Terorismo ang sa Likod sang mga “Pagsurender”

Read in: Pilipino

Tuman nga kapintas kag kawalay-huya. Ini ang ginapakita nga pamensaron kag pamatasan sang mga mataas nga opisyal sang AFP kag PNP sa Panay matapos ginmasaker sang ila nga mga tropa ang 9 nga wala sang inugbato nga pumuluyong Tumandok sa Tapaz, Capiz kag gin-aresto ang 16 ka iban pa sa Tapaz kag Calinog, Iloilo sang nagligad nga kaagahon sang Disyembre 30. Matapos ang ila makasiligni nga krimen, ginpabugal sa midya sang mga tagpamaba sang 3ID, PA, 301st Bde kag PRO-6 ang “pagsurender” sang masobra duha ka gatos nga kuno mga “NPA kag tagsuporta” sini. Ini kuno ang “masanag nga bahin” kag “positibo nga epekto” sang natabo sa Tapaz kag Calinog. Para sa ini nga mga maton nga terorista, may “masanag” kag “positibo” sa pagpatay sa wala inugbato nga mga sibilyan kag sa pagtanum sang ebidensiya para bilangguon ang madamo nga inosente, bangud “nagsurender” ang madamo nga iban pa nga nahadlok kag nagakahangawa.

Pagkatapos sang masaker kag pagpangdakop, nagpalapta sang pamahug ang mga tropa sang 12th IB, PA kag mga galamay sini sa kaumhan sang Tapaz kag Calinog nga may ara pa sang mga masunod nga reyd sa iban pa nga mga panimalay kag baryo, kag para indi mapatay o mapriso kinahanglan nga “magsurender” sa malapit nga kampo sang Phil. Army agud “tinluan” ang ila ngalan. Nagdulot ini sang tuman nga kahangawa sa madamo nga residente, labi na nga nagapabilin ang madamo nga presensya sang mga militar malapit o ara mismo sa ila baryo. Madamo nga sibilyan ang napilitan nga temporaryo nga magpuyo sa mga sentro sang baryo kag banwa, kag nag-untat ang ila pag-uma. Subong nga Enero tani ang umpisa sang ila paghawan sang duta nga pagatamnan sang palay. Bangud sa pagpamahug sang mga mersenaryo nga militar napilitan ang iban nga mangunguma nga magpalapit sa militar agud “tinluan” ang ila ngalan, mabuhinan ang ila kakulba nga patyon o dakpon kag makabalik sa ila nga mga ulumhan. Apang sila ang ginparada sang mga pasista nga opisyal sang 3ID, PA kag PRO-6 sa midya bilang nagsurender nga mga NPA kag tagsuporta sini. Para sa mga opisyal nga ini, isa ka achievement nga dapat ipabugal ang “pagsurender” sang madamo nga sibilyan bangud sa ila kakugmat kag kahadlok nga patyon o prisohon.

Mas nagaathag subong ang kaangtanan sang madugay na nga RCSP sang mga militar kag pulis sa napulo ka baryo sang Tapaz kag Calinog halin sang Hunyo 2020, ang masaker kag madamuan nga pag-aresto sang Disyembre 30, kag ang subong nga pwersahan nga pagpasurender sang mga sibilyan. Isa ini ka traidor kag terorista nga kampanya sang militar kag pulis batok sa mga imol nga mangunguma sa kaumhan sa ngalan sang kontra-insurhensiya. Kabahin ini sang desperado nga tikang sang TF-ELCAC nga dalayon nga lutuson ang CPP-NPA-NDF sa Panay sini nga 2021.

Kabuangan para sa pasista nga rehimen kag TF-ELCAC sa paglaum nga makuha nila ang balatyagon kag pamensaron sang pumuluyo bangud “nagsurender” na. Bisan ano nga pakuno-kuno nga tinaga, buhat kag serbisyo ang ila ipanagtag, ara sa pamensaron kag balatyagon sang Tumandok nga sila ang manugpatay tawo, nagatapak sang ila mga kinamatarung kag sila ang matuod nga terorista.

Nagapanawagan kami sa mga mangunguma sa Tapaz kag Calinog nga indi magpadaug sa pakugmat sang mga militar kag pulis. Mas kinahanglanon subong ang inyo nga paghiliusa para iduso ang inyo nga mga kinamatarung bilang mga sibilyan. Indi magpati sa mga intriga kag kabutigan sang mga militar, pulis kag ila mga galamay agud kamo tiplangon, gub-on ang paghiliusa kag padayon nga piguson. Maisog nga ibuyagyag kag batuan ang terorismo sang rehimeng Duterte kag TF-ELCAC paagi sa ululupod nga paghulag.

Ginaganyat namon ang mga pamatan-on nga indi magnubo sa 18 anyos ang edad kag may maayo nga panglawason nga mag-entra sa NPA kag lubos panahon nga magpartisipar sa rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas. Ini ang pangunahon nga pamaagi para batuan kag lutuson ang mga nagapanghimulos kag nagapamigos sa aton. Sa armado nga paghimakas lang maagum ang matuod nga hustisya para sa Tapaz 9 masaker kag iban pa nga biktima sang pagpamatay sang mga pasista nga tropa.

Hustisya para sa mga biktima sang masaker kag himu-himo nga mga kaso sa Tapaz kag Calinog!

Terorismo ang sa Likod sang mga "Pagsurender"