Samtang minilyon ka estudyante ang mahikawan sa “blended learning” nga programa ni Duterte, mas daghang kabatan-onan ang mopadulong sa rebolusyon ug mosampa sa hukbo sa katawhan

Read in: English

Subay giangkon mismo sa mga kadagkoan sa DepEd sa miaging hearing sa Senado, gibanabanang moabot sa upat ka milyon ka estudyante ang mahimong out-of-school nga kabatan-onan ug, sa ingon, mahikawan sa ilang pundamental nga katungod nga maka-eskwela sa kontr-katawhan nga blended nga program sa edukasyon ni Duterte.

Sobra katunga sa mga kabatan-onan nga anaa sa tukmang pangidaron sa pag-eskwela ang napakyas pag-enrol tungod sa dagkong kalisdanan bunga sa maong blended nga programa, sa nagkatiurok nga sitwasyong sosyo-ekonomiko dili lang tungod sa pandemya apan nanguna resulta sa mga neo-liberal nga ekonomikanhong palisiya sa rehimeng US-Duterte, ug dakong demanda alang sa produktibong gimbuhaton.

Ang calendar year 2020-2021 magsugod pipila ka semana gikan karon. Ang enrolment mitakdo sa panahon pagsanggi sa mais samtang ang ‘pag-abli” sa klase sa pag-andam ug pagkultibar sa yuta.

Alang sa mga kabatan-onan sa kabanikanhan, ang blended learning sukwahi sa ilang mithi nga usa ka edukasyon nga haum ug nagtubag sa ilang hut-onganon ug sketoral nga mga demanda ug interes.

Kini nga partikular nga sitwasyon, ug ang kinatibuk-an nga nagkagrabeng kondisyon ug nagkakusog nga terorismo sa estado, motukmod sa dinaghang kabatan-onan sa dalan sa armadong rebolusyon pinaagi sa pagsampa sa NPA ug usab sa pagpalapad sa ilang mga rebolusyonaryong organisasyon ug pangmasang kalihukan.

Ang kadunot sa nagharing alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga sistema nga dugang nahukasan sa pandemya dili malalis ug pinaagi sa paglunsad usa ka Nasudnong Demokratikong Rebolusyon pinaagi sa Malanatong Gubat sa Katawhan kini madugmok aron mahikyad ang dalan padulong sa usa ka mahayag nga sosyalistang kaugmaon.

Ang KM-Southeast Negros determinado nga mopalapad ug mopakusog sa iyang gimbuhatong edukasyon sa han-ay sa kabatan-onan pinaagi sa paglunsad sa mga PADEPA instructors’ trainings ug pagtuko sa mga PADEPA core of instructors sa ilang mga pangmasang organisasyon ug baryo.

Pinaagi sa PADEPA, ang mga out-of-school nga kabatan-onan ug kadtong nahikawan sa blended learning ni Duterte ma-edukar ug mabansay ilawom sa usa ka gambalay sa edukasyon nga tinud-anay ga patriotiko, siyentipiko ug pangmasa.###

Samtang minilyon ka estudyante ang mahikawan sa “blended learning” nga programa ni Duterte, mas daghang kabatan-onan ang mopadulong sa rebolusyon ug mosampa sa hukbo sa katawhan