Tangkang dumog ng 83rd IB sa isang yunit ng BHB sa ilalim ng Edmundo Jacob Command BHB-CamSur, binigo!

Matagumpay na naisagawa ng isang yunit ng BHB ang atritibong aksyon laban sa malaki at malakas na bilang ng kaaway noong Oktubre 22, 2018, alas-4:40 ng hapon. Napatay si 2nd Lt Jayson Predireck Pasco at sugatan ang isa pang sundalo sa operasyong isnayp na isinagawa ng mga Pulang mandirigma laban sa nagooperasyong pwersa ng 83rd IB.

Aabot sa isang kumpanya ng kaaway ang dumagsa ang dagdag pang puwersa ng 83rd IB upang tugisin ang yunit ng BHB. Umabot ng mahigit isang linggong todo-operasyon ang isinagawa ng 83rd IB sa ilang barangay ng Bato, Camarines Sur na anila’y malakas ang impluwensya ng CPP-NPA-NDF.

Subalit dahil alam ng masa na makatarungan at para sa kanila ang opensiba at ipinaglalaban ng BHB, napanatiling ligtas ang mga mandirigma sa lugar sa kabila ng operasyong dumog ng mersenaryong sundalo. Napatunayan ding kapag ginamit at sinunod ng mga kasama ang taktikang gerilya sa paglaban at pagharap sa malakas at malaking bilang ng kaaway mabibigo itong durugin ang BHB at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan o ‘all out war policy’ ng pasistang rehimeng US-Duterte.

Ang maliit na aksyong ito ay malaking sampal sa kaaway at paggawad ng hustisya sa patraydor na atake ng 83rd IB sa mga BHB sa lugar noong Abril sa Brgy. Payak, Bato, CamSur kung saan may isang kasamang namartir, habang isa ang nasugatan at ikinulong. Kabilang pa sa kasalanan ng yunit ng AFP na ito ang pagpatay sa mag-ama habang nagkokopra at pagdakip sa tatlong sibilyan at pilit na pinaaaming kasapi ng NPA para pagtakpan ang mga paglabag nila sa batas ng digma na nakasaad sa Geneva Convention.

Muli, nagpapaabot ang Edmundo Jacob Command sa mga kasama sa lugar ng mainit na pagbati sa isinagawang matagumpay na aksyon laban sa malakas na bilang ng kaaway. Nagpapasalamat din ang Edmundo Jacob Command sa lahat ng masang- api at mga kaibigan sa kanilang tuluy-tuloy na suporta sa PKP at BHB upang abutin natin sa hinaharap ang hinahangad na pagbabago at ganap na makalaya sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga naghaharing-uri, sa dikta ng imperyalismong Estados Unidos, ang sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang PKP-BHB-NDF!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

Pagbati sa darating na Ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa ganap na tagumpay!

Labanan ang pasismo ng Estado ng Rehimeng US-Duterte!

Tangkang dumog ng 83rd IB sa isang yunit ng BHB sa ilalim ng Edmundo Jacob Command BHB-CamSur, binigo!