Si Duterte mismo ang tagakutkot sa lulubngan sang iya rehimen

Sa iya pinaka-ulihi nga pagtilaw sa pag imposar sang mapiguson nga paghari, si Rodrigo Duterte wala sang ginhimo kondi ang pagkutkot sang mas madalom pa nga lulubngan sa iya rehimen.

Si Duterte upod sa iya mga alipores sa Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) hungod nga nagtago sa ila salabton sa madugoon nga masaker sa 9 ka mamumugon sa kampo sa Sagay City paagi sa pagpasibangud sang nasambit nga krimen sa New People’s Army (NPA), nga nagbunga sa pagdingot sang hustisya para sa mga biktima. Wala sang tagipusoon nga ginpanginpuslan ang amo nga madamoan nga pagpamatay agud dugang nga i-terorisa ang lehitimo nga kawsa sang mga mangunguma, mamumugon kag imol nga taga-syudad nga ginapahug nga luthangon kon magbato ang mga ini, kag ilunsar ang “todo-larga nga gera” batok sa NPA sa Isla sang Negros.

Sa pagbalewala sa pag-ibwal sang mga Pilipino sa nagasarurot nga presyo sang sandigan nga mga kinahanglanon kag iban pa nga singgitan kaangot sa ka-imolon kag kagutom, sa baylo ginduso ni Duterte ang iya wala pulos nga gera batok sa pumuluyo. Sining ulihi, ang tagapamaba sang Palasyo nga si Salvador Panelo nag-anunsyo sa pagtukod sa isa ka Anti-NPA nga Task Force kag sa padayon nga paninguha sini sa pagduso sa isa ka paltik nga lokalisado nga Peace Talks.

Ang Apolinario Gatmaitan Command sang NPA sa isla sang Negros determinado sa pag-atubang sa gindesinyo sang US nga Oplan Kapayapaan. Ang deklarasyon sang “todo-larga nga gera” sa Negros sang hepe sang AFP nga si Carlito Galvez nagpabakud lamang sa NPA sa isla sa pagpabaskug sa kaugalingon paagi sa pagpakig-away kag pagpaslaw sa kampanya militar sang kaaway. Wala man nagabag-o ang panindugan sini upod sa tanan nga kumand sang NPA sa pungsodnon nga sakop sa pagpangindi sa ini nga matiplangon nga lokalisado nga peace talks.

Si Col. Benedict Arevalo, ang bag-o nga 303rd Brigade commander, amo ang mango sa pagpati nga ang AFP, ang 303rd Brigade sa partikular, ang iya mga batalyon kag paramilitary nga pwersa naga-angkon sa kumpyansa sang Negrosanon. Kabaliskaran sini, ang pumuluyo ilabina ang mga imol nga mangunguma sa mga baryo nagakaugot sa ila kag nagabakud ang kaugalingon sa pag-atubang sa mga pasista paagi sa pagsampa sa NPA.

Ang US-Duterte nga rehimen piho nga nahamulag sa pumuluyong Pilipino sa kada adlaw. Mas naga-athag ang indi mapunggan nga pagkabagsak sini samtang dugang ini nga nangin namuhaw-muhaw sa pag-imposar sa isa ka pasistang diktadurya sa bug-os nga pungsod kag dugang pa nga wala sang kalooy nga nagapabug-at sa pumuluyo.###

Si Duterte mismo ang tagakutkot sa lulubngan sang iya rehimen