayapaan, matatag na itinaguyod ng NDFP ang linya ng matagalan at makatarungang kapayapaan sa pagkakamit ng pambansa-demokratikong aspirasyon ng mamamayan. Hindi kailanman nagawang ibulid ng mga nagdaan at kasalukuyang reaksyunaryong rehimen ang CPP-NPA-NDFP sa kapitulasyon. Matagumpay na naigiit nito ang kasunduang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights ang International Humanitarian Law bilang pagtatanggol sa karapatan ng mamamayang Pilipino na paulit-ulit na nilalabag ng reaksyunaryong estado. Patuloy nitong iginigiit ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms para isulong ang kapakanan at kagalingan ng bayan. Sa kabila ng kabutihang-loob ng NDFP, arbitraryong tinalikuran ng rehimeng Duterte ang usapang pangkapayapaan noong 2017.

Malaki ang naging papel ng NDFP sa pagpapabagsak ng diktadurang Marcos at rehimeng Estrada. Nagsilbing gulugod ito para pagkaisahin ang malawak na hanay ng mamamayan para labanan at patalsikin ang mga reaksyunaryong rehimen. Umani ng suporta at kinikilala ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa ibayong dagat sa pangunguna ng NDFP. Kakapit-bisig ng NDFP ang iba’t ibang mamamayan ng daigdig laban sa imperyalismo.

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Melito Glor Command kay Kasamang Fidel Agcaoili, punong negosyador ng NDFP sa usapang pangkapayapaan, na namatay sa karamdaman at sa mga dakilang consultant ng NDFP na namartir sa kamay ng reaksyunaryong estado. Sa kabila ng pag-iral ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee, inaresto at brutal na pinatay ng rehimen ang mga NDFP Consultant na sina Antonio Cabanatan, Eugenia Magpantay, Agaton Topacio, Randall Echanis, Julius Giron at Randy Malayao. Pinaparangalan din si Alvin Luque o mas kilala bilang si Ka Joaquin Jacinto ng NDFP-Mindanao na pinaslang ng rehimeng Duterte habang nagpapagamot.

Pulang pagsaludo rin sa mga aktibista at progresibong pwersa na pinaslang at dinarahas ng rehimen. Inspirasyon ang kanilang pakikibaka para patuloy na isulong ang demokratikong kahilingan ng mamamayan. Kinikilala ng MGC ang katapangan ng mga kabataan, guro, manggagawang pangkalusugan, abugado, mamamahayag, taong simbahan, kawani ng gubyerno, manggagawang pangkultura at iba pang grupo na kumukondena at lumalaban sa pasismo ng rehimeng Duterte at handang makipagkaisa at bumigkis sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka.

Napakahinog ng kasalukuyang sitwasyon para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Dumarami at lumalawak ang mga anti-pasista, anti-imperyalista at antipyudal na pakikibakang masa. Sa harap ng tumitinding terorismo ng rehimeng Duterte at mga restriksyon ng pandemyang COVID-19, masigla ang pakikibakang bayan para ipaabot ang mga panawagan at karaingan ng mamamayan. Pumutok ang mga pagkilos sa malawak na hanay mula sa iba’t ibang uri ng lipunan. Nagkaroon ng mga kilusang bayanihan na tumugon sa pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng kriminal na pagpapabaya at lansakang pandarambong ng pangkating Duterte sa pondo ng bayan. Pinakamalaking pagtitipon ang naganap na online protest kung saan 800,000 ang lumahok para tutulan ang pagsasabatas ng Anti-terror Law na sa kalauna’y tumungo sa mga lansangan at nakapagtipon ng 8,000. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang mga protestang bayan laban sa kainutilan ng rehimeng Duterte na tugunan ang pandemya hanggang sa pagkundina sa kabi-kabilang karahasan.

Ikinagagalak ng MGC na nabubuo ang malapad na koalisyong anti-Duterte ng mga pwersang pampulitika sa lipunan at hanay ng demokratikong oposisyon na lalong nagpapabilis sa pagkakahiwalay ni Duterte sa sambayanan. Nagbibigay ito ng puwang upang magsalubong ang mga kumon na interes ng mga rebolusyonaryong pwersa, progresibo at oposisyon laban sa iisang kaaway — ang rehimeng Duterte.

Sa diwang ito, maaasahan ng NDFP ang patuloy na paggampan ng MGC sa pagbubuo ng pinakamalawak na pagkakaisa ng mamamayan sa kanayunan. Patuloy na pararamihin ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika (OKP) na gumagampan ng gawaing nagkakaisang prente sa mga sona at larangang gerilya. Higit na patitibayin ang pagkakaisa at pakikibaka ng NPA at masa sa kanayunan laban sa rehimen. Habang isinusulong ang digmang bayan, nakakamit ng mamamayan sa mga OKP ang kanilang pulitikal na karapatang magpasya sa sarili, isulong ang demokratikong interes at pambansang pagpapalaya.

Sa Timog Katagalugan, nagpupunyagi ang mga rebolusyonaryong pwersa sa gitna ng mararahas na focused military operations (FMO) at retooled community support program operations (RCSPO) ng AFP-PNP. Sa pagkakaisa ng mamamayan at Pulang hukbo, nailulunsad ang mga taktikal na opensiba, naisusulong ang mga kampanya para sa rebolusyong agraryo at pinalalakas ang baseng masa. Patunay rito ang matatagumpay na taktikal na opensiba ng MGC kahit sa panahon ng masinsing operasyon ng AFP-PNP. Tampok dito ang opensibang aksyon ng NPA laban sa helikopter ng SOLCOM at pag-ambus ng Pulang hukbo sa mga FMO at RCSPO ng AFP-PNP.

Tiyak na lalakas pa ang pagkakaisa at alyansa ng sambayanan para labanan ang teroristang rehimeng Duterte. Ang abanteng seksyon ng kilusang masa ay kailangang maramihang sumapi sa mga kaalyadong organisasyong ng NDFP at magsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

Ang sama-samang lakas at pagkakaisa ng mamamayan ang magpapabagsak sa paghahari ng teroristang rehimeng Duterte hanggang sa makamit ang tunay at pangmatagalan kapayapaan na nakabatay sa hustisyang panlipunan.###

Sa ika-48 anibersaryo ng NDFP, pinakamataas na pagpupugay sa nakikibakang mamamayan laban sa teroristang rehimeng Duterte! Itutok ang nagkakaisang lakas ng mamamayan para ibagsak ang diktadura ni Duterte!