Saulugon ang ika-53 nga anibersaryo sa Partido nga adunay mas dakung determinasyon nga iasdang ang rebolusyon

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoChinese

Ang umalabot nga ika-53 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) karong Disyembre 26 pagasaulogon sa napuloan ka libong myembro sa Partido, Pulang manggugubat, aktibista ug rebolusyonaryong masa sa tibuok nasud.

Nganong saulugon ang anibersaryo sa Partido? Tungod kay ang Partido ug ang demokratikong rebolusyon sa katawhan mirepresentar sa paglaum sa minilyong katawhan nga napul-an na sa dunot nga nagharing sistema ug adlaw-adlaw nga nag-antus gikan sa kapobrehon ug kalisud. Tungod kay ang rebolusyon usa ka sulo nga mibanwag taliwala sa mangitngit nga paghari sa tiranya.

Lakip kanila ang mga mamumuo ug mag-uuma, petiburges nga intelektwal, kababayen-an, magtutudlo, nars, ordinaryong empleyado, drayber sa transportasyon, gagmay nga mga propesyonal ug ubos ang kita, komunidad sa LGBT+, mga walay trabaho pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan ug uban pang mga dinaugdaog ug gipahimuslang mga hut-ong ug sektor.

Naawhag sila sa Partido ug sa programa niini alang sa demokrasya sa katawhan ug sosyalismo aron magpaorganisa, molihok ug makigbisog alang sa tinuod nga kausaban–aron tapuson ang halos usa ka siglo sa semikolonyal ug semipyudal nga sistemang giharian sa mga imperyalistang US, dagkung burgesya-komprador, dagkung agalong yutaan. ug ang ilang bangis nga armadong terorista. Pinaagi sa paglunsad og rebolusyon, malaumon ang katawhang Pilipino nga makab-ot ang dugay na nilang pangandoy alang sa nasudnong kagawasan.

Unsa ang pagasaulogon sa anibersaryo sa Partido? Daghan ang angayng saulugon sa umaabot nga anibersaryo sa PKP. Ginasaulog nato kung giunsa pagdaghan sa PKP gikan sa usa ka gamay nga grupo sa mga proletaryong rebolusyonaryo ngadto sa usa ka Partido nga aduna nay napuloan ka libong mga kadre ug myembro nga lalum nga nakagamot sa minilyong katawhan.

Atong saulugon kung giunsa pagtukod sa Partido ang Bag-ong Hukbong Bayan nga gisaligan sa lapad nga masang mag-uuma sa panahon nga nanginahanglan sila og mga doktor ug magtutudlo, o kaabag sa ilang mga umahan, ug mga manggugubat aron depensahan sila batok sa pasistang terorismo sa mga nagharing hut-ong. Atong saulugon ang paghinigugmaay sa mga mag-uuma ug hukbong bayan—sa pagkatinuod, pipila ka milyon nga mga mag-uuma ang magsaulog sa ilang dagku ug gagmay nga mga kadaugan sa paglunsad og agraryong rebolusyon sa milabay nga lima ka dekada kauban ang Partido ug NPA.

Atong saulugon kung giunsa pagtukod sa Partido ug sa katawhan ang mga organo sa pulitikanhong gahum, ang binhi sa ilang bag-ong demokratikong gubyerno, kung asa walay luna ang mga dunot ug kurakot, kung asa adunay tinuod nga demokrasya ug kung asa ang mga upisyal direktang gipili sa katawhan sa ilang mga asembliya. Ubos sa demokratikong gubyerno sa katawhan, natagamtam nila ang tinuod ug direktang demokrasya, dili sama sa mini nga demokrasya sa reaksyunaryong pulitika ug eleksyon, kung asa naghari ang kwarta, pagpanglimbong, kabangis ug pagpanglingla.

Saulugon nato kung giunsa sa mga programa ug palisiya sa demokratikong gubyerno sa katawhan ug sa Partido pagpasiugda sa interes sa katawhan. Ubos niini nga mga programa, gibawalan ang mga agalong yutaan sa pagpahimulos sa mga mag-uuma, gibawalan ang mga usurero nga hukhukan ang mga kabus, ug pagasilutan ug palayason ang mga tigpangawkaw sa kinaiyahan. Gigiyahan ug gitudloan ang mga tawo nga magtinabangay sa pagtikad aron mahiusa ang ilang pamuo ug rekurso aron mapadaku ang ilang produktibidad. Ubos sa demokratikong gubyerno sa katawhan, ang pundo sa publiko mopadulong sa mga programa sa edukasyon ug literasiya, pangpalit og mga tambal alang sa mga masakiton ug kontibusyon sa armadong depensa sa ilang mga komunidad.

Atong saulugon kung giunsa pagtukod sa katawhan, sa inspirasyon ug paggiya sa Partido, ang ilang mga unyon, asosasyon sa mga mag-uuma, konseho ug grupo sa mga estudyante, ug uban pang porma sa organisasyon aron pakigbisogan ug panalipdan ang ilang mga interes. Uban sa iyang nagbansiwag nga kahayag, nakatabang ang Partido sa pagpataas sa kadasig ug determinasyon sa mga mamumuo ug uban pang mga sektor sa pagpakigbisog alang sa mas taas nga suhulan ug trabaho, sa pagpanalipud sa ilang mga panimalay ug yuta, sa pagpanalipud sa ilang katungod sa edukasyon, sa gawasnong pagpadayag sa ilang opinyon, alang sa kagawasan sa midya, ug uban pang batakang sibil, pulitikanhon ug sosyo-ekonomikanhong mga katungod.

Ang lunod-patay nga mga reaksyunaryo, natural, moingon nga ang PKP walay angayng isaulog. Naghimo sila og walay katapusang mga bakak aron pasipad-an ang PKP ug BHB isip mga “terorista”–usa ka akusasyon nga misumbalik kanila sa matag higayon nga mogamit sila sa ilang mga jet fighter ug helicopter sa paghulog og mga bomba ug pagpabuto sa ilang mga machine gun gikan sa kahanginan, sa matag higayon nga manganyon sila, sa matag higayon nga masakeron nila ang mga mag-uuma ug patyon ang ilang mga lider, ug sa matag higayon nga manghamlet sila sa mga baryo, magpahamtang ug food blockade, pugngan ang mga mag-uuma nga magtrabaho sa ilang mga uma, ug hulgaon ug hadlukon ang katawhan gamit ang ilang mga armas.

Sama kaniadto, ang mga reaksyunaryo moingon nga ang Partido, BHB ug ang rebolusyon maoy “usa ka pwersa nga wala nay kusog.” Nagagasto sila og binilyong piso gamit ang pangpublikong pondo ug giyatakyatakan ang mga demokratiko ug ligal nga katungod sa katawhan sa ilang desperasyon nga magmugna og bakak nga liboan na kuno ang “misurender” kang Duterte nga supak mismo sa ilang gipasiatab nga ang rebolusyon walay suporta sa katawhan. Sa ilang bag-ong pangangkon nga “kapin 20,000 ang misurender,” bisan pa, gamayng tulo lamang tungod kay ang baseng masa sa BHB midagayday ngadto sa pipila ka milyong katawhan sa kabanikanhan.

Karong tuiga, atong saulugon kung giunsa pagbatok sa Partido, mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan ang teroristang atake sa estado, kung paunsa nila gibarugan ang ilang mga katungod ug paunsa nila gipakita ang ilang determinasyon bisan pa sa brutal nga pagpamatay ug kaylap nga paglapas sa katungod sa katawhan nga nahimo sa mga reaksyunaryong pwersa sa estado.

Atong saulugon kung giunsa pagpakyas sa Partido ug rebolusyon si Duterte ug ang iyang mga armadong suluguon sa ilang mga deklarasyon sa pagpukan o pagdugmok sa Partido ug BHB “sa katapusan sa tuig”, nga sumo niining gibalikbalik sukad pa niadtong 2017 ug giusab “hangtod sa katapusan. sa termino ni Duterte” niadtong 2022.

Atong saulugon kung giunsa sa Partido, BHB ug mga kaalyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang padayon nga pagrekrut og mga bag-ong kadre, bag-ong Pulang manggugubat, bag-ong rebolusyonaryong aktibista nga naedukar sa bangis nga kamatuuran sa tiraniya ni Duterte aron mosukol ug mosalmot sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Atong saulugon usab ang internasyonal nga proletaryado ug anti-imperyalistang panaghiusa–ang panaghiusa sa tanang pwersa nga nakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan sa tibuok kalibutan. Ang PKP ug ang rebolusyong Pilipino usa lamang sa daghang rebolusyonaryong kalihukan sa tibuok kalibutan nga nakigbatok sa higanteng imperyalista ug sa tanang madaugdaugon ug reaksyunaryong pwersa.

Asa ipahigayon ang mga selebrasyon sa ika-53 nga anibersaryo sa Partido? Ang mga selebrasyon para sa umaabot nga anibersaryo sa Partido ipahigayon bisan asa adunay mga sanga sa Partido, mga yunit sa BHB ug mga tsapter sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa: sa mga pabrika, pantalan, mga mall ug uban pang trabahoan, sa mga komunidad sa mga kabus sa kasyudaran, sulod sa pribadong mga panimalay, sa mga kampus sa eskwelahan, sa mga ospital, sa mga upisina sa gubyerno, sa mga migranteng Filipino nga komunidad sa gawas sa nasud, ug syempre, sa mga sonang gerilya ug baseng erya sa mga komunidad sa kabaryuhan ug sa mga kampo sa BHB.

Adunay dagku ug gagmay nga mga tigum ug asembliya. Siguradong buhaton ni Duterte ug AFP ang tanan aron mahunong kining mga tigum ug asembliya sa pagsaulog. Busa, importante nga hugot nga maningkamot aron mapabiling buta ug bungol ang kaaway sa palakpak ug pagsadya sa katawhan.

Karong Disyembre 26, giawhag ang tanang kadre ug myembro sa PKP nga iladlad ang pulang bandila sa Partido ug manumpa pag-usab sa pag-alagad sa proletaryado ug katawhan, paghimo sa gikinahanglang sakripisyo, pagpatigbabaw sa tanang babag, ug pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa kadaugan.

Saulugon ang ika-53 nga anibersaryo sa Partido nga adunay mas dakung determinasyon nga iasdang ang rebolusyon