Saulugon ang 50 ka tuig nga pagpangulo sa Makibaka sa rebolusyonaryong pakigbisog sa kababayen-ang Pilipino

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynonPilipino

Gipaabot sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) sa ika-50 nga anibersaryo sa pagkatukod niini. Sa milabayng lima ka dekada, nanguna ang Makibaka sa pakigbisog sa kababayen-ang Pilipino aron tapuson ang gender oppression (pagpahimulos nga nakabasi sa kasarian) batok sa kababayen-an ug sa pagpalihok kanila aron batukan sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

Singkwenta ka tuig na ang milabay karong adlawa, gipahigayon sa Makibaka ang iyang founding congress (kongreso sa pagtukod) diin pormal nga gitukod ang organisasyon niini aron pagkonsolida sa mga nahimo niini sa pagpalihok sa mamumuong kababayen-an ug estudyante sa First Quarter Storm, Diliman Commune ug uban pang kaguliyang sukad niadtong 1970. Giusab niini ang ngalan gikan sa “Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan” ngadto sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan aron pasiugdahan ang kamatuoran nga ang pakigbisog alang sa kalingkawasan sa kababayen-an sa Pilipinas hugot nga nakasumpay sa pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya.

Nanguna ang Makibaka sa pagbuak sa stereotyped image (sobrang gipasimple nga pag-ila o imahe) sa kababayen-an nga maaghup ug walay papel sa katilingban, ilabina sa katilingbanong kausaban. Gimakmak ug gibatukan sa kababayen-an sa Makibaka ang pyudal ug patriyarkal nga istruktura sa katilingban ug giduso nga ilhon ug hatagag patas nga katungod ang kababayen-an sa pamilya, sa trabaho, katilingban ug rebolusyon. Naghatag usab og inspirasyon ang Makibaka sa ubang dinaugdaug nga mga kasarian nga depensahan ang ilang mga katungod ug aktibong mosalmot sa katilingbanong kausaban.

Mikutlo og inspirasyon ang Makibaka sa mga proletaryong kababayen-ang rebolusyonaryo ingonman gikan sa adunahang kasaysayan sa pagsalmot ug pagpangulo sa kababayen-an sa rebolusyong Pilipino. Miadto ang Makibaka sa kadalanan ug mga piketline aron makighiusa sa mga parehong mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan ug uban pang hut-ong sa ilang inadlaw-adlaw nga pakigbisog ug pagsukol batok sa korap, pasista ug itoy nga reaksyunaryong estado.

Sa dihang gipahamtang ang balaod militar, tago nga milihok ang Makibaka ug nagpadayon sa gimbuhatong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa kababayen-an. Usa kini sa mga organisasyon ng nagtukod sa alyansang National Democratic Front of the Philippines. Bisan og tago kining nagalihok sulod sa milabayng lima ka dekada, padayon nga epektibong gipatuman sa Makibaka ang mga tahas niini sa pagpataas sa rebolusyonaryong kahimatngon sa kababayen-ang Pilipino ug pagpalihok kanila alang sa nasudnong demokratikong rebolusyon. Sa mga natarang gerilya, ginaorganisa ang mga kababayen-ang rebolusyonaryong mag-uuma ubos sa Makibaka, nga nagsilbi usab nga pundasyon sa pagtukod sa mga organo sa pulitikanhong gahum.

Gikan sa han-ay sa Makibaka mitumaw ang mga komunistang kadre sa Partido ug Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan. Padayon nilang gipamatud-an nga patas ang kababayen-an ug kalalakin-an sa pagpatuman sa lain-laing tahas sa paglunsad og rebolusyon. Ang mga nangulong komite sa Partido sa lain-laing ang-ang adunay igong ihap sa kababayen-ang kadre, ug sa daghang mga kaso, nagapatuman sa mahinungdanong tahas sa pagpangulo. Nagapatuman usab og patas nga katungdanan ang mga kababayen-an sulod sa BHB nga nagsilbing mga kumander, magtutudlo ug medik sama sa mga lalaki.

Kinahanglang mokutlo og inspirasyon ang Makibaka gikan sa nangaging mga nahimo niini ug hinumduman ang kinabuhi sa bug-os nga pag-alagad sa rebolusyon sa mga bayani ug martir niini. Sa pagkatinuod, wala pa nahuman ang trabaho sa Makibaka.

Padayong nag-antus ang kababayen-ang Pilipino sa grabeng matang sa pagpangdaugdaug isip mga mamumuo ug mag-uuma, ug isip mga babaye sa ilang mga panimalay ug trabahoan. Padayong naghari ang pyudal ug patriyarkal nga mga istruktura ug kultura sa misogyny (kasilag sa kababayen-an). Sa miaging unum ka tuig, samtang gapahamtang sa pasistang kultura sa kawalay tulubagon, gipapatuman usab ni Rodrigo Duterte ang kultura sa walay puas nga pagpangdaugdaug sa kababayen-an, usa ka tin-aw nga pagpakita sa dunot nga semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

Nanawagan kami sa Makibaka nga ipadayon ang rebolusyonaryong tahas niini sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa kababayen-ang Pilipino alang sa rebolusyong Pilipino. Isip magkaalyado, ang Makibaka, CPP ug NPA kinahanglang padayon nga magtinabangay aron padayong palig-onon ang papel sa kababayen-an sa rebolusyong Pilipino.

Mabuhi ang Makibaka!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang rebolusyonaryong kalihukan sa kababayen-an!
Mabuhi ang rebolusyong Pilipino!

Saulugon ang 50 ka tuig nga pagpangulo sa Makibaka sa rebolusyonaryong pakigbisog sa kababayen-ang Pilipino