Si Duterte, ang maka-Amerikanong bugaw

Read in: English

Tinapos ni Duterte kahapon ang isang taong pagpapanggap na “pagwawakas sa VFA.” Matapos ang palabas na para siya sa “nagsasariling patakarang panlabas,” ibinunyag ni Duterte ang totoong habol niya: mas maraming bomba at baril.

Kapalit nito, idineklara niyang ang Amerika ay “libreng ipusisyon ang mga tropa niya sa bansa,” isa sa pinakamatapat na deklarasyon kumpara sa lahat ng mga bugaw na nagbalat-kayong pangulo at nagbenta ng pambansang kalayaan ng bansa kapalit ng dolyar. Tuluyan nang hinubad ni Duterte ang lahat niyang pagpapanggap na “walang kinikilingan.”

Ibinunyag ni Duterte sa publiko ang kanyang tunay na kulay bilang maka-Amerika sa harap ng mga plano ng US na mas agresibong gamitin ang pwersang militar na nasa ibayong dagat para “depensahan ang interes nito” laban sa paglakas ng karibal nitong China. Sa senyales ni Sec. Lorenzana at ng masugid na mga tagasunod ng US sa AFP, lantaran ngayong pumapanig si Duterte sa US at pumapayag na gamitin ang Pilipinas bilang base militar ng mga pwersa nitong nasa ibayong dagat.

Dapat tumindig ang mamamayang Pilipino at tuligsain ang pambubugaw ni Duterte sa soberanya ng bansa kapalit ang mas maraming armas para asintahin at gamitin laban sa kanyang mga kritiko at lahat ng tumitindig sa kanyang tiraniya.

Dapat nilang igiit ang ganap na pagbabasura hindi lamang sa Visiting Forces Agreement (VFA) kundi maging sa Mutual Defense Treaty (MDT) at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at iba pang makaisang panig na kasunduang militar na nagbigay sa pwersang militar ng US ng karapatang ekstra-teritoryal sa Pilipinas at yurakan ang pambansang soberanya.

Hinihikayat namin ang mamamayang Amerikano na tawagin ang pansin ng gubyernong Biden at ipatigil ang pagpanig nito sa tiranikong rehimeng Duterte at pagbibigay ng armas dito na ginagamit sa pang-aapi sa mamamayan kapalit ng pagtitiyak sa geopulitikal at ekonomikong interes ng imperyalistang US.

Si Duterte, ang maka-Amerikanong bugaw