Tapuson ang imperyalista nga paghari sang rehimen US-Duterte sa pungsod!

Translation/s: English

Peke kag indi nagakadapat nga saulugon ang adlaw sang pag-abyanay ukon “Fil-Am Friendship Day” sa tunga sang Pilipinas kag imperyalistang Estados Unidos. Makabig nga isa ka ipokrito ang pag-abyanay nga ginasaulog subong sang estado bangod pila ka dekada na kita nga gina-ulipon sang imperyalistang US paagi sa pagpatuman sang nagalala nga patakaran neoliberal, indi patas nga mga kasugtanan kag pagpakatuta sang mga nagpakuno-kuno nga mga demokratiko kuno nga mga rehimen nga nag-agi kag lantaran nga kontra-demokratiko nga rehimen ni Marcos sadto kag Duterte subong. Nagresulta lamang ang ini nga paghitabo sa malapnagon nga paghugakom sang kadutaan, pagpuga kag pagpanghimulos sang kusog-pangabudlay, pagpagusa kag pagkaguba sang manggad kag rekurso sang pungsod kag pagterorisa sa malapad nga pumuluyo.

Antes pa ginpalapnag sang imperyalistang US ang peke nga kahilwayan sa Pilipinas, ginpaseguro sini nga mahigot ang pungsod sa mga indi alalangay nga kasugtanan kag ilubong ini sa indi na mabayaran nga utang agud nga mauyatan sa liog ang renda sang gobyerno kag kontrolon kag mapasunod ini sa ano man nga dikta sa patag sang ekonomiya, politika, militar, kultura kag relasyon pangluwas.

Mangin si Duterte, tuman nga naglala ang pagpakatuta sa US agud padayon nga magpahamot sa iya amu bangud ginalantaw na lamang ini nga isa ka problema kag wala pulos tuga sang mga paslaw sini nga pagpatuman sang mga maki-dumulu-ong nga patakaran sa pungsod. Gani desperado ini nga ginpirmahan ang Anti-Terrorism Law nga may katuyu-an nga tapuson an nagabaskog nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa pungsod base gihapon sa kontra-insurhensya nga programa sang iya amu nga terorista nga US.

Sa pagtupa sang pandemya nga Covid-19, ang militarista nga lockdown, espesyal nga gahum kag dugang nga utang pangluwas para sa pasismo ang nangin sabat sang papet nga rehimen Duterte sa malala nga krisis kag emerhinsya nga gina-atubang subong sang pumuluyo. Ini nga mga korap kag pabaya nga tikang ang dugang naglubong sa malapad nga sahing pigos sa tuman nga gutom kag kaimulon. Sa tunga sang sini nga kahimtangan, todo-larga nga ginaduso kag gin-imposar ni Duterte ang mga paantus kag maki-dumulu-ong nga mga polisiya sa ekonomiya kaangay sang peke nga modernisasyon sa mga dyip, dugang nga buwis, negosyo kag indi serbisyo nga “distance learning” sang DepEd kag ang pagpasa sang mga responsibilidad sini sa pribado nga sektor sa diin nakabase gihapon sa balayon sang neoliberalismo.

Sa Negros, nagakahangawa ang ara sa 328,000 nga pamilya sa mga mamumugon sa tubo kag sentrales nga madislokar kag madulaan sang pangabuhi-an bangod sa ginaduso nga pagpatuman sang Sugar Import Liberalization nga programa sang papet nga gobyerno sa diin tuyo nga magpasulod sang mga kalamay halin sa gwa sang pungsod. Agud mapabilin ang iya kaugalingon sa poder, ginahatagan sini sang ligwa ang iya mga kahimbun nga agalon mayduta kag burukrata kapitalista nga magkontrol kag magmonopolyo sang malagpad nga kadutaan sa Negros kag magpatuman sang madinugu-on nga kasugu-an kaangay sang Memo Order 32 kag Executive Order 70. Ginapatay sang berdugo nga rehimen Duterte ang pumuluyong Negrosanon sa tuman nga gutom kag bala sa diin indi magnubo sa 90 ang biktima sang iya todo-gyera sa idalum sang kontra-insurhensya nga kampanya, nga mas naglala pa ilabi na sa pagpasa sa Anti-Terrorism Law.

Ginpakita man sang ini nga mga tratado nga tubtob subong nagahuthot sa rekurso sa pungsod kag kusog-pangabudlay sa pumuluyo ang imperyalistang US para sa ila nga interes. Ang kahilwayan yara lang sa tunga sang mga agalon mayduta, dalagku nga kapitalista kag mga burukrata nga kasosyo sa diin padayon nga nagapanghimulos sa masang pigos.

Gani, ginakangil-aran na sang malapad nga pumuluyo ang garuk nga rehimen US-Duterte. Amo nga kaaway ang pagkabig nila sa imperyalistang US kay ini ang padayon nga nagahimulos sa Pilipinas nga nagtuga sang malala nga krisis bunga sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Tuga sang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalista, halos indi na makabutwa ang imperyalistang US kag yara ini subong sa malisod nga kahimtang bangud ginahangkat ini sang China sa iya pagkontrol sa kalibutan.

Indi matukod ang matuod nga kahilwayan mintras nahigot ang pungsod sa dumulu-ong nga impluwensya sa patag sang ekonomiya, politika, militar, kultura, kag relasyong pangluwas. Nagpabilin nga makatarunganon nga ang armadong rebolusyon ang ultimo nga solusyon agud mahilway ang pungsod. Ang 51 ka tuig nga pagsulong sang rebolusyon sang Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) tuyo nga hilwayon ang masang mangunguma, mamumugon, kag iban pa nga demokratiko nga sektor agud matukod ang gobyerno sa pumuluyo nga may sosyalistang perspektiba, pag-alalangay, hilway sa panghimulos kag pagpamigos sang dumuluong nga US, China, kag iban pa. ###

Tapuson ang imperyalista nga paghari sang rehimen US-Duterte sa pungsod!