Sa nagkaupos nga pangatungdanan ni Duterte, nagpabiling walay hustisya ang biktima sa Marawi Siege

Read in: Pilipino

Ika-upat na nga kasumaran karon human ang maduguong gyera sa Marawi City sa Mindanao. Unsa na ang kalamboan sa 325,294 indibidwal o 27,000 ka pamilya sa 11,000 ka bubong nga napugos sa pagbakwit? Unsa na’y naangkon sa pamilya sa 368 ka napatay nga adunay sibilyang kababayen-an ug menor de edad nga kabataan, ug ang 3,000 kapin nga na- missing sa gyera. Ang mga bilding nga gipulbos sa kanyon ug bomba, ang nahanaw nga panginabuhian sa tanan, aduna na ba kini hustisya?

Midagsa ang langyaw’ng ayuda. Adunay P1.4B gikan sa US, 1.1B sa China ug bilyones sa Russia alang sa rehabilitasyon sa Marawi, apan asa na kini? Gawas sa ayuda nangutang pa si Duterte sa China og $7.34B alang kuno sa imprastraktura ug rehabilitasyon sa syudad. Apan nganong hangtod karon upat na ka tuig ang milabay nagpabiling guba pa gihapon ang Marawi, walay livelihood budget ug hingpit na nga wala makabalik ang mga residente.

Tin-aw na karon nga gibaylo ang kinabuhi sa katawhang Moro aron hingpit ilogon ang 24 ektaryas nga kayutaan alang sa kampo sa AFP. Dili ba mipamatuod lamang kini sa tinuyong pag-abog sa mga residente aron sila ang mopuli sa pagposisyon niini? Gahum militar ang dugang nga mipalig-on niini.

Nagkaupos na nga pangatungdanan ni Duterte, nagpabiling wala masulbad ang relokasyon sa mga bakwit. Aduna lamang 113 ka pamilya ang nakabalik sa Tolali, Marawi City gikan sa 17, 768 ug 100 ka pamilya sa Pagalatan, Saguiaran. Samtang adunay 2,943 pamilya sa Boganga Transitory Sites ug daghan pay nakatag didto sa Baloi ug Rogongon lligan City, Poona Bayabao ug Piagapo Lanao del Sur. Ang 24 o dul-an 200 ka indibidwal anaa pa karon nagpabilin sa CBEC (Community Based Evacuation Center) lligan City; Ang 4 kanailhang indibidwal sa 1,000 parte sa bukog nga giutingkay sa PNP SOCO kaniadto pang 2017 nalansang na; Ang gisaad nga livelihood program labaw pang misteryo kung asa na kini.

Naghukas na karon sa maskara ang kanhing nagpakaaron-ingnong “”dugong Muslim” nga presidente. Dili lang kawatan sa kaban sa katilingban, dili lang ahente aron i-kolateral ang iyang katawhan sa langyaw’ng pagpangutang, labaw pang dili lang mangingilog sa yuta kun dili, usa ka utok sa tanang kriminal nga pagpamatay sa mga sibilyan. Dili na ikatingala kung nganong gikwestyon sa internasyunal ang Pilipinas gumikan sa paturagas nga EJK–lakip na dinhi ang mga Muslim nga natokhang. Kining tanan, nagpatataw lamang kaniya nga usa ka kontra-katawhan.

Ang COVID 19 pandemya nga misapaw sa daan nang nagkalisod ug gutom nga kinabuhi, labaw pang mituok kanila. Biktima sila sa militaristang lockdown ug pagkontrol sa populasyon. Wala na gani silay panginabuhian sa evacuation centers gipig-utan pa sa pagtapok ug pagbyahe aron modiskarte nga makasugakod sa kagutom. Ang giutang nga dugo, giguba nga malipayong panimuyo ang mitay-og sa ilang pagbati nga hangtod karon dili pa mahikalimtan sa mga biktima.

Sulod sa lima ka tuig nga paghari ni Duterte, mas gikabuangan niya ang pagpalig-on sa iyang pwersa, haytek nga kahimanang militar, pagbansay ug uban pang rekursong pang- militar. Dili, aron suklan ang US ug China sa pagpanghilabot sa atong soberanya, kun dili alang sa kontra insurhensiya kaluha ang pag-imposar sa kontra-katawhang balaod ug palisiya, diin katawhan ang nag-unang target nila. Tumong niini nga ipalanat ang pagkontrol sa gahum bugti ang pagpanglapas sa tawhanong katungod.

Alang sa tanang biktima sa Marawi Siege, sa walay kakapoy padayon kaming nagasuporta kaninyo. Determinado kaming iasdang ang inyong katungod ug walay hunong nga mangita sa hustisya taliwala sa igting nga atake- militar ni Duterte. Ato na karong napamatud-an sulod sa lima ka tuig niya nga pangatungdanan, walay maayong nahimo ang gobyernong Duterte sa nahitabong gyera sa Marawi.

Giawhag ang katawhang Moro nga magmaigmat sa pakana sa gobyerno. Laoman nga posibling aduna pay mas dako nga gyerang mahitabo labaw pa sa Marawi, tungod kay padayon ang deklarasyon sa rehimen nga ang “terorista” anaa sa eryang Moro. Dili lung-an sa langyaw ug sa gobyernong Duterte ang Bangsamoro tungod anaa dinhi ang daghang minerales nga ilang gikahinaman. Tungod niini, gipabilin ang pwersang militar aron depensahan ang ilang ekonomikanhong katuyoan ug pugngan ang armadong pagsukol sa katawhang Moro.

Busa, anaa ang kundisyon aron suklan ug ipabagsak ang inutil nga rehimeng US-Duterte. Maghiusa kita aron labaw pang palig-onon ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Ang kawsa sa tanang dinaug- daug ug linupigan nga maoy gamhanan nga mopausab sa dunot nga katilingban!

Hustisya alang sa tanang biktima sa Marawi Siege! Iasdang ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan! Traydor nga rehimeng US-Duterte, Ibagsak na!

Sa nagkaupos nga pangatungdanan ni Duterte, nagpabiling walay hustisya ang biktima sa Marawi Siege