Sabat sang Mount Baloy Command sa Pagtapos sa Unilateral Ceasefire sang Partido Komunista ng Pilipinas

Hugot nga nagsunod kag nag-obserbar ang Mt. Baloy Command sa pagpatuman sang untat-lupok kag wala naglunsar sang anuman nga armadong operasyon kag pag-atake sa mga yunit sang AFP, PNP, CAFGU kag mga paramilitar.

Translation/s: Pilipino | English

Ang Mt. Baloy Command sa idalum sang pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas nagapakig-isa sa tanan nga mga pulang hangaway kag kumander sang New People’s Army sa madinalag-on nga pagpatigayon sang pungsudnon nga unilateral ceasefire halin sang Marso 26 tubtub Abril 30.

Hugot nga nagsunod kag nag-obserbar ang Mt. Baloy Command sa pagpatuman sang untat-lupok kag wala naglunsar sang anuman nga armadong operasyon kag pag-atake sa mga yunit sang AFP, PNP, CAFGU kag mga paramilitar. Nagtinguha man ini nga maglikaw sa engkwentro sa panahon nga nagalunsar sang combat operation ang yunit sang 61st IB Philippine Army sa mga area nga nasakupan sang operasyon sang mga yunit sang Mt. Baloy Command,sa pihak nga may kaugalingon nga deklarasyon sang ceasefire ang pamunuan sang AFP sa mando ni Duterte.

Sa panahon sang untat lupok, naglunsar ang NPA sa sentral nga prente sang kampanya agud buligan ang mga pumuluyo sa pag-atubang sang pandemya nga COVID-19, naghiwat sang mga edukasyon sa paglikaw sa paglapta sang virus, pag-amlig sa ikaayong lawas, katinluan, pagtatap kag pagpamulong sa mga gabalatian, pagbulig sa mga mangunguma sa ila mga hilikuton sa pagpanguma kag pagpataas sang ila produksyon bilang sabat sa gutom nga resulta sang military lockdown.

Mabaskug nga ginapakamalaut namon ang pagbayolar sang AFP sa ila kaugalingon nga ceasefire nga makita sa padayon nga operasyon combat, intel kag pagsulod sa mga binukid nga area agud atakehon ang NPA kag magtuga sang kakugmat sa mga sibilyan.

Sang Marso 16, bangud sa ila paglapas sa ceasefire, natabu ang mis-encounter sa tunga sang yunit sang 61st IB PA kag CAFGU sa Sitio Agtaraw, Brgy. Binolusan Pequeño nga nagtuga sang kakugmat sa mga residente sa mga magkatambi nga baryo. Agud matabunan ang ila kapalpakan ginpagwa ni Col. Benedict Batara kag sang 3rd ID mismo nga ang natabu isa ka engkwentro sa tunga sang AFP kag NPA.

Mabaskug man nga ginapakamalaut namon ang pagbayolar sang AFP sa ila kaugalingon nga ceasefire nga makita sa padayon nga operasyon combat, intel kag pagsulod sa mga binukid nga area agud atakehon ang NPA kag magtuga sang kakugmat sa mga sibilyan.

Ginadugangan pa gid sang rehimeng Duterte ang iya mga krimen sa pag-aresto sa 42 ka mga aktibista sadtong Mayo Uno nga nagprotesta agud magpanawagan sang hustisya para sa mga biktima sang ejk kag sukton ang kriminal nga kapabayaan sang gobyerno sa mga serbisyo sosyal.

Halin sang ginpatuman sang lockdown, madamo nga mangunguma kag mamumugon nga yara sa mga baryo kag banwa nga nasakupan sang CPP-NPA Central Panay ang naapektuhan sang gutom, kapigaduhon kag kapurauton bunga sang kawawad-on sang trabaho, palaugnan, kulang sang serbisyo sosyal kag puno sang anomaliya nga implementasyon sang Social Amelioration Program. Imbes nga tutukan ang paghatag ayuda sa naapektuhan sang pandemya, pagpamatay, pag-aresto kag harasment sang mga lider kag katapu sang mga organisasyon nga nagbulig hatag alibyo sa pumuluyo ang ginhimo sang mga kapulisan kag militar.

Hilway nga nagalumbayag ang mga mersenaryo nga AFP, PNP kag paramilitar sa paglunsar sang todo-gyera sa kaumahan sambtang ginakulong ang minilyon nga pumuluyo sa mga komunidad paagi sa pagdeklara sang nationwide ala-martial law nga lockdown.

Sa pihak nga bahin, bangud sang krisis sa Covid-19 padayon ang NPA sa paghatag sang serbisyo sa pumulyo agud makaliikaw sa pagbalatian kag pagbulig sa ila kaayuhan agud pangibabawan ang krisis nga ginapalala ni Duterte. Bukas ang NPA sa mga ahensya sang gobyerno nga mapalab-ot ang ila serbisyo agud buligad ang mga pumuluyo nga ginagutom kag nagaantus sang krisis ilabi na sa mga binukid nga komunidad. Ginapaseguro sang Mt. Baloy Command nga luwas sila sa anuma nga pagpang-atake. Apang, hugot nga ginapahanumdum nga dapat mangin puro nga sibilyan nga aktibidad ini kag dapat likawan ang pag-upod ukon pag-escort sang AFP, PNP ukon anuman nga armado nga pwersa sang gobyerno agud indi mabutang sa katalagman sang posible nga engkwentro.

Bukas ang Mt. Baloy Command sa pagbaton sa tanan nga aktibsita nga yara sa katalagman sang paghingabot sang mapintas nga estado agud magpa-safety o kon magpartisipar sa mas mataas nga porma sang paghimakas paagi sa pagpatapu sa NPA. Paagi lamang sa armadong paghimakas mahatagan naton hustisya ang mga biktima sang ekstrahudisyal nga pagpamatay kag paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Nagapanawagan ang Mt. Baloy Command sa tanan nga pumuluyo nga maghiliusa kag maisog nga iduso ang ila mga lehitimong kinamatarung kag demanda. Manindugan kag pakigbatuan ang martial law kag diktadurya ni Duterte. Maghulag agud sukton kag pasabton si Duterte sa iya mga kagarukan kag krimen batuk sa pumuluyong Pilipino.

Itib-ong kag paabansehon ang armadong paghimakas kag pabaskugon ang NPA nga inyo matuod-tuod nga hangaway agud pukanon ang garuk, traydor kag mapintas nga rehimeng US-Duterte.

Sabat sang Mount Baloy Command sa Pagtapos sa Unilateral Ceasefire sang Partido Komunista ng Pilipinas