Saulogon kag itib-ong ang aton mga kadalag-an! Isahon ang malapad nga pumuluyo agud rumpagon ang US-Duterte nga Rehimen!

 

Nag-umpisa ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros basi sa desisyon sang Partido Komunista sa bag-ong tukod sang 1968 sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo para pagtigayon sa hilikuton sa pungsudnon nga panawagan nga expansion sa rebolusyonaryong kahublagan sa bilog nga pungsod. Para isulong ang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa batok sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Naghulag ang isa ka gamay nga yunit gerilya sa bukiran sang Norte nga bahin sang Negros sadtong 1969 kag indi nagdugay ginwasak ini sang kaaway. Amo ini ang nadangatan sang gamay nga yunit sang Partido kag staff sang Dumaguete Times nga naglapnag sang pungsudnon demokratikong linya kag analysis sa mga isyu lokal.

Sa 1970-71, basi sa polisiya sang pungsudnon nga sentro, nagbalik probinsya ang mga estudyanteng kabataan nga nag-eskwela sa kamaynilaan. Naghulag ang mga team para sa SI (social investigation) sa mga kaumahan kag panugod nga hilikuton-masa para sa paghanda sa larangang gerilya sa kaumahan sa Norte, Central Negros, South East kag South West.

Naghulag man ang mga kabataang aktibista sa kasyudaran para angutan ang mga estudyante kag ipundar ang ikaduha nga kahublagan propaganda nga isa ka kahublagang pungsudnon demokratiko kag ini ginasulong sa mas pag-uswag, nag-angot sila sa mga sandigan nga masa sa mamumugon sa umahan kag mamumugon sa industriya. Ini nangin binhi nga napanggas sa Negros kag ini ang nangin basehan sa padayon nga pagsulong labi na sa 1980’s nga naabot niya ang pinakadako nga kusog sang Partido sa Negros nga nakaabot sa linibo, nakaabot ang Hukbo nga kapin sa 700 ka armadong Hukbo kag baseng masa nga organisado sa kaumahan nga naglab-ot sa 130,000.

Dako ang impact sini sa pumuluyo bangud dugay na sila naghulat sa ilang armadong unit sa kaumahan kag rebolusyonaryong kahublagan sa syudad para magpaathag sa mga kabangdanan sa kaimulon, kagutom, inhustisya, kag iban pa nga kapigusan kag pagpahimulos gikan sa mga dalagko nga agalon may duta komprador sa probinsya kag nakabase sa nasyunal.

Dako nga hangkat ang pagpatuman sa ika-duha nga kahublagan panadlong sang Partido sa Negros. Agud i-arestar ang lubos nga pagkawasak sa rebulosyonaryong kahublagan bangud sa grabe nga mahalitan sa mga dis-oryentasyon kag paglihis sa linya sang Partido. Ini ginhingalitan man sang kaaway para lubos ini mawasak upod ang padayon nga demolisyon nga operasyon sa esplitista kag rebisyunistang traidor sa pagpamuno ni Tabara.

Gintigayon ang kahublagan panadlong pinaagi sa pagpalapnag sang pagtuon sa Marxismo paagi sa kampanya sa edukasyon sang mga kahublagan panadlong nga mga dukomento. Panugod nga ebalwasyon sa aton husto nga rebolusyonaryong taktika, pagtigayon sa pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon sa sulod sa Partido, Hukbong Bayan kag pagbaton sa mga reklamo kag pagsaway sa masa. Aton ini sadto nangin puhunan, ang aton kusog nga 400 ka kadre sa Partido kag katapuan sa Partido kag 70 katapuan sa Hukbo para sa pagsulong sa panadlong sa Negros kag ipasulong liwat ang rebolusyonaryong kahublagan samtang nag-atubang sa atake sang kaaway kag nagtadlong sa aton mga kahuyangan.

Aton saulogon ang ika-50 ka tuig nga anibersaryo sang liwat nga pagkatukod sang Partito Komunista sang Pilipinas. Atong saulugon ang aton mga kadalag-an nga napundar sa komprehensibong kusog sa patag sa militar, pulitika, organisasyon kag ekonomiya bilang importante nga mga sangkap sa pagsulong sa rebolusyon kag pagwasak sa kaaway. Aton ipatuman karon ang mga buluhaton nga gintalana sa ika-duha nga kongreso sa Partido sadtong 2016 para himuon kag hikuton ang mga rekesito nga mga buluhaton para makasulod sa estratihikong pagkapatas tubtob sa lubos nga kadalag-an. Matigayon lamang ini kung aton uyatan ang mga leksyon sa aton malawig nga inagihan. Padayon nga pagtuon sa teoriya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Aton hinumdumon permi ang mga dungganon nga kabuhi sang aton mga martyr kag mga bayani nga mga rebolusyonaryo, katapuan sa Partido, Hukbo kag Masa nga naghalad sa ila nga kabuhi para isulong ang buhi-kamatayon nga rebolusyonaryong kawsa.

Mabuhay ang ika-50 nga aniberyaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas!

Mabuhay ang Partido!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Rebolusyonaryong Masa!

Mabuhay ang Pungsudnon Demokatikong Rebolusyon!

Saulogon kag itib-ong ang aton mga kadalag-an! Isahon ang malapad nga pumuluyo agud rumpagon ang US-Duterte nga Rehimen!