PAGSERBIAN TI MAIDADANES A MASA, SAAN A TI SUMAGMAMANO NGA AGTURAY! TUMIPON ITI NPA!


Ti kinasaranta ken pigsa ti agtutubo a Pilipino ket masayang laeng nu maar-aramat iti awan-kaipapanan na a sakripisyo kas ti panangsalaknib ti interes dagiti sumagmamano a baknang ken agturay a dasig.

Iti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA tapno dusaen ti AFP ken PNP idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2 idiay Bauko ken Tadian, Mt. Province, makapaladingit a kaaduan kadagiti nasugatan ken natay ket agtutubo ken kabarbaro nga opisyales ti PNP ken Philippine Army. Manmandaran dagiti senior a nangangato nga opisyal dagitoy nga agtutubo nga opisyal ti pulisya ken militar kadagiti operasyon, uray maipeggad ti biag da. Ti puersa ti pulisya ket nagbalinen a natulnog a babaunen ti AFP. Ania ti masakbayan dagiti agtutubo iti panagserbi iti reaksyunaryo nga armado a puersa ken iti pulisya? Awan ti pagpilian da, nu saan nga agtungpal ti mandar a sumango ti gubatan, idinto a dagiti superyor da ket nakatugaw kadagiti burukratiko a puesto da.

Nasab-itan ti Medalya ng Kagitingan dagiti natay ken nasugatan nga opisyal ti pulisya iti naudi a labanan iti NPA. Ngem adda kadi dayaw iti matay iti panangsalaknib iti sistema nga agserserbi laeng kadagiti agtuturay a dasig ti dadakkel nga appo’t daga ken burgeya kumprador, kabayatan a ti umili ket lalo a maitentennag iti kinakurapay? Awagan tayo kadi a dayaw ti panagserbi kadagiti kurakot a superyor nga aso-so dagiti babaknang? Ti bulag a panagtungpal ti mandar ket saan a panangipakita iti disiplina. Laplapdan laeng daytoy ti kritikal a panangamiris ken patpatibkeren na ti pyudal a panangidadanes. Dagiti medalya ken pammadayaw ket awan mamaay na nu ti ansestral daga ken kultura a mangipabigbig iti identidad tayo kas nailian a minorya nga Igorot ket gamgamruden dagiti babaknang a pagserserbian tayo. Ken saan kadi a ti laeng kaipapanan dagitoy a medalya ken pammadayaw ket nagpakalaing tayo iti pananggundaway ken panangidadanes iti kailian tayo?

Ti kumarkaro a sosyo-ekonomiko a kasasaad ket mangidurduron kadagiti agtutubo nga agsapul ti nalaka a panggedan. Bayat a dagiti Pilipino nga agtutubo ket mabikbiktima kadagiti patakaran a neoliberal ken panangiluwas ti tegged ti rehimen US-Duterte, maal-allilaw tayo iti panagngato iti binulan a sueldo ken combat pay iti pulisya ken armado a puersa. Kasapulan a maamiris tayo nga agtutubo ti Cordillera a babaen ti panangrekrut da kadatayo, lablabanen tayo ti bukod tayo a tribu ken kakailian. Ti aduanan a panagrekrut kadagiti agtutubo nga Igorot iti AFP ken PNP ket isu ti kontra-rebolusyonaryo a taktika da iti panangguddua ti umili nga Igorot, iti panangranggas ken panangrebbek iti rebolusyonaryo a tignayan ti umili a pudno a mangitantandudo iti interes ti nailian a minorya para iti bukod a pangngeddeng ken demokrasya.

Ti konsentrasyon dagiti pasista a tropa kadagiti komunidad tayo ken dagiti awan-sarday nga operasyon kombat da ket awan ipapaay nu saan a riribuk. Ti pulisya ken militar a makaallilaw a maaw-awagan nga “agserbi ken mangsalaknib”, iti aktwal ket isuda ti nakaro a manglablabsing ti karbengan-tao dagiti umili iti komunidad. Rumbeng a kondenaren ken saan a kalikaguman dagiti napipigsa nga agtutubo nga Igorot a suroten ti mersenaryo ken pasista a tradisyon ti AFP-PNP ken dagiti paramilitar a grupo da iti panangidadanes kadagiti tribu tayo ken umili a Pilipino.

Rumbeng nga ipaay ti agtutubo a nailian a minorya ti pigsa, laing ken panawen da iti panangiyabante ti dangadang ti umili para iti pannakabigbig ti kolektibo a karbengan da iti ansestral a daga ken bukod a pangngeddeng. Sangsanguen ti umili ti Cordillera ti peggad iti panangagaw dagiti dadakkel a negosyo ti minas ken konstruksyon ti dam kadagiti dagdaga ken pagbiagan da. Makaadal tayo koma iti kinapudno nga uray nakapasdek dagiti nangato ti kapasidad na a dam iti rehiyon, ti ordinaryo nga Igorot ket agbaybayad latta ti nangato a kuryente iti binulan. Dagiti mineral a maminminas iti kabanbantayan tayo ket mapmapan laeng kadagiti gangannaet a kumpanya ken dagiti imperyalista nga among da, ken awan ti mabatbati kadatayo nu saan a dagiti maregmeg.

Rumbeng nga ituloy dagiti agtutubo ti Cordillera ti istorikal ken napateg a papel da iti dangadang ti nailian a minorya iti panangsalaknib ti ansestral a teritoryo manipud iti imperyalista a pananggamrud ken pananggibus iti nailian a panangidadanes, agingga iti rebolusyonaryo nga armado a dangadang. Pakadayawan ken pakaadawan tayo ti inspirasyon ti istorikal a kinapudno a dagiti agtutubo nga Igorot ti nanglukat kadagiti rebolusyonaryo a larangan iti Cordillera, a nangituloy ti dangadang dagiti kaapuan tayo iti gandat dagiti gangannaet a kolonyalista a kontrolen ti ansestral a dagdaga tayo. Ti nabaknang a rekurso dagiti kabanbantayan tayo ket kasapulan a maaywanan para iti nailian nga industrialisasyon ken pagbenepisyaran ti amin nga umili a Pilipino. Dagiti agkabanwag ket isu ti mangbibiag ti kagimongan ken babaen laeng iti nailian demokratiko a rebolusyon a dagiti potensyal da ket mapadur-as tapno agserbi iti pananggun-od ti pudno a waya-waya ken demokrasya aginga a maibangon ti sosyalista a gimong.

Aw-awagan ti Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Cordillera (KMDATAKO) ti Mt. Province dagiti kabataan ti Cordillera nga ipaay ti biag da iti pudno a panagserbi iti maidadanes a nailian a minorya ken masa a Pilipino!

Idauluan ti nailian demokratiko a rebolusyon! Tumipon iti New Peoples Army!

PAGSERBIAN TI MAIDADANES A MASA, SAAN A TI SUMAGMAMANO NGA AGTURAY! TUMIPON ITI NPA!