Sa Tunga sang COVID-19 Crisis, AFP, PNP kag CAFGU Perwisyo sa Nagaantus nga Pumuluyo Sa Kaumhan–NPA-Southern Panay

Sa subong nga nagapadayon ang pagpanalasa sang COVID-19, nangin instrumento ang AFP, PNP, kag pati CAFGU indi para sa pagbulig sa pumuluyo kundi para ipatuman ang militarista nga pakana sang rehimeng duterte.

Diri sa kaumhan, antes pa man sang lockdown, daw mga uhong lang nga nagsinulpot ang mga detatsment. Sa tunga sang kapigaduhon sang mga mangunguma, mapaniplang nila nga gintanyag ang pag-entra sa CAFGU bilang sabat sa kapigaduhon. Bisan pa man nga nagapamatok ang mayorya sang pumuluyo nga tukuran sang detatsment ang ila baryo, ginpamilit guid ang pagtukod sini. Ginaobligar pa guid ang mga mangunguma sa mismo baryo nga pagatukuran kag sa katambi nga mga kabaryuhanan sini nga magdala sang materyales para sa konstraksyon sang mga baraks kag wala-suhol nga ginapatrabaho kay kuno dapat magbulig sila sa pagtukod sang detatsment.

Sa Brgy. Luyang, Sibalom, Antique, antes pa man sang ginapatuman nga lockdown, nagapang-checkpoint na ang CAFGU kag AFP sa mga pumuluyo nga nagapabanwa. Ginabuksan ang ila nga mga bag agud usisaon ang ila nga dala. Subong, ang ini nga paglapas sa kinamatarung sang pumuluyo nagapadayon sa taming sang COVID-19. Sa Brgy. Pudpud, Miag-ao, ginasita sang CAFGU ang mga motorista kay kuno nagapaangkas sang NPA. Ang mga kaangay sini nga hitabu nagapakita sang mismo paghingalit sa lockdown agud limitahan ang paghulag sang pumuluyo kag harason sila paagi sa malisyoso nga pag-angot sa ila sa NPA.

Sa subong nga ginpalawig pa guid ang lockdown, nagakadapat nga aktibo nga suportahan ang pumuluyo sa ila nga mga kinahanglanon kapin ang pagka-on. Importante man ang madamu-an nga pag-testing sa ila agud matuhay ang mga may sakit sa wala sakit. Sa sini, mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod ang mga may sakit kag malikawan ang indi kinahanglanon nga mga restriksyon sa mga wala man sang balati-an. Sadto, nagapahambog pa ang rehimeng US-Duterte nga bastante ang pondo para sa COVID. Sa subong, ibaligya na nila ang propyedad sang pungsod para mapun-an ang kuno kakulang sang pondo. Inutil ini sa pagsabat sa mga kinahanglanon sang pumuluyo kag magapadugang lamang ini sa pagpalala sang sitwasyon. Indi mapunggan sang CAFGU, PNP kag AFP ang pumuluyo kapin kun ginagutom na sila.

Kinahanglan kag yabi man ang mabaskog nga kampanya sa pag-edukar sa pumuluyo. Sa nakit-an, kapin sa kaumhan, kulang ukon wala sang mga balasahon nga ginapanghatag sa mga kabaryuhanan. May yara pa nga English ang mga nakasulat nga mabudlay hangpon para sa nagabasa nga mangunguma. Sa amo sini, sa espiritu sang ululupod naton nga pag-atubang sa COVID-19, aktibo ang pagpaninguha sang NPA nga edukaron ang masa. Ang mga yunit sa subong, nagalibot sa erya kag nagatudlo sa masa kun ano ang COVID-19 kag ano ang mga dapat nga himu-on. Amat-amat man nga gina-organisa ang masa paagi sa mga komite sa ikaayong lawas kag volunteers nga nagaserbe nga mga frontliners diri sa kaumhan.

Ang malain lamang sini kay, sa pihak sang lockdown, aktibo man ang pagpalagaw sang AFP sang ila mga intel assets kaangay sang mga motorista nga madamu-an nga nagatukad sa kabukiran agud makapanilag sa hulag sang NPA.

Sa Tunga sang COVID-19 Crisis, AFP, PNP kag CAFGU Perwisyo sa Nagaantus nga Pumuluyo Sa Kaumhan--NPA-Southern Panay