Sa ika-80 taong paggunita sa Araw ng Kagitingan

Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Ginugunita natin sa araw na ito ang ika-80 taon ng tinataguriang Araw ng Kagitingan. Sa araw na ito, kilalanin natin ang mahaba at nagpapatuloy na kasaysayan ng magiting na pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya, mula sa panahon ng kolonyalismong Espanya hanggang sa kasalukuyang paglaban sa neo-kolonyal na paghahari ng imperyalismong US sa Pilipinas.

Ang kawalan ng tunay na kalayaan ang isa sa malalim na ugat ng nagpapatuloy na pagkaatrasado ng Pilipinas at pagdurusa ng mga Pilipino. Dahil sa dayuhang paghahari, ang yaman ng ating bansa ay hindi pinakikinabangan ng mga Pilipino, bagkus ay dinadambong ng mga korporasyong multinasyunal at pinakikinabangan ng dayuhang malalaking kapitalista. Walang karapatan ang bansa sa pagpapasya sa sariling landas, bagkus ay laging sunud-sunuran sa patakaran ng US.

Kung tutuusin, kabalintunaan na tinuring na “kagitingan” ang makasaysayang araw na ito ng malaking karuwagan at pagtatraydor ng US nang tumalilis ang mga pwersa nito at inabandona ang mga sundalong Pilipino sa magiting na paglaban at sa kolonyalismong Hapon.

Tunay na magiting ang mga sundalong Pilipino na nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga dayuhang mananakop hanggang maggupo sila at pinwersang magmartsa mula Bataan patungong Tarlac sa tinaguriang “death march.” Ang higit na magiting ay ang gerilyang pakikipagdigma ng mga Pilipino sa pangunguna ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon o Hukbalahap. Sa pamamagitan ng armadong paglaban, napalaya ang malaking bahagi ng Luzon at ilang prubinsya sa ibang bahagi ng bansa mula sa kapangyarihan ng Japan.

Katrayduran ang ginawa ng imperyalismong US nang paglipas ng tatlong taon, ay muling sinakop ang Pilipinas, dinisarmahan at sinupil ang mga gerilyang mandirigma. Noong Pebrero 1945, minasaker ng mga sundalong Amerikano kasama ang ilang sundalong Pilipino ang 105 gerilyang kabilang sa Squadron 77 ng Hukbalahap noong February 1945.

Sa ngayon, ang tunay na magigiting ay yaong mga pwersang patrioyotiko na nagsusulong ng iba’t ibang anyo ng pakikibaka at nagsusulong ng hangarin ng bayan para sa tunay na pambansang kalayaan. Ipinaglalaban nila ang tunay na kasarinlan sa ekonomya laban sa dayuhang kontrol at dominasyon at tinututulan ang todong importasyon at pagbaha ng dayuhang mga produkto, lalo na sa harap ng sunud-sunod na neo-liberal na batas na pinirmahan ni Duterte kamakailan na nag-amyenda sa Retail Trade Liberalization Law, sa Foreign Investments Act at Public Services Act.

Ipinaglalaban nila ang pagbasura sa mga di pantay na kasunduang militar sa US na nagpapahintulot sa US na magtayo ng mga pasilidad sa loob ng mga kampo ng AFP, impluwensyahan at kontrolin ang militar at gamitin ang Pilipinas bilang isang malaking base militar. Nilalabanan nila ang papet na gubyerno na pinamumunuan ng mga upisyal na sunud-sunuran sa mga dayuhang interes. Matapang nilang hinaharap ang paniniil ng mga armadong pwersa ng estado na nagtatanggol sa dayuhang interes.

Sa araw na ito, humalaw tayo ng inspirasyon at lakas sa kabayanihan ng ating mga ninuno, at patuloy na itaguyod at patatagin ang kagitingan ng sambayanang Pilipino at isulong ang pakikibaka para sa tunay na kalayaan hanggang sa tagumpay.

Sa ika-80 taong paggunita sa Araw ng Kagitingan