Saludo sa mga Palaweño sa pagbigo sa pakanang 3in1 Palawan ng Duterte-Alvarez!

Binabati ng NDFP-ST ang matunog na pagtutol ng mga Palaweño sa pakanang hatiin ang Palawan sa tatlong lalawigan. Patunay itong hindi nagawang lokohin ng mga lokal na naghaharing paksyon ang mga Palaweño sa kanilang mga boladas na ito ang daan upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong panlipunan. Nangibabaw ang boses ng mamamayan laban sa pagmamaniobra ni Duterte at ng pangkating Alvarez sa Palawan. Isang malakas na hambalos ang pinakawalan ng mga Palaweño na tumama sa ulo ng mga naghahari’t nagsasamantalang uri sa Palawan.

Pinamamalas sa pagtatagumpay ng botong “No” sa plebisito nitong Marso 13 na hindi kinakagat ng mga Palaweño ang inasukalang pain ng mga reaksyunaryo. Walang ibang layunin ang 3in1 Palawan kundi hatiin ang isla pabor sa mga lokal na dinastiyang pulitikal para sa pagpapatibay ng kanilang kontrol sa kanilang mga saklaw, mas maluwag na pandarambong at mas madulas na paghahain ng mga rekurso sa mga dayuhang negosyante, lokal na burukrata at mga panginoong maylupa. Nakaayon ito sa planong pederalismo ni Duterte na nagtitiyak na masolido ang kapangyarihan ng kanyang mga kroni sa kani-kanilang mga balwarte at sa gayon ay makokonsolida ang kanyang paksyon para suportahan ang kanyang pangarap na makapaghari lagpas sa Hunyo 2022.

Nakaayon din ang 3in1 Palawan sa imbing planong charter change ng rehimen kung saan tatanggalin ang mga proteksyon sa ekonomikong probisyon ng Konstitusyon ng Pilipinas para bigyang-daan ang 100% pag-aari ng mga dayuhan sa mga mahahalagang yutilidad, negosyo at patrimonya ng bansa. Bahagi ito ng patuloy na pagyukod ni Duterte sa US at China na sa pamamagitan ng pagpaparte-parte ng isla, mas madaling maipagkaloob ang mga yaman nito sa magkaribal na imperyalista. Patunay ang pananatili ng mga base militar ng US sa Ulugan Bay sa Puerto Princesa City habang nagpapatatag ang China ng mga base militar nito sa West Philippine Sea. Nakikipag-uunahan din ang mga dayuhang kumpanya ng mina at korporasyon ng oil palm at mga kasosyong lokal na naghaharing uri.

Hindi tinutugunan ng pakanang 3in1 Palawan ang tunay na interes at kagalingan ng mga Palaweño. Malakas ang kanilang panawagan para sa libre at maayos na serbisyong kalusugan, pagbabakuna at ayuda sa panahon ng pandemyang COVID-19. Tinututulan nila ang pandarambong sa likas na yaman ng isla ng mga dayuhang korporasyon at kasabwat na mga lokal na naghaharing uri. Nagkakaisa ang kanilang tinig para palayasin ang mga imperyalistang US at China na yumuyurak sa pambansang soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas habang kasabay na dinadambong ang patrimonya ng bansa. Sinisingil nila ang traydor at bentador na rehimeng Duterte at pasistang paksyon ni Alvarez sa kanilang mga krimen.

Kaisa ng mga Palaweño ang NDFP-ST sa kanilang laban para sa karapatan at kagalingan. Patuloy silang magkapitbisig at bumuo ng isang malapad na nagkakaisang hanay para isulong ang kanilang mga demokratikong interes. Tanging ang rebolusyonaryong kilusan ang kanilang masasaligan para makamit ang kalayaan, kasaganaan at kaunlaran. Ang demokratikong gubyernong bayan ang tunay nilang gubyerno na nagkakaloob ng kanilang mga lehitimong kahilingan.###

Saludo sa mga Palaweño sa pagbigo sa pakanang 3in1 Palawan ng Duterte-Alvarez!