Sa pagdeklara ni Duterte ng Batas Militar sa Mindanao

Mariing tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Duterte sa pagpataw ng batas militar sa Mindanao at pagpapailalim ng mamamayang Pilipino sa paghaharing militar. Sa pagdeklara ng batas militar sa Mindanao, lumagpas na si Duterte sa pagbabanta at pagdadrama ng nakaraang mga buwan.

Ang sibil-demokratikong mga karapatan ng mamamayan sa buong Mindanao ay hinihigpitan na ngayon sa pagpapailalim sa kanila sa mga tsekpoynt, walang mandamyentong pag-aaresto, curfew at iba pang mga panggigipit sa kanila. Nananawagan ang Partido sa buong mamamayang Pilipino na lumaban sa pagpataw ng batas militar sa Mindanao at hingin ang kagyat na pagpapawalambisa nito.

Ang pagpataw ng batas militar ay ginawa sa makitid na pagdadahilan ng armadong sagupaan sa Marawi sa pagitan ng AFP at tinataguriang Maute Group, isang grupong bandidong may pamunuang kilalang malapit sa mga upisyal na militar. Sa walang-kabuluhang pagsisikap na bigyang-katwiran ang deklarasyon ng batas militar, winawasak ng mga pasista ang Marawi City tulad ng paggiba nila sa ilang bahagi ng Zamboanga City na halos patagin ng AFP noong 2013 sa pambobomba mula sa himpapawid at makapal na pamamaril.

Ang deklarasyon ni Duterte sa Mindanao ay lagpas na sa Marawi. Higit na mas malawak ang target at layunin nito.

Dineklara niya na magiging kasing-lupit siya ni Marcos, na babala ng pinakamalalalang uri ng paglabag sa mga karapatang-tao at pasistang atake laban sa mamamayan. Sa gayon, sadya na ring inutusan ni Duterte ang AFP na ipataw ang paghahari nito at magsagawa ng mga abuso na sukdulang walang pananagutan. Sisingilin siya ng ng mamamayang Pilipino bilang tuwirang responsable sa lahat ng mga abusong gagawin ng militar at pulis sa ilalim ng kanyang paghaharing militar.

Sa pagpataw ng batas militar sa Mindanao, tiyak na magiging mas walang-hiya ang mga reaksyunaryo sa paggamit ng mga pwersang militar at pulis upang supilin ang pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka at iba pang sektor para sa tunay na reporma sa lupa, mas mataas na sahod, mas mahusay na kalagayan sa pamumuhay, maging ang pangangalaga sa kalikasan laban sa dayuhang mga operasyong pagmimina. Sa batas militar sa Mindanao, ipinataw ni Duterte ang sarili bilang isang haring militar na handang managasa sa burukrasya at mangyurak sa mga prosesong sibilyan.

Sa batas militar, higit na pinalakas ni Duterte ang loob ng AFP upang paigtingin ang kampanya nito sa ekstrahudisyal na pamamaslang, pagdukot, tortyur, walang pakundangang pamamaril, pagsakop ng militar sa mga komunidad, sapilitang ebakwasyon at panghahamlet sa mga komunidad, pambobomba mula sa himpapawid, at sari-saring mga anyo ng abusong militar. Sa nakaraang mga buwan, ang kanyang hukbo ay nagsagawa ng di-mabilang na mga abuso laban sa mamamayan, na naglagay ng buu-buong mga komunidad sa ilalim ng paghaharing militar sa paglulunsad ng kontra-rebolusyonaryong Oplan Kapayapaan.

Idineklara ni Duterte ang batas militar sa Mindanao sa harap ng walang-lubay na kontradiksyon sa pagitan ng mga naghaharing uri, mga banta ng kudeta at iba pang maniobra. Sa pagsasagawa nito, iginigiit niya ang kanyang papel bilang commander-in-chief sa pag-asang masusuyo ang pamunuang militar at maunahan ang mga plano ng ilang upisyal militar sa pagkudeta. Kaakibat ng ganitong mga layunin, hinirang din niya ang paparaming upisyal ng militar sa kanyang gabinete at iba pang ahensya ng gubyerno. Ang isandakot na progresibo sa kanyang gubyerno ay ibayo ring naisasantabi at nahaharap sa banta.

Higit niyang iniintrensera ang sarili sa kapangyarihan at lalong nagiging determinadong gamitin ang impluwensya ng daan-bilyong dolyar na mga proyektong imprastraktura upang tiyakin ang suporta at katapatan ng naghaharing uri. Layunin niyang gamitin ang mayoryang kontrol sa kongreso upang suportahan ang kanyang deklarasyon ng batas militar at bigyan siya ng awtoridad na patagalin ito hanggang sa kabuuang 60 araw o higit pa. Hawak ang awtoritaryang mga kapangyarihang tulad ng kay Marcos, maitutulak niya ang implementasyon ng malalaking proyektong imprastraktura na lingid sa pagsubaybay ng publiko.

Kung magtagumpay si Duterte sa pagkuha ng suporta ng kongreso para sa batas militar sa Mindanao, tiyak na lalakas ang loob niyang ipataw ang batas militar sa buong bayan. Madali siyang makaiimbento ng kung anu-anong mga kadahilanan tulad ng “paglaban sa kriminalidad” at iba pa.

Ang pagpataw ng batas militar sa Mindanao ay bahagi ng pagsasakongkreto ng mga plano ni Duterte na itatag ang sarili bilang isang punong militar. Gayunman, ang pagbaling niya sa marahas na mga hakbangin ay patunay ng lumalalang paghina at pagbabangayan ng naghaharing estado at ang lumulubhang krisis ng buong naghaharing sistema.

Nananawagan ang PKP sa mamamayang Pilipino na masiglang tutulan ang deklarasyon ni Duterte ng batas militar sa Mindanao at igiit ang kagyat na pag-atras nito. Dapat magkaisa ang lahat ng pwersa sa pagtutol sa paghaharing militar sa Mindanao at labanan ang mga planong ipataw ang todong awtoritaryan na paghahari sa buong bayan. Dapat isagawa at paigtingin ang mga aksyong protesta sa buong bayan, ibandera ang kahingiang tapusin ang batas militar, igiit ang pamumunong sibilyan at paggalang sa mga karapatang sibil at pulitikal, gayundin ang pagpapatingkad sa mga batayang kahilingan ng mga manggagawa at magsasaka at iba pang demokratikong sektor.

Ang pagpataw ng batas militar at ang idudulot nitong mas malalang mga pang-aabuso sa karapatang-tao ay tiyak na ihahapag sa usapang pangkapayapaan bilang palabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Sa harap ng deklarasyong batas militar ng rehimeng Duterte sa Mindanao, lalong tumitingkad ang pangangailangan ng paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Sa gayon, dapat maging handa ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) na pabilisin ang pagrekluta ng mga bagong Pulang mandirigma habang kinukumbinsi ng batas militar ni Duterte ang paparaming tao na humawak ng armas laban sa bulok na sistema. Nananawagan ang Partido sa BHB na magplano at maglunsad ng mas maraming taktikal na opensiba sa Mindanao at sa buong kapuluan.

Tulad ng napatunayan na sa ilalim ni Marcos, ang paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pagtatanggol ang pinakamabisang paraan ng paglaban sa batas militar, pagtatanggol sa demokratikong mga karapatan ng mamamayan at pagbibigay sa kanila ng inspirasyong maglunsad ng mas marami pang mga pakikibaka.

Sa pagdeklara ni Duterte ng Batas Militar sa Mindanao