Sa ika-duha nga tuig sang SEMPO 1, nagapanawagan ang PKM-Negros sang hustisya kag sukton ang rehimen Duterte sa iya krimen batuk sa pumuluyo

Nakapagkig-isa ang Pambansang Katipunan nga mga Magsasaka (PKM-Negros) sa tanan nga pumuluyong Negrosanon sa pagdumdum sa ika-duha na ka tuig nga kawad-on sang hustisya sa ginlunsar nga madinugu-on nga Synchronized Enchanced Management of Police Operations (SEMPO 1) ukon Oplan Sauron sang Police Regional Office (PRO 7) sa pagpamuno sang anay hepe sini nga si Debold Sinas.

Nagresulta sa pag-ilig sang dugo sa Negros sa diin sa pito ka kabuhi sang mga mangunguma ang gin-utas sa Guihulngan kag madamu ang biktima sang ilegal nga pagpang-aresto base sa ginpangtanom nga mga ebidensya.

Kadungan sa aton nagalanog nga pagsinggitan sang hustisya sa tanan nga mga nabiktima ang militante nga pagdemanda nga pabayaron ang rehimen Duterte upod sa iya mga alipures sa ila makasiligni nga pagpamatay sa mga mangunguma, lider masa, aktibista, tigdampig sa tawhanon nga kinamatarung, doktor kag mga ordinaryo nga pumuluyo sa ginalunsar sini nga todo-larga kag mahigko nga gyera sa idalum sang iya “kontra-insurhensya” nga kampanya partikyular sa Isla sang Negros.

Labi pa naglala kag padayon nga nagahari ang kultura sang pagpamatay nga wala sang may napasabat sa idalum sang berdugo nga pagpapamuno sang rehimen. Pabilin nga idlas ang hustisya sa pamilya sang mga nabiktima ilabi na sang gintalana sang pasista nga rehimen Duterte si Sinas bilang tagpamuno sang PNP sa bilog pungsod nga amu ang utok-utok sang demonyo kag madinugu-on nga Oplan Sauron 1 kag 2 kag Oplan Branstark.

Lapnagon nga tinalawan nga taktika sang mala-tokhang nga tipo sang pagpamatay sang mga mersenaryo nga pwersa sang estado nga nag-utas sa masobra 20 ka kabuhi sang mga inosenteng sibilyan sa tabon sang gasgas na nga “nanlaban” nga rason.

Tungtungan ini sa nagadamu nga kaso sang brutalidad kag krimen nga kahimu-an mismo sang hanay halin sa mga pwersa sang estado partikyular sa AFP/PNP sa diin wala-untat kag patarasak nga nagasabwag sang terorismo sa pumuluyo. Imbes nga pabayaron, nagataas pa ang ranggo kag posisyon sang mga AFP/PNP nga may malaba nga listahan sang krimen nga ginkomiter batok sa pumuluyo bangod si Duterte mismo bilang Commander-in-Chief ang numero uno nga kriminal kag terorista agud ipabilin ang kaugalingon sa poder kag padayon nga ikonsolida ang gahum pampulitika para sa interes sang reaksyunaryo nga estado sang despotiko nga agalon mayduta, dalagko komprador burgesya kag burukrata kapitalista.

Tanda sang nagahuyango nga mapiguson kag mahimuslanon nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal nga nagbun-ag sang naga ut-ot nga kapigaduhon kag tuman nga pag-antus sa pumuluyo.

Ang hayagan nga ka barahubal sang rehimen amu ang nagasindi sa nagabalingaso nga kaakig sang sahing mangunguma kag sang malapad nga pumuluyo nga labi pa nga pasingki-on ang pagtib-ong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga amu lamang ang solusyon para malab-ot ang handum nga hustisya kag pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Pabilin nga mangin preska sa tagipusu-on sang bug-os nga rebolusyonaryo nga organisasyon sang PKM-Negros ang kabuhi kag paghimakas sang mga mungunguma nga biktima sang pagpamatay sang estado sa diin nagaserbi nga inspirasyon agud militanti nga ipakig-away ang tawhanon nga kinamatarung labi na ang pagwasak sa monopolyo sang kadutaan agud mapatuman ang matuod nga reporma sa duta.

Sa atubang sang kangil-ad nga pasismo kag terorismo sang estado, nagapanawagan ang PKM-Negros sa tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa nga ubos-kusog nga maghimakas tubtob mapabayad ang rehimen US-Duterte sa iya kriminalidad kag maangkon ang matuod-tuod nga kahilwayan kag demokrasya nga nakabase sa hustisya. ###

Sa ika-duha nga tuig sang SEMPO 1, nagapanawagan ang PKM-Negros sang hustisya kag sukton ang rehimen Duterte sa iya krimen batuk sa pumuluyo