Suklan ug palagputon ang tirano–NPA-Zamboanga Peninsula

Ang pormulang pasismo niining kasamtangang rehiming US-DUTERTE aron kuno sulbaron ang laygay nga sakit sa kurapsyon, druga ug ang grabeng kriminalidad sa Pilipinas usa ka hupas nga pamaagi. Ang pagwara-wara sa bandila sa “Oplan kapayapaan”; pagdeklara sa Martial Law sa tibuok Mindanao; ang maliputong hinabing pangkalinaw ug hunong buto aron ipiton ang Partido Komunista ng Pilipinas, NDFP ug Bagong Hukbong Bayan (BHB); ang iyang gubat sa Marawi samtang nanghaylo sa mga lider sa MILF og Bangsa moro Organic Law tataw nga kining tanan dagway sa pasistang taktika sa rehimeng US-DU30. Nagpakita lamang kini sa pagkaignorante niining tiranong si DU30 sa mga pagtulon-an sa kasaysayan sa atong nasud ug kasaysayan sa tibuok kalibutan. Dugay na nga napamatud-an sa kasaysayan nga hupas na nga medisina ang pasismo ug dili kini makatambal sa kanser nga sakit sa katilingbang nagkadugta sama sa Pilipinas.

Karaan na kaayo nga hinagiban ang pasismo sa mga nagharing hut-ong sa kasaysayan sa tawo sa tibuok kalibutan. Kaluha kini sa pagtunhay sa mga sibilisasyon ug sa mga estado. Gigamit kini sa mga nagharing hut-ong aron sumpoon ug harian ang naghagong katawhan, daugdaogon ug pahimuslan. Ang ilang makinarya aron ipahamtang ang ilang pasistang paghari mao ang bangis nga estado pinaagi sa balaod, hukmanan, bangis nga kasundaluhan ug mga bilanggoan. Sukad sa mga karaang katilingbang ulipon sa Mesopotamya hangtud karon sa kasamtangang modernong panahon paboritong pamaagi sa mga tiranong tawo nga sama kang Rodrigo Roa Duterte ang pasismo. Sa mga katilingbang ulipon gigamit sa mga haring agalon ang pasismo aron pitulon, harian ug pahimuslan ang ilang ulipon ug ang mga nakolonya nilang kanasuran. Sa katilingbang Pyudal, pasismo usab ang hinagiban sa monarkiyang naghari, mga agalong yutaan ug uban pang mga agalong pyudal aron harian, daugdaugon ug pahimuslan ang mga mag-uumang saup ug mga ulipong gikan sa mga nakolonyang mga nasud. Bisan sa katilingbang kapitalista hinagiban gihapong gigamit sa burgesya ang pasismo aron palig-onon ang estadong burges nga sa ingon ilang harian, daugdaogon ug pahimoslan ang hut-ong mamumuo ug ang mga kanasuran nga ilang gikolonya o gi-semikolonya.

Sa kasaysayan sa tawo (tibuok kalibutan) daghang mga banggiitang pasistang mga Hari, Emperador, Presidente, Primero Ministro ug mga Heneral sa lainlaing kanasuran ang nangapukan bisan luyo sa ilang kabangis. Ang mga pagtulon-an sa kasaysayan nagtudlo kanatu nga:

1. Ang bangis nga gingharian sa Babelonya ug Ehipto napukan sa mga ulipon ug sa mga gisakop niining mga kanasuran. Ang kabangis sa mga hari niini nga mga gingharian mikadlit sa kalayo aron musilaob ang gubat pagsukol sa mga giulipon.

2. Ang mabangis nga kampanyang militar sa gubat pagpangulonya sa imperyo sa Roma, nidagkot sa panaghiusa ug pagsukol sa mga “Barbaryong kanasuran” hangtud napulpog ang gamhanang gingharian sa Roma.

3. Ang kabangis nga pagkolonya sa gingharian sa Espanya sa Pilpinas gamit sa kombinbasyong Krus ug Espada niadtong 1521-1895, midagkot sa kahimatngong makinasudnon sa katawhang Pilipino nga mihatod sa pagbuto sa Rebolusyong 1896.

4. Ang mga pasistang rehimen nilang Adolf Hittler sa Alemanya, ni BenitoMussolini sa Italya ug ni Emperador Hirohito ug Heneral Tomoyuki Yamashita sa Japan napukan tungod kay ang pasistang gubat niini batok sa mga nasud nga ilang gikolonya midagkot hinoon sa gubat pagsukol batok sa pasismo sa daghang kanasuran sa tibuok kalibutan apil ang Pilipinas (1939-1945).

5. Ang kabangis ug kolonyaL nga pagpanakop sa Imperyalistang Pranses sa nasud sa Algerya ug Byetnam mipasilaob hinoon sa Demokratikong Rebolusyon sa katawhang Algeryan ug Byetnamis nga mipukan sa Imperyalistang Pranses.

6. Ang kabangis nga gyerang agresyon sa Imperyalistang Estados Unidos sa Byetnam pinaagi sa banggiitang bangis nga heneral niining si Hen. Westmorland napukan sa nasudnon demokratikong rebolusyon sa katawhang byetnamis. Ang gisuportahan sa Imperyalistang Estados Unidos nga itoy ug pasistang Rehimeng Duong Van Minh sa Saigon hingpit napukan sa dihang gipapauli sa Estados Unidos ang iyang naparot nga linibong kasundalohan sa ilang nasud .

7. Ang imperyalistang Italya nga bangis nangulonya sa Libya napukan sa determinadong rebolusyonaryo nga katawhang Muslim nga misukol bisan human gibitay ang ilang mga patriotikong lider.

8. Daghang mga pasista ug tiranong mga lider sa mga kanasuran nga nangalukapa sa kaparotatan tungod kay gikasilagan sila ug gihukman sa katawhan sa ilang tagsa tagsa ka mga nasud, sama nilang:

a. Rehimeng Batista sa Cuba h. Francisco Franco sa Spain

b. Rehimeng Fujimori sa Peru i. Henri Philippe sa France

c. Rehimeng Sumosa sa Nicaragua j. Rehimeng Agusto Pinochet sa Chili

d. Rehimeng Marcos sa Pilipinas

e. Rehimeng Saloth Sar “Polpot” sa Cambodia

f. Rehimeng Suharto sa Indonesia

g. Rehimeng Molina sa Dominican Republic

Sa Pilipinas ang Pasismo sa rehimeng US-Marcos nga mipungkay sa pagdeklara niini’g Martial Law niadtong Septembre 21, 1972 nagsilbing pulbora nga mipabusikad sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino sa kabukiran ug kalungsoran. Inay malisang ang katawhan, nagbaga na hinoon ang kasilag sa mga masang Pilipino hangtud miulbo ang pag-alsa sa Edsa niadtong 1986 ug mikusog ang armadong pakigbisog sa kabukiran. Ang mga bangis nga kontra katawhan niining kampanya militar nga “Oplan nip in the bud” ,“Oplan katatagan”,”Oplan kadena de amor”, bisan pa panahon sa mangtas ug dugoon niining martial law wala makapugong sa armadong pagsukol sa katawhang Pilipino. Misilaob ang rebolusyonaryong gubat sa katawhang Moro sa Mindanao sa lideratu ni Propesor Nur Misuari sa Moro National Liberation Front (MNLF); labaw sa tanan midaku ang ginsakpan sa PKP, NDFP ug NPA. Mikusog usab ang legal demokratikong pakigbisog sa katawhan sa mga kasyudaran hangtud napalagpot ang tiranong Ferdinand Marcos sa iyang trono.

Bisan ang mga nagsunod nga mga rehimeng nagtakobang makamasa ug nagmaskara’g kabag-ohan sa demokrasya padayon ang bangis nga mga kampanyang militar nga misabwag og terorismo sa estado batok sa katawhang Pilipino. Dugoon ang Oplan Lambat Bitag niadtong rehimeng Corazon Aquino human niya giisa ang all out war policy batok sa katawhang padayon nga nagpursige sa pakigbisog sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Bangis usab ang Oplan Lambat Bitag 3 ug 4 panahon sa rehimeng US-Ramos. Oplan Makabayan sa pasistang si Joseph Estrada. Oplan Bantay Laya 1 ug 2 panahon sa rehimeng Gloria Arroyo nga mibiktima sa kapin 3,000 nga mga aktibistang mag-uuma, mamumuo ug mga aktibistang nagdepensa sa tawhanong katungod sa kalungsuran ug kabanikanhan. Oplan Bayanihan usab sa rehimeng Benigno Semion Aquino III nga bangis mipadayon sa nagkadakong ihap sa biktima sa Extra Judicial Killings (EJK), torture ug pagpangdagit sa mga lider aktibitista sa mga patriotiko ug progresibong mga organisasyong masa.

Sa kasamtangan, ang tirano ug pasistang rehimeng US-Duterte sama sa usa ka dyablo nga nabanhaw gikan sa lubnganan sa mga “bayani”. Ang paglutos ug ang mga pagbahad sa rehimeng US-Duterte sa Media ug padayong pagpamig-ot sa gawasnong pamahayag; ang pakpakuyanap sa mga bakak nga balita o dis-impormasyon (fake news) aron tabunan ang kadunot sa nagharing sestimang semi-kolonyal ug semi-pyudal; Ang paglunsad sa dugoon nga gyera kontra sa kuyanap nga sindikato sa droga (Tokhang); ang paglutos sa mga kritiko niini nga mga media, huwes, tawong simbahan, oposisyon, ug mga legal demokratikong progresibong organisasyon; ang pagdeklara niini’g martial law ug pagpahamtang niini sa bangis nga Oplan Kapayapaan sa tibuok pilipinas; ang paglunsad niini sa bangis nga gyera sa Marawi miguba sa linibong kabalayan sa katawhang Moro aron abrihan ang Marawi ug tibuok Lanao del Sur sa mga langyaw nga korporasyon, nagbutyag sa grabeng kabangis niini nga rehimen. Ang mga plano’g programa ni Duterte nga cha-cha, pag-ilis og pederal nga gobyerno, ang pagpalagpot sa Chief justice sa korte suprema, ang miaging mga kudeta sa senado ug kongreso, ang pugos nga pagpahamtang sa bug-at ug kontra katawhang mga balaod sa pamuhis (sin tax ug train law), ang konta mag-uumang Rice Tariffication Law, ang pagbaligya sa soberanya sa pilipinas ngadtu sa Imperyalistang Tsina ug Imperyalistang Estados Unidos, dayag nga dagway sa pagkatirano niining rehimeng US-Duterte.

Ang mga katilingbanong problema sa katilingbang Pilipino dili gayud masulbad sa pasimo. Dili tubag sa grabeng kalisud ang bala ug ang pagpamig-ot gamit ang mga hukmanan ug bilanggoan. Ang ugat sa gubat sibil, sa kuyanap nga sindikato sa druga, kurapsyon ug kriminalidad mao ang grabeng krisis sa dunot nga katilingban ilalom sa Imperyalistang hegemonya. Ang nagkagrabeng kalisud, kakulang sa kita, kawalay yuta sa mga mag-uuma, kaatrasado sa agrikultura, kawalay nasudnong industriyalisasyon ug ang ubos kaayong suholan dili masulbad sa militarisasyon ug kabangis. Sa sayong yugto sa rehimeng US-Duterte napuno sa pagpanglingla aron mapatuo ang katawhan nga siya ang presidente nagbit-bit sa kabag-ohan ug interes sa masang anak pawis. Sa ikaduhang tuig nagsugod na paggimaw ang mga tango ug sungay ni Duterte ug hingpit nahukas ang enggrandeng mascara niini hinapos sa 2017. Hangtud karon padayon ug padayon nga gipahamtang sa rehimeng US-Duterte ang kaugalingong bersyon sa tiranya pinaagi sa pasismo.

Ang pasismong tiranyang US-Duterte detrminadong suklan sa katawhang Pilipino ubos sa pagpangulo sa hut-ong proletaryado pinaagi sa partido niini. Nagkalawom na ang lubnganan niining gikasilagan sa katawhan nga pasistang rehimen. Ang gahum sa katawhang mamumuo, mag-uuma, kabus sa kasyudaran, katawhang lumad ug moro, propesyonal ug mga tawong simbahan usa ka gamhanang baha nga mohatud niining rehimeng pasista ngadto sa gikalot niyang lubnganan. Ang mga kontra katawhang programa, palisiya ug balaod, ang martial law, ang mga pagpanghasi ug nagkadako nga ihap sa EJK ug ang pagpakaitoy niini sa Imperyalistang Tsina ug Imperyalistang Estados Unidos mao ang nagkalot sa lubnganan niining dunot nga katilingban. Ang kasaysayan nagtudlo sa katawhang Pilipino nga mas gamhanan ang katawhan batuk sa mga nagharing mga tirano ug mga bangis nga gingharian. Ang mga bukton nga naghago sa pagtukod og mga gingharian mao ra usab ang mga buktong mipukan niini ug tukuron ang bag-ong katilingban.

Asdang katawhang dinaugdaog dili kita mahadlok. Walay mawala kanatung mga kabus kun kita maghiusa ug makigbisog kundili ang mga kadena nga gapos niining dunot nga katilingban. Palagputon ang usa ka maton, pasista, ug tiranong itoy nga si duterte!SUKLAN UG PALAGPUTON ANG TIRANO

Ang pormulang pasismo niining kasamtangang rehiming US-DUTERTE aron kuno sulbaron ang laygay nga sakit sa kurapsyon, druga ug ang grabeng kriminalidad sa Pilipinas usa ka hupas nga pamaagi. Ang pagwara-wara sa bandila sa “Oplan kapayapaan”; pagdeklara sa Martial Law sa tibuok Mindanao; ang maliputong hinabing pangkalinaw ug hunong buto aron ipiton ang Partido Komunista ng Pilipinas, NDFP ug Bagong Hukbong Bayan (BHB); ang iyang gubat sa Marawi samtang nanghaylo sa mga lider sa MILF og Bangsa moro Organic Law tataw nga kining tanan dagway sa pasistang taktika sa rehimeng US-DU30. Nagpakita lamang kini sa pagkaignorante niining tiranong si DU30 sa mga pagtulon-an sa kasaysayan sa atong nasud ug kasaysayan sa tibuok kalibutan. Dugay na nga napamatud-an sa kasaysayan nga hupas na nga medisina ang pasismo ug dili kini makatambal sa kanser nga sakit sa katilingbang nagkadugta sama sa Pilipinas.

Karaan na kaayo nga hinagiban ang pasismo sa mga nagharing hut-ong sa kasaysayan sa tawo sa tibuok kalibutan. Kaluha kini sa pagtunhay sa mga sibilisasyon ug sa mga estado. Gigamit kini sa mga nagharing hut-ong aron sumpoon ug harian ang naghagong katawhan, daugdaogon ug pahimuslan. Ang ilang makinarya aron ipahamtang ang ilang pasistang paghari mao ang bangis nga estado pinaagi sa balaod, hukmanan, bangis nga kasundaluhan ug mga bilanggoan. Sukad sa mga karaang katilingbang ulipon sa Mesopotamya hangtud karon sa kasamtangang modernong panahon paboritong pamaagi sa mga tiranong tawo nga sama kang Rodrigo Roa Duterte ang pasismo. Sa mga katilingbang ulipon gigamit sa mga haring agalon ang pasismo aron pitulon, harian ug pahimuslan ang ilang ulipon ug ang mga nakolonya nilang kanasuran. Sa katilingbang Pyudal, pasismo usab ang hinagiban sa monarkiyang naghari, mga agalong yutaan ug uban pang mga agalong pyudal aron harian, daugdaugon ug pahimuslan ang mga mag-uumang saup ug mga ulipong gikan sa mga nakolonyang mga nasud. Bisan sa katilingbang kapitalista hinagiban gihapong gigamit sa burgesya ang pasismo aron palig-onon ang estadong burges nga sa ingon ilang harian, daugdaogon ug pahimoslan ang hut-ong mamumuo ug ang mga kanasuran nga ilang gikolonya o gi-semikolonya.

Sa kasaysayan sa tawo (tibuok kalibutan) daghang mga banggiitang pasistang mga Hari, Emperador, Presidente, Primero Ministro ug mga Heneral sa lainlaing kanasuran ang nangapukan bisan luyo sa ilang kabangis. Ang mga pagtulon-an sa kasaysayan nagtudlo kanatu nga:

1. Ang bangis nga gingharian sa Babelonya ug Ehipto napukan sa mga ulipon ug sa mga gisakop niining mga kanasuran. Ang kabangis sa mga hari niini nga mga gingharian mikadlit sa kalayo aron musilaob ang gubat pagsukol sa mga giulipon.

2. Ang mabangis nga kampanyang militar sa gubat pagpangulonya sa imperyo sa Roma, nidagkot sa panaghiusa ug pagsukol sa mga “Barbaryong kanasuran” hangtud napulpog ang gamhanang gingharian sa Roma.

3. Ang kabangis nga pagkolonya sa gingharian sa Espanya sa Pilpinas gamit sa kombinbasyong Krus ug Espada niadtong 1521-1895, midagkot sa kahimatngong makinasudnon sa katawhang Pilipino nga mihatod sa pagbuto sa Rebolusyong 1896.

4. Ang mga pasistang rehimen nilang Adolf Hittler sa Alemanya, ni BenitoMussolini sa Italya ug ni Emperador Hirohito ug Heneral Tomoyuki Yamashita sa Japan napukan tungod kay ang pasistang gubat niini batok sa mga nasud nga ilang gikolonya midagkot hinoon sa gubat pagsukol batok sa pasismo sa daghang kanasuran sa tibuok kalibutan apil ang Pilipinas (1939-1945).

5. Ang kabangis ug kolonyaL nga pagpanakop sa Imperyalistang Pranses sa nasud sa Algerya ug Byetnam mipasilaob hinoon sa Demokratikong Rebolusyon sa katawhang Algeryan ug Byetnamis nga mipukan sa Imperyalistang Pranses.

6. Ang kabangis nga gyerang agresyon sa Imperyalistang Estados Unidos sa Byetnam pinaagi sa banggiitang bangis nga heneral niining si Hen. Westmorland napukan sa nasudnon demokratikong rebolusyon sa katawhang byetnamis. Ang gisuportahan sa Imperyalistang Estados Unidos nga itoy ug pasistang Rehimeng Duong Van Minh sa Saigon hingpit napukan sa dihang gipapauli sa Estados Unidos ang iyang naparot nga linibong kasundalohan sa ilang nasud .

7. Ang imperyalistang Italya nga bangis nangulonya sa Libya napukan sa determinadong rebolusyonaryo nga katawhang Muslim nga misukol bisan human gibitay ang ilang mga patriotikong lider.

8. Daghang mga pasista ug tiranong mga lider sa mga kanasuran nga nangalukapa sa kaparotatan tungod kay gikasilagan sila ug gihukman sa katawhan sa ilang tagsa tagsa ka mga nasud, sama nilang:

a. Rehimeng Batista sa Cuba h. Francisco Franco sa Spain

b. Rehimeng Fujimori sa Peru i. Henri Philippe sa France

c. Rehimeng Sumosa sa Nicaragua j. Rehimeng Agusto Pinochet sa Chili

d. Rehimeng Marcos sa Pilipinas

e. Rehimeng Saloth Sar “Polpot” sa Cambodia

f. Rehimeng Suharto sa Indonesia

g. Rehimeng Molina sa Dominican Republic

Sa Pilipinas ang Pasismo sa rehimeng US-Marcos nga mipungkay sa pagdeklara niini’g Martial Law niadtong Septembre 21, 1972 nagsilbing pulbora nga mipabusikad sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino sa kabukiran ug kalungsoran. Inay malisang ang katawhan, nagbaga na hinoon ang kasilag sa mga masang Pilipino hangtud miulbo ang pag-alsa sa Edsa niadtong 1986 ug mikusog ang armadong pakigbisog sa kabukiran. Ang mga bangis nga kontra katawhan niining kampanya militar nga “Oplan nip in the bud” ,“Oplan katatagan”,”Oplan kadena de amor”, bisan pa panahon sa mangtas ug dugoon niining martial law wala makapugong sa armadong pagsukol sa katawhang Pilipino. Misilaob ang rebolusyonaryong gubat sa katawhang Moro sa Mindanao sa lideratu ni Propesor Nur Misuari sa Moro National Liberation Front (MNLF); labaw sa tanan midaku ang ginsakpan sa PKP, NDFP ug NPA. Mikusog usab ang legal demokratikong pakigbisog sa katawhan sa mga kasyudaran hangtud napalagpot ang tiranong Ferdinand Marcos sa iyang trono.

Bisan ang mga nagsunod nga mga rehimeng nagtakobang makamasa ug nagmaskara’g kabag-ohan sa demokrasya padayon ang bangis nga mga kampanyang militar nga misabwag og terorismo sa estado batok sa katawhang Pilipino. Dugoon ang Oplan Lambat Bitag niadtong rehimeng Corazon Aquino human niya giisa ang all out war policy batok sa katawhang padayon nga nagpursige sa pakigbisog sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Bangis usab ang Oplan Lambat Bitag 3 ug 4 panahon sa rehimeng US-Ramos. Oplan Makabayan sa pasistang si Joseph Estrada. Oplan Bantay Laya 1 ug 2 panahon sa rehimeng Gloria Arroyo nga mibiktima sa kapin 3,000 nga mga aktibistang mag-uuma, mamumuo ug mga aktibistang nagdepensa sa tawhanong katungod sa kalungsuran ug kabanikanhan. Oplan Bayanihan usab sa rehimeng Benigno Semion Aquino III nga bangis mipadayon sa nagkadakong ihap sa biktima sa Extra Judicial Killings (EJK), torture ug pagpangdagit sa mga lider aktibitista sa mga patriotiko ug progresibong mga organisasyong masa.

Sa kasamtangan, ang tirano ug pasistang rehimeng US-Duterte sama sa usa ka dyablo nga nabanhaw gikan sa lubnganan sa mga “bayani”. Ang paglutos ug ang mga pagbahad sa rehimeng US-Duterte sa Media ug padayong pagpamig-ot sa gawasnong pamahayag; ang pakpakuyanap sa mga bakak nga balita o dis-impormasyon (fake news) aron tabunan ang kadunot sa nagharing sestimang semi-kolonyal ug semi-pyudal; Ang paglunsad sa dugoon nga gyera kontra sa kuyanap nga sindikato sa droga (Tokhang); ang paglutos sa mga kritiko niini nga mga media, huwes, tawong simbahan, oposisyon, ug mga legal demokratikong progresibong organisasyon; ang pagdeklara niini’g martial law ug pagpahamtang niini sa bangis nga Oplan Kapayapaan sa tibuok pilipinas; ang paglunsad niini sa bangis nga gyera sa Marawi miguba sa linibong kabalayan sa katawhang Moro aron abrihan ang Marawi ug tibuok Lanao del Sur sa mga langyaw nga korporasyon, nagbutyag sa grabeng kabangis niini nga rehimen. Ang mga plano’g programa ni Duterte nga cha-cha, pag-ilis og pederal nga gobyerno, ang pagpalagpot sa Chief justice sa korte suprema, ang miaging mga kudeta sa senado ug kongreso, ang pugos nga pagpahamtang sa bug-at ug kontra katawhang mga balaod sa pamuhis (sin tax ug train law), ang konta mag-uumang Rice Tariffication Law, ang pagbaligya sa soberanya sa pilipinas ngadtu sa Imperyalistang Tsina ug Imperyalistang Estados Unidos, dayag nga dagway sa pagkatirano niining rehimeng US-Duterte.

Ang mga katilingbanong problema sa katilingbang Pilipino dili gayud masulbad sa pasimo. Dili tubag sa grabeng kalisud ang bala ug ang pagpamig-ot gamit ang mga hukmanan ug bilanggoan. Ang ugat sa gubat sibil, sa kuyanap nga sindikato sa druga, kurapsyon ug kriminalidad mao ang grabeng krisis sa dunot nga katilingban ilalom sa Imperyalistang hegemonya. Ang nagkagrabeng kalisud, kakulang sa kita, kawalay yuta sa mga mag-uuma, kaatrasado sa agrikultura, kawalay nasudnong industriyalisasyon ug ang ubos kaayong suholan dili masulbad sa militarisasyon ug kabangis. Sa sayong yugto sa rehimeng US-Duterte napuno sa pagpanglingla aron mapatuo ang katawhan nga siya ang presidente nagbit-bit sa kabag-ohan ug interes sa masang anak pawis. Sa ikaduhang tuig nagsugod na paggimaw ang mga tango ug sungay ni Duterte ug hingpit nahukas ang enggrandeng mascara niini hinapos sa 2017. Hangtud karon padayon ug padayon nga gipahamtang sa rehimeng US-Duterte ang kaugalingong bersyon sa tiranya pinaagi sa pasismo.

Ang pasismong tiranyang US-Duterte detrminadong suklan sa katawhang Pilipino ubos sa pagpangulo sa hut-ong proletaryado pinaagi sa partido niini. Nagkalawom na ang lubnganan niining gikasilagan sa katawhan nga pasistang rehimen. Ang gahum sa katawhang mamumuo, mag-uuma, kabus sa kasyudaran, katawhang lumad ug moro, propesyonal ug mga tawong simbahan usa ka gamhanang baha nga mohatud niining rehimeng pasista ngadto sa gikalot niyang lubnganan. Ang mga kontra katawhang programa, palisiya ug balaod, ang martial law, ang mga pagpanghasi ug nagkadako nga ihap sa EJK ug ang pagpakaitoy niini sa Imperyalistang Tsina ug Imperyalistang Estados Unidos mao ang nagkalot sa lubnganan niining dunot nga katilingban. Ang kasaysayan nagtudlo sa katawhang Pilipino nga mas gamhanan ang katawhan batuk sa mga nagharing mga tirano ug mga bangis nga gingharian. Ang mga bukton nga naghago sa pagtukod og mga gingharian mao ra usab ang mga buktong mipukan niini ug tukuron ang bag-ong katilingban.

Asdang katawhang dinaugdaog dili kita mahadlok. Walay mawala kanatung mga kabus kun kita maghiusa ug makigbisog kundili ang mga kadena nga gapos niining dunot nga katilingban. Palagputon ang usa ka maton, pasista, ug tiranong itoy nga si duterte!

Suklan ug palagputon ang tirano--NPA-Zamboanga Peninsula