Sapilitang CAFGU rekrutment sa katutubong Mangyan: Lansakang pagyurak sa karapatang pantao at pagpapasya sa sarili!

,

Desperado na ang Armed Forces of the Philippines (AFP), partikular ang 203rd Infantry Brigade, na mapagtagumpayan ang final push ng utak-pulbura nitong among si Duterte, sa pagtutulak ng panibagong porma ng terror sa mga katutubong Mangyan! Sa mga komunidad sa saklaw ng Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro, masugid at sapilitang tinutulak ang mga lider ng sityo na magbigay ng lima hanggang sampu (5-10) kalalakihan upang marekluta bilang mga Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) at/o Barangay Intelligence Network (BIN). Ang pwersahang rekrutment na ito ay dagdag na naman sa mahabang listahan ng kasalanan ng berdugong AFP sa mga katutubo.

Marapat na mahigpit na tutulan at kondenahin ng mamamayang Mindoreño at buong sambayanan ang sapilitang CAFGU rekrutment ng mga katutubong Mangyan na paglabag sa karapatang pantao at karapatan sa pagpapasya sa sarili. Malinaw na nasasaad sa CARHRIHL na karapatan ng mamamayan na hindi mapasailalim sa imboluntaryong paninilbihan o sapilitang paggawa. Ipinagbabawal din sa Protocol 2 ng Geneva Conventions ang sapilitang pagpapakilos sa mga sibilyan kaugnay ng mga tunggalian, maliban kung sangkot ang seguridad ng mga sibilyan o hinihingi ng kagyatang sitwasyong militar.

Malaking krimen at paglapastangan naman sa kultura ng mga pambansang minorya ang sapilitang pagrekluta upang gawin silang mga CAFGU/BIN. Layunin nitong sanayin at isalin ng mersenaryong AFP-PNP ang pasistang kultura nito sa mga katutubong mamamayang mapagmahal sa kapayapaan, mapagpamahal sa kapwa-tao, sa kalikasan at simpleng namumuhay. Isang henosidyo o pagpatay sa lahi ang implikasyon sa ginagawang ito ng 203rd Bde-PNP MIMAROPA at mersenaryong mga tropa nito.

Pagkatapos latiguhin ng matitinding harasment at pang-aabuso ng berdugong mersenaryong militar pupwersahin namang mag-CAFGU ang mamamayan. Sa loob ng huling tatlong taon ng pasistang rehimeng Duterte, higit 100,000 mamamayang Mindoreño ang nagdusa sa ilalim ng walang puknat na operasyong militar, sapilitang pagpapasuko, pagpapalayas sa mga komunidad ng katutubo, pambobomba sa kanilang mga lupain, pambubugbog, pang-aaresto, at iba pang pagyurak sa karapatang pantao.

Sa pwersahang rekrutment, gagamitin ng AFP-PNP ang mga katutubong nag-CAFGU upang pagsamantalahan at apihin ang kapwa katutubo at lumikha ng lamat sa matibay na pagkakaisa ng mga pambansang minorya. Tiyak na ang mga marerekluta ay gagamiting pambala sa ground operations. Higit pa, gagamitin ito upang epektibong makontrol ng AFP at ng reaksyunaryong gubyerno ang mga Mangyan habang inaabante nito ang Tamaraw Reservation Expansion Program (TREP), mina at iba pang proyektong mapanira ng kalikasan, at umaaagaw sa kanilang karapatan sa lupaing ninuno at mga likas na yaman na matatagpuan dito.

Matutulad lamang ito sa ginawang sapilitang rekrutment ng mga Mangyan sa CAFGU sa bahaging Magsaysay at San Jose sa Occidental Mindoro noong 1988 hanggang maagang bahagi ng 1990’s. Tinaguriang itong Dugoy Commandos sa ilalim ng PC ng rehimeng US-Cory Aquino at kasuklam suklam ang naging rekord nito sa paglabag sa karapatang pantao hanggang sa itinakwil sila ng kapwa nila katutubo. Walang ibang patutunguhan ang sapilitang CAFGU/BIN rekrutment kundi kapahamakan at pagkakawatak-watak ng mga katutubong mangyan.

Gaano man kabagsik ang AFP sa kasalukuyang atake nito sa katutubong Mangyan, walang ibang lilikhain ang mga ito kundi matinding pagngingitngit at galit sa hanay ng mga katutubo. Tulad na lamang ng pagsigla ng rebolusyonaryong kilusan ng mga katutubong Mangyan sa isla noong 1980s, ang pasistang panggigipit ay lalo lamang magtutulak sa mga Mangyan upang magkaisa at sama-samang idepensa ang kanilang lupa, buhay, at karapatan.

Walang ibang daang hinahawan ang kasalukuyang krisis sa hanay ng katutubong Mangyan kundi ang daan ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba! Ang hustisyang hinahanap ng mga aping katutubo ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagsulong ng makatarungang digma! Huwag nang magtaka ang berdugong militar ni Duterte kung dadami pa ang tatangan ng armas at sasampa sa Bagong Hukbong Bayan sa hanay ng mga pambansang minorya upang labanan nang buong tapang ang paninibasib ng reaksyunaryong rehimen. Ang nagnanaknak na gubyernong US-Duterte na mismo ang nagtutulak sa mga katutubo upang sumapi hindi sa reaksyunaryong CAFGU, kundi sa tunay na hukbo ng mamamayan, ang Bagong Hukbong Bayan!

Marapat lamang na pagbayarin ang kriminal na estado at ang utak-pulbura nitong armadong pwersang 203rd Bde-PNP MIMAROPA sa mga kasalanan nito sa mga katutubong Mangyan! Sa papalapit na ika-53 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan, marapat lamang na maglunsad ito ng matitingkad na mga aksyong militar at taktikal na opensiba upang bigwasan at biguin ang pakana ng pasista at teroristang rehimeng US-Duterte. Tiyak na bibiguin ng mamamayang Mindoreño ang final push ng terorismo ng tiranong rehimeng US-Duterte!###

Sapilitang CAFGU rekrutment sa katutubong Mangyan: Lansakang pagyurak sa karapatang pantao at pagpapasya sa sarili!