Tanang-bahin ipaangat ang rebolusyonaryong pwersa! Ipreserba ug iabante ang gubat sa katawhan! Ug pakyason ang nagkaigting nga atake sa kaaway!

Atong saulugon ang mga kadaugan nga nakab-ot sa gubat sa katawhan sa ika-51 nga anibersaryo sa pagtukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) niadtong Marso 29,1969. Ubos sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas, padayon giasdang ang BHB taliwala sa mas gipagrabing focus military operations sa AFP.

Atol niining pagsaulog hatagan nato ug pinakataas nga pasidungug ang 10 ka bayaning martir sa BHB lakip na ang ubang rebulusyunaryung katawhan nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa pagsuporta sa BHB ug sa armadong rebolusyun. Hatagan usab nato ug pagsaludar ang tanang beteranong BHB lakip na ang pulang manggugubat nga nasamdan o nasakitan sa panagsangka kinsa nagapadayon sa pagpatuman sa hukbong bayan o sa ubang natad sa rebolusyunaryung
gimbuhaton.

Saksi kita sa imaging duha ka tuig ilalum sa martial law ug sa kasamtangan bisan pa man dili deklarado ang balaod militar sa tibuok nasud ilabina sa Mindanao. Nagpadayon ang paghuramentado ug planado nga pasistang atake sa mga binayrang sundalo sa rehimeng US-Duterte nga mipatay sa 22 ka mga inosenting sibilyan, iligal nga pagdakop, pagpasaka ug mga tinomo-tomo nga kaso, ug pagpang red-tag sa mga aktibistang masa.

Ang tibuok reaksyunaryung estado sa kasamtangan, nag-aktong sibil-militar sa porma sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) aktibong gipapilan kini sa mga opesyal militar nga nabulit sa dugo og mga lokal nga ahensya sa gobyerno aron puohon kuno ang rebolusyun. Pagpasubsub sa operasyong saywar ug mga taktikang pagpangilad gamit ang kampanyang E-CLIP nga gilawayan sa mga dagkong opesyales sa AFP ug gihimong gatasan sa korapsyun, kaylap nga mass surrender aron hikawan ang katawhan nga makigbisog alang sa ilang mga demokratikong katungod alang sa reporma sa yuta, makabuhing suhulan, lebreng serbesyo panglawas, edukasyun, ayuda alang sa mga apektado sa kalamidad ug uban pa.

Sa pikas bahin, naningkamot ang AFP nga ipalayo ang BHB sa masa aron hikawan sa suporta ug abugon sa pinakahilit nga bahin sa erya ug didto puohon gamit ang mga abante nga himan panggubat nga inutang sa imperyalista. Nagapamomba ug naga-panganyun kung asa gikalisang sa mga sibilyang komunidad sama didto sa Cabanglasan, San Fernando, Quezon, Lilingayon, Valencia City ug Sityo Gabunan, Impasug-ong Bukidnon, niadtong February 2020, gani, sukad pa niadtong sayong bahin sa 2019 ug hangtod sa kasamtangan subsob na ang relentless ug seamless operation sa mga boundary sa Bukidnon, Agusan, Davao ug Misamis Oriental.

Sa Bukidnon, sukad sa tuig 2018 hangtud sa kasamtangan mokabat sa 84 ang bombing pinataka nga gihulog ug 395 ka bala sa kanyon ang paturagas nga gipangdagpak sa kabukiran. Sa pangkinatibuk-an, giwaldas lamang sa rehimen ang P24,116,000 nga gasto alang sa mga bala sa bomba.Ug mga abante nga kahimanan tungod dili accurate ang gitawag nga surgical strike sa AFP kung asa sa ilang pagpamomba ug pagpanganyon sa mga sibilyan ang nag-unang apektado. Gani, kadaghanang mga higayon nga maunay ang kaugalingong tropa niini nga anaa sa ground sama sa nahitabong gubat sa Marawi.

Dili kanus-a man mabuntog sa mga kahianan iggugubat ang diwa ug dterminasyun sa BHB labaw sa tanan ang mainitong suporta sa mga masang tinud-anay nga nagmahal sa ilang hukbo. Pinaagi sa giya sa Partido epektibong napatigbabawan sa tanang yunit ang planadong atake sa kaaway sa matag operasyon nga ilang gilunsad. Matag command detonated explosive (CDX) nga mapabusikad sa BHB, dili mominos sa usa ka iskwad ngadto sa usa ka platun ang
maangkon nga kaswalti sa han-ay sa pasistang AFP.

Padayon nga naningkamot ang BHB nga pildihon ang pasistang pagpangatake sa rehimen. Nakalunsad ang NPA-Bukidnon og 72 ka aksyong militar sa pormang ambush, sparu, paglabay sa granada ug handstock, encounter ug pagpabusikad sa CDX, kung asa nakaangkon ug 152 ka patay ug 94 ka samaron ang tropa sa AFP. Lakip na dinhi ang dakong kapildihan sa AFP ang 3 ka besis nga mis-encounter sa ilang kaugalingong tropa sa ground tungod sa pgkawala sa kontak ug dili pagka suheto sa mga teren ug mga bukid atol sa ilang operasyon didto sa Cabanglasan ug Quezon, Bukidnon. Malampuson usab nga giparalisa ang nga ekwepo sa mga langyaw’ng kapitalista nga padayung miguba sa kinaiyahan ug nangaw-kaw sa halapad nga kayutaan. Malampusong nasilutan ang mga gikaintapang kriminal ug mga nag-unang tiglapas sa katungod sa katawhan sama ni Sammy Diwangan sa Cabanglasan.

Napamatud-an na sa kapin lima ka dekadang pakigbisog batok sa gyera ug kampanyang pagpanumpo sa nagpuli-puli nga rehimen ang kalig-on ug kusog sa rebulosyunaryung kalihukan. Dili kini kanus-a man mo surender ug moluhod sa kaaway tungod matngun kini sa gibarugan nga hut-ong. Taas ang kaandaman ug determinasyun sa mga Pulang manggugubat nga moatubang sa unsamang tahas nga isangun sa Partido ug tubagon ang mulo sa katawhan.

Samtang gipanghimaraot sa katawhan ang kanhing pipila ka kauban nga nagwaldas sa kadaugan diin niluhod ug nagpagamit sa kaaway isip kasangkapan pagbandera sa mga bakak ug pagpangilad sa katawhan. Tin-aw ang sama kanilang mga kaliwat ni Aguinaldo kansang mga talawan ,traydor ug madugta sa basurahan sa kasaysayan. Alang sa mga tinood nga rebolusyunaryo, ang baruganan dili mabayran sa bisan unsa mang materyal nga butang sa kalibutan,tungod kay ang rebulusyunaryo nakigbisog dili para sa iyang kaugalingun kung dili para sa kaayuhan sa tibook katawhan.

Labaw sa tanan walay kahadlok kining muso-ong sa sakripisyo ug panalipdan ang Partido ug kaayuhan sa katawhan bisan kinabuhi pa ang bugti
niini. Sa katapusan, segorado mapakyas ang pangandoy sa rehimeng US-Duterte nga poohon ang BHB sa iyang nahibiling duha ka tuig nga termino tungod nagpadayun ug mas nagka grabe ang krises sa ekonomikanhon ug pulitikal nga sistema sa Pilipinas. Dili seryoso ang rehimen nga nasinating kalamidad sa kinaiyahan sama sa pagbaha,linog, hulaw ug pagboto sa bulkan, tungod siya ang nagunang promotor sa pagduso sa mga langyaw’ng kapitalista nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa kinaiyahan ug planong pagpangawkaw sa bahanding meniral nga nakatago sa Pantaron Range, pagduso arun matuman ang Dam 5, pagpalapad sa plantasyon ug uban pang makadaot nga proyekto sa katawhan.

Taliwala sa pasistang pagpangatake, dugang pang naputos sa kahadlok ang tibook nasud sa pagkaylap sa COVID-19. Nagpaila lang nga inutil ang gobyernong Duterte sa pagsulbad sa maong krisis. Siguradong maghatag kini ug dugang kalisdanan tungod sa pag lockdown sa mga ekonomikanhong pasilidad ug pagkawala sa panginabuhian sa mga kabus. Epekto kini sa imperyalistang krisis sa kalibutan ug natural nga mas labing maapektuhan ang semi-kolonyal nga nasud sama sa Pilipinas nga nagsalig lamang sa langyaw’ng pamuhunan.

Busa, walay laing kadangpan ang katawhan sa kasamtangang nasinating krisis ug pagpahimulos mao lamang ang pagrebulosyun ug pag salmot sa gubat sa katawhan. Angay nga ipataas sa mga kadre ug manggugubat sa BHB ang kahimatngun sa ideolohiya, pulitika ug militar nga katakus sa tibook niining tropa, magpakahanas sa pagpalihok sa halapad nga katawhan ud pagderihe sa gubat. Optimistiko ang BHB ug tibook rebulusyunaryong kalihukan na kab-uton ang kadaugan sa mosunod pang katuigan.

Mabuhi ang ika-51 nga Anibersaryo sa BHB !
Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!
Katawhan Sampa na sa BHB!

Tanang-bahin ipaangat ang rebolusyonaryong pwersa! Ipreserba ug iabante ang gubat sa katawhan! Ug pakyason ang nagkaigting nga atake sa kaaway!