Sabat sang AGC-NPA sa talawit kag traydor nga pahayag sang 303rd Brigade

 

Malala nga halit sa pumuluyo ang punta sa pahayag ni 303rd Brigade Commander BGen. Benedict Arevalo nga mag-gamit sang kanyon ang Philippine Army batok sa katapu sang New People’s Army (NPA) diri sa Negros agud “malab-ot sa gihapon ang mga Pulang hangaway bisan layo ang pwesto sang pwersa sang 303rd Brigade.” Ini matapos mag-angkon sang mabug-at nga kaswalti ang hanay sang mersenaryo nga mga tropa sang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa madaugon nga opensiba sang NPA didto sa Eastern Samar.

Talawit kag traydor ang ini nga pahayag ni Arevalo. Dapat ini pamatukan kag hugot nga pamalabagan sang bug-os nga Negrosanon bangud ang mayor nga maapektohan amu ang mga pamalay sa mga komunidad kag maga-resulta sa pagkawasak sang kabuhi kag palangabuhi-an ilabi na sa kaumhan. Dugang sa malaba nga listahan sang krimen kag paglapak sa tawhanon nga kinamatarung nga gina-komiter sang AFP/PNP batok sa pumuluyo.

Ang pahayag ni Arevalo mangin tungtungan sa paglunsar pa gid sang mas makahalalit nga mga operasyon militar pareho sang aerial bombings nga ginagamit sang mga pasista nga pwersa sang estado sa Bicol kag Samar nga napaidalum sa Memorandum Order 32 sa diin naupod diri ang Negros. Ginsugdan na ang pag-gamit sang mortar sa engkwentro nga natabo sa tunga sang 62nd IB kag katapu sang NPA sa Sityo Canlusong, Brgy. Cansalungon, Isabela sadtong Nobyembre 22.

Ang armas sa kamot sa utok-pulbura, pasista-terorista nga pamensaron sang AFP/PNP wala iban nga resulta kundi kahalitan sa pumuluyo. Nagapakita lang sa ila kahadlok sa nagabaskog kag nagalapad nga rebolusyonaryong kahublagan. Pamatuod nga nagakatay-og ang berdugo nga rehimen ni Duterte sa nagalapad kag nagadalum nga gerilyang pakig-away sang NPA sa pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa.

Gamit ang binilyon nga pondo halin sa kaban sang pumuluyo kag rekurso sang gobyerno, sa ngalan sang “whole-of-nation” approach, wala-tuo ang pagpaniplang sang mga pasista nga ahente sang estado sa diin ginapahug ang mga opisyales sang Local Government Units (LGU) agud pwersahan nga ideklara sa ila lugar nga “persona-non-grata” ang CPP-NPA-NDFP. Gani pahanumdum sa mga opisyales sang LGU nga indi magpadala sa mga butigon kag gapang-into nga mga ido-ido ni Duterte. Mangin tampad sa pagserbisyo sa mga pumuluyo kag magbulig sa pagbuyagyag sang korapsyon kag kagarukan nga nagaluntad mismo sa hanay sang AFP kag PNP.

Taliwas sa ginahambal ni Arevalo, wala sa prinsipyo sang NPA ang pagtimalos kundi nagasunod ini sa disiplina kag pagsulundan nga ginbalay sang Communist Party of the Philippines (CPP). Ang NPA nagatib-ong sa hustisya-sosyal nga ginademanda sang pumuluyo; paagi sang pangmalawigon nga inaway banwa, ginasulong ang madugay na nga handum sang malapad nga sahing pigos nga kahilwayan halin sa mapigoson kag mahimuslanon nga sistemang mala-kolonyal kag mala-pyudal kag paglab-ot sa matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon.

Sa palaabuton nga anibersaryo sang ika-51 ka tuig nga pagpamuno sang CPP sa pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa, magselebrar ang nagalapad nga isip sang mga katapu sang Partido, isganan kag maisog nga mga Pulang hukbo sang pumumuluyo kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa 51 ka tuig nga pagsulong sang interes sang malapad nga sahing pigos kag ginahimuslan. Samtang nagsulong paabante ang rebolusyong Pilipino dugang gahuyang ang nagahuyango nga paghari sang dalagku komprador burgesya kag agalon mayduta. Ang NPA idalum sa absolutong pagpamuno sang Partido padayon sa tampad nga pag-alagad sa pumuluyo kag sa pag-atubang sa pasista-terorista nga kaaway sang pumuluyo agud depensahan sila kag padayon nga isulong ang ilang malahalong handom.

Mabuhay ang masang pigos!
Paslawon ang MO32 kag EO70!
Pakig-awayan ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya!

 

Sabat sang AGC-NPA sa talawit kag traydor nga pahayag sang 303rd Brigade