Saan tayo a lipatan dagiti nagun-od a balligi ken iyabante ti dangadang!

Saan pay napnek iti red tagging, peke a kampanya a panagpasuko ken dadduma pay a kinadakes tapno riribuken ti rebolusyonaryo a tignayan, dagiti tao ti pasista a rehimen nga US-Duterte ket nagaramid ti kinabastos tapno pukawen ti simbolo ti balligi iti historikal a natured a pannakidangadang. Babaen ti nalastog a panangipakita ti kinamauyong, dagiti tropa ti PNP iti panangidaulo ni Brig. Gen Arwin Pagkalinawan ket dinadael da ti Cordillera Heroes Marker idiay Sitio Mar-o, Brgy. Bugnay, Tinglayan, Kalinga nga adda iti igid ti Bontoc-Kalinga road idi Enero 13.

Kunkondenaren ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) daytoy na panangdadael iti imahen dagiti banuar ti umili. Ti narabaw a rason a kimmaut ti marker iti road-right-of-way ket simple a kinaubbaw ken kinalaglag. Ti bassit nga erya a nakaitakderan ti istruktura ket sanikua ti pamilya dagitoy a banuar. Inkarigatan da a nangsimpa kadagiti kasapulan a rekisito tapno maitakder ti marker idi 2017. Daytoy awanan-bain nga aramid ket nalawag a panangidadanes, aramid a manglabsing iti pakaistoryaan ti umili, pakailasinan ti puli, maysa a kaso ti panangpapatay manen kenni Macliing Dulag. Panangbastos met iti nabanuar a lagip ni Lucian Lumbaya nga iti laksid ti nakaro a sakit na ket timmakder a kakuyog dagiti padana a biktima ti panangidadanes. Kasta met a panangbastos kenni Pedro Dungoc Sr. a nagdesisyon a tumipon iti New People’s Army kalpasan ti gandat a mangpatay kanya na a kakuyog ni Macliing Dulag. Ti marker ket simbolo ti natured a pannakidangadang dagiti umili ti Bontoc ken Kalinga a nangiyun-una iti naballigi a laban kontra iti makadadael a Chico mega dam projects idi panawen ti diktadura nga US-Marcos, agingga a maiyatras ti nasao a proyekto. Simbolo ti nasalakniban a tawid manipud iti historikal a balligi ti umili a para iti agdama ken sumaruno a henerasyon. No saan a gapu iti nabannuar a dangadang ti umili nga inpakita dagiti banuar a da Macliing Dulag ken dadduma pay a kapada na a naiyukit iti marker, dagiti ili ken taltalon dagiti tribu ti Kalinga ken Mountain Province nga adda iti abay ti karayan Chico ket sigurado a nalayus ken napunas dan iti mapa. Kalpasan ti mano a dekada a pannakatay da, dagiti mananggundaway nga agar-ari a dasig nga iti agdama ket idauloan ni pasista a Duterte ket saan da pay a naawat ti bangungot ti pannakaabak da.

Dagiti pasista a pasurot ni Duterte iti Cordillera ket nakaaramid ti nakaro a kamali nu ipagarup da a babaen ti panangdadael iti marker ken panangbutbuteng iti umili ket malipatan ti lagip kadagitoy a bannuar ken mapagkurno da ti umili. Ti saan da nga ammo, dagiti monumento ti kinabanuar ket agtultuloy a nakatakder iti puso ti tunggal taga Cordillera nga agtartarigagay iti pudno a wayawaya ken agkedked nga agpaadipen iti agnanayon. Agpursigi ti umili a mangituloy ti laban kontra iti panangidadanes ken pananggundaway ken agnamnama iti pannakagun-od ti karbengan iti bukod a pangngeddeng.

Uray ania ti aramiden ti rehimen nga US-Duterte iti panggep a pakapsuten ti rebolusyonaryo a pannakidangadang ti umili, saan dan to latta a magungon ken agkurno. Panawagan ti CPDF iti amin a tribu ken umili ti Cordillera a tumakder, ituloy ken ipinget tayo a labanan ti naranggas a panagatake ti rehimen a Duterte – ti panaglabsing kadagiti karbengan tayo iti ansestral a daga, pagbiagan ken biag tayo mismo. Babaen laeng ti panangipagballigi tayo iti nailian demokratiko a rebolusyon ken ti panangitakder iti sosyalista a gimong a naananay a magun-od ti karbengan tayo iti bukod a pangngeddeng ken demokrasya.

Biagen dagiti ad-adal iti Chico dam a pannakidangadang!
Labanan dagiti atake kontra iti nailian a minorya ken ti intero a pagilian!
Labanan ti tiranya! Patakyasen ti rehimen a US-Duterte!

Saan tayo a lipatan dagiti nagun-od a balligi ken iyabante ti dangadang!