Saulugon ang 50 tuig nga pagpamuno sang Makibaka sa rebolusyonaryo nga paghimakas sang kababainhang Pilipino

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishBisayaPilipino

Ginapaabot sang Partido Komunista ng Pilipinas ang pinakamainit nga rebolusyonaryong pagtamyaw sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) sa ika-50 anibersaryo nga pagkatukod sini. Sa nagtaliwan nga lima ka dekada, ara sa unahan ang Makibaka sa paghimakas sang kababainhang Pilipino agud tapuson ang pagpamigos nga nakabase sa seks batuk sa kababainhan kag pagpahulag sa ila para batuan ang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Singkwenta anyos subong nga adlaw, ginlunsar sang Makibaka ang kongreso sang pagtukod kag pormal nga gintukod ang organisasyon para konsolidahon ang mga nalab-ot sa pagpahulag sang kababainhang mamumugon kag pamatan-on sa Bagyo sang Una nga Kwarto, sa Diliman Commune kag iban pa nga pag-alsa umpisa 1970. Ginbag-o sini ang ila ngalan halin sa “Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan” padulong sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan para hatagan-tum-ok nga ang paghimakas para sa paghilway sa kababainhan sa Pilipinas hugot nga nakaangut sa paghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya.

Nagbilin sang marka ang Makibaka sa pagbuka sa nakatalana nga imahen sang kababainhan nga mahuluy-on kag wala sang papel sa katilingban, mas labi sa pagbag-o sang katilingban. Ginpakamalaut kag ginbatuan sang kababainhan sang Makibaka ang pyudal kag patriyarkal nga istruktura nga pangkatilingban kag ginduso nga kilalahon kag hatagan sang alalangay nga kinamatarung ang kababainhan sa sulod sang pamilya, lugar sa pagtrabaho, katilingban kag rebolusyon. Naghatag inspirasyon man ang Makibaka sa iban nga pigos nga seks nga pangapinan ang ila mga kinamatarung kag aktibo nga magpasakup sa pagbag-o sang katilingban.

Nagkuha sang inspirasyon ang Makibaka halin sa mga proletaryong kababainhan nga rebolusyonaryo subong man halin sa manggaranon nga kasaysayan sang pagpasakup kag pagpamuno sang kababainhan sa rebolusyong Pilipino. Nagkadto sa mga kalsada kag piketlayn ang Makibaka para magsuporta sa mga kapareho nga mamumugon, mangunguma, pamatan-on kag iban pang mga sahi sa ila matag-adlaw nga paghimakas kag pagbato sa korap, pasista kag papet nga reaksyunaryong estado.

Sang ginpapanaog ang layi militar, naghulag sang tago kag nagpadayon ang Makibaka sa mga hilikuton sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sang kababainhan. Isa ini sa mga organisasyon nga tagapundar nga alyado sang National Democratic Front of the Philippines. Sa pihak sang tago nga paghulag sa nagligad nga lima ka dekada, padayon ang Makibaka sa epektibo nga pagtungod sa mga hilikuton nga pataason ang rebolusyonaryong kamuklatan sang kababainhang Pilipino kag pagpahulag sa ila para sa pungsodnon-demokratikong rebolusyon. Sa mga prenteng gerilya, ang rebolusyonaryong kababainhang mangunguma ginaorganisa sa idalum sang Makibaka, nga nagserbi man bilang isa sa mga pundasyon sang pagtukod sang mga organo sang gahum pangpulitika.

Halin sa kubay sang Makibaka nagtuhaw ang mga komunista nga kadre sang Partido kag Pulang hangaway kag kumander sang Bagong Hukbong Bayan. Padayon nila nga ginapamatud-an nga ang kababainhan pareho sang kalalakihan sa pagtungod sang nagkalainlain nga katungdanan sa pagpasulong sang rebolusyon. Ang mga nagapamuno nga komite sang Partido sa nagkalainlain nga lebel may angay nga numero sang kadre nga kababainhan, kag sa madamo nga kaso, nagatungod sang yabi nga katungdanan sa pamunuan. Nagatungod man sang angay nga katungdanan ang mga kababainhan sa sulod sang BHB sa pagserbi bilang mga kumander, titser kag medik pareho sa kalalakihan.

Dapat magkuha sang inspirasyon ang Makibaka halin sa nagligad nga mga nalab-ot sini kag balikan ang kabuhi sang wala sang pagpangduhaduha nga pag-alagad sa rebolusyon sang mga baganihan kag martir sini. Wala sang duda, ang katungdanan sang Makibaka wala pa matapos.

Padayon nga nagaantus ang kababainhang Pilipino sa malala nga mga porma sang pagpamigos bilang mga mamumugon kag mangunguma, kag mga babaye sa ila puluy-an kag lugar sa ginatrabahuan. Ang pyudal kag patriyarkal nga istruktura kag kultura sang kabastusan sa kababainhan padayon nga nagaluntad. Sa nagtaliwan nga anum ka tuig, samtang nagatib-ong sang kultura sang pasista nga wala sang salabton, ginatib-ong man ni Rodrigo Duterte ang kultura sang wala sang salabton batuk sa kababainhan, isa ka maathag nga manipestasyon sang dunot kag garuk nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema.

Nagapanawagan kami sa Makibaka nga padayunon sini ang rebolusyonaryong katungdanan sang pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa kababainhang Pilipino para sa rebolusyong Pilipino. Bilang mga alyado, ang Makibaka, ang PKP kag BHB dapat magpadayon sa pagbuligay para padayon nga pabaskugon ang pagtungod sang kababainhan sa rebolusyong Pilipino.

Mabuhi ang Makibaka!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang rebolusyonaryo nga kahublagang kababainhan!

Saulugon ang 50 tuig nga pagpamuno sang Makibaka sa rebolusyonaryo nga paghimakas sang kababainhang Pilipino