Taktikal nga opensiba sang NPA, kahuy-anan sang AFP/PNP

,

Mabaskog nga ginapanginbulahan ang isa ka yunit sang Napoleon Tumagtang Command – New Peoples Army (NTC-NPA) sa madinalag-on nga paglunsar sang duha ka magkasunod nga taktikal nga opensiba batok sa yunit sang 606th Mobile Company sang Philippine National Police nga nakabase sa Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo.

Agresibo nga ginharas sang NPA ang detatsment 2nd Pltn, 606th PMF detatsment, kaagahon sang Oktubre 24, 2021 kag gin-ambus ang tropa sini nga nagtuyo maglagas sa pasado alas dos sang amo man nga adlaw. Ginkakibot sang mga pulis ang presensya sang NPA sang nalukpan sang cdx sa wala gani isa ka kilometro nga kalayuon halin sa ila detatsment kag mga 2 ka kilometro halin sa poblasyon sang Tubungan. Nagasalaming ini sang determinasyon kag kakahas sang mga pwersa sang NPA nga maglunsar sang opensiba sa mga katapu sang AFP kag PNP. Ini man nagapamatuod sang mabaskog nga pagpakigbahin kag suporta sang malapad nga baseng masa sa rebolusyonaryong kahublagan sa pihak sang madamol nga latag sang mga intel assets sang kaaway sa palibot sang ila kampo kag perimetro sang banwa.

Ang ini nga taktikal nga opensiba nagapakita sang maathag nga oryentasyon kag mataas nga kahanasan sang mga pwersa sang NPA sa paglunsar sang nagkalain-lain nga taktika kag porma sang opensiba ilabi na gid sa paggamit command detonated explosives (cdx). Disiplinado kag desaysibo ang mga pwersa sang NPA kon san-o, sa diin pwede kag indi pwede palukpon ang cdx ukon bomba santo sang mga layi sang rebolusyonaryong gobyerno, sa CARHRIHL kag iban pa nga mga pangkalibutanon nga layi ukon protocol sa kondukta sang inaway.

Ginapakita man sang sunod-sunod nga mga taktikal nga opensiba sang NPA sa isla sang Panay ang kapaslawan sang kontra-insurhensiya nga kampanya sang rehimeng Duterte partikular ang programa nga RCSP sang AFP kag PNP. Indi mahinago nga ang binilyon nga pundo nga ginagasto sang NTC-ELCAC nagakadto lang sa kurapyon kag wala nagsolbar sang nagalala nga kaimulon sang pumuluyo.

Ang NPA magapadayon sa paglunsar sang taktikal nga opensiba santo sa malapad kag mabaskog nga suporta sang baseng masa kag sang pumuluyo sa kabilugan, bilang sabat sa

padayon kag labi nagalala nga pagpanghimulos kag pagpamigos sang nagahari nga sahi nga ginapamunuan sang pasistang rehimeng Dutere.

Taktikal nga opensiba sang NPA, kahuy-anan sang AFP/PNP