Sugata-on sang pagbato ang demonyo nga pagpamintas sang rehimeng US-Duterte!

,

Ang demonyo nga Synchronized Enhanced Management Police Operation(SEMPO) nga ginlunsar sang rehimeng Duterte sa Isla sang Panay sa idalom sa pagpamuno ni Gen. Debold Sinas kaangid sa nahitabo sa Sauron 1 kag 2 sa Negros nga nag utas sang 20 ka kabuhi kag gatos nga gindakop sa peke nga kaso.

Ang nahitabo sa probinsya sa Capiz, Aklan, kag Ilo-ilo, wala ini kinatuhay sang pamaagi sa Oplan Sauron sa Negros. Kapin sa 9 ka kabuhi sg inosenteng pumuluyo ang na-utas sa 24 oras nga operasyon sang PNP kag militar sa wala kapasidad magbato nga katawhan, kag kapin sa 17 ang gindakop sa pato-pato nga kaso kag may tatlo pa ka biktima nga ginapangita pa tubtob karun sang ila mga pamilya. Ang target amo ang mga pumuluyo nga ginasuspetsahan nga nagasuporta kag katapu sang NPA, mga nagapamatok sa implementasyon sang Jalaur Mega Dam sa Kalinog, Ilo-ilo kag pagmina sa probinsya, indi man nakaluwas sa target ang lokal nga opisyal sang Gobyerno nga nagadumili sa pagdeklarar lugar nga Persona Non- Grata ang NPA diin puguso nga ginadikta sang pasistang Duterte.

Ang Modus Operandi sang pagpamatay, ginapaguwa nga “NANLABAN” kag armado ang suspek, pagtanom sang ebidensya pagkatapos, ginapatay sa atubang sang pamilya agud maghatag kakugmat o kahadlok sa pumuluyo.

Ang wala’y balatyagon kag makasilidni nga ginhimo sang PNP, CIDG, AFP kag mga CAFGU sa panahon sang Paskwa nagapatimaan sang demonyo nga patakaran, kabangis kag ka-pasista sang ini nga rehimen upod ang iya robot nga sumulunod nga mga Heneral sang pulis kag militar kaangay nila Gen. Lorenzana sang DND kag PNP chief Gen. Debold Sinas kag implementor sang Panay nga Operasyon nga sila Col Gervacio Balmaceda kag PRO-6 Director B?Gen. Rolando Miranda.

Sa pagsangkad sang SEMPO- Oplan Sauron sa Bisayas palatandaan nga ara na sa hingapusan nga phasing ang rehimeng Duterte sa Oplan Kapanatagan nga nyutralisahon ang rebolusyonaryong pagbato sang pumuluyo sa pagpamuno sang Partido Komunista sa Pilipinas, Bag-ong Hangaway sang Banwa kag National Democratic Front of the Phils (NDFP), apang subong pa lang, sigurado nga paslaw na ang handum sang rehimeng Duterte nga pyerdihon ang rebolusyonaryong paghimakas sang katawhan bangud nagahingapos na ang iya paghari.

Wala ini nasolbar ang ugat sang gyera sibil sa Pilipinas nga amo ang problema sang kawad-on sang duta sang mangunguma, pag-uswag kag industriyalisasyon sa ekonomiya, kag matuod nga serbisyo sosyal sa pumuluyo.

Sa baylo, kapintas, kag pasismo ang naaguman sang katawhan sa sa sini nga rehimen, pagkaguba sang pangabuhian, pagpanas sang kinamatarung kag sobra nga pagpa-tuta sa dumuluong kapitalista. Ang tanan nga ini sugata-on sang rebolusyonaryong pagbato sang pumuluyo nga amo ang solo nga pamaagi para bag-ohon ang ila kahimtangan, ang dalan sang armadong paghimakas agud ibagsak ang pasistang paghari sang rehimen.

Ang paglapnag sang pasismo bilog nga bisayas indi lamang ginaatubang sang pumuluyo sa Negros kag Panay, labi nga pakusgon ang pagtinabangay sa nagkaiping nga mga rehiyon Samarnon, Sugbuhanon, Negrosanon o Panayanon man. Kabit-bisig nga magbinuligay ang mga nagkalain-lain nga sektor sang mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad, istudyante kag propesyunal, mga taong-simbahan kag namuklat nga indibidwal nga yara sa kagamhanan, kag itukod sa tagsa ka rehiyon ang malapad nga organisasyon sang pagpamatok sa Pasismo kag diktadurya. E-rehistro ang mga pagprotesta sa kadalanan, eskwelahan, pabrika, komunidad, media kag pulpito sang kasimbahanan.

Lubos nga pabayaron ang rehimen sa iya utang nga dugo sa pumuluyo paagi sa lapnagon nga gerilya pagpakig-away sa kaumhan “padug-on sa madamu nga pilas tubtob nga magluya kag mawasak”. Maghanda sa labing masingki nga pagpamintas sang pasistang rehimeng Duterte. Wala na sang iban nga solusyon kundi ang paghiusa sang malapad pumuluyo sa kaumhan man o kasyudaran. Ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa ang solo nga dalan sang kahilwayan.

Paslawon ang Oplan Kapanatagan!

Ibagsak ang pasistang diktadurang US-Duterte nga Rehimen!

Sugata-on sang pagbato ang demonyo nga pagpamintas sang rehimeng US-Duterte!