Tikalon nga opisyal sang 303rd Brigade!

Damlag lang nagpahayag si Col. Pasaporte sang 303rd Brigade nga naghuyang na ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros bangud nga wala na sang natabu nga engkwentro sa tunga sang tropa sang NPA kag AFP/PNP. Naga-drawing si Pasaporte sang iya nga ginapahayag sa media sa gintumod nya nga tatlo ka rason: naghuyang na kuno ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros; madamu na ang nagsurender, iya gintumod ang masubra 2,500 nga kuno nagsurender sa banwa sang Escalante, Negros Occ; kag ang pagkadakop sang mga militanteng grupo sa natabu nga raid sa ila opisina sa Bacolod City kag Escalante City. Ang mga ginpangdakop gin-aligar nga mga katapu sang Negros, Cebu, Bohol, Siquijor Island Committee kag gintanuman sang mga armas kag eksplosibo kag gina-aligar nga recruitment center sang CPP/NPA ang ila mga opisina.

Una, indi ignorante ang kumander sang 303rd Brigade sa aktwal nga kahimtangan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros. Indi malipod sa iya nga may ara lima ka larangan gerilya halin sa norte tubtob sa sur nga bahin sang Negros kag madamu na nga pagpaninguha sang mga nagbulos-bolus nga rehimen apang sa baylo nga maghuyang, padayon nga nagabaskog kag hugot nga naka-angut sa malapad nga masa. Sa napundar nga kusog sang rebolusyonaryong kahublagan, wala na sang kapasidad ang berdugong reaksyonaryong armadong AFP/PNP nga wasakon ini.

Ikaduha, modus sang AFP/PNP ang ginahambal nga 2,510 ka NPA kag mga suporter nga ila napasurender. Ang matuod, isa lamang ini ka pamaagi agud nga makakwarta ang mga opisyal militar kahimbon ang lokal nga opisyal sang lokal nga gobyerno sa Escalante City. Ang tagsa ka mapasurender may ara nga livelihood assistance nga PHP50,000 kag PHP15,000 immediate assistance nga kon sumahon naglab-ot sa PHP162,500,000. Apang basi sa nakuha nga impormasyon sang Apolinario Gatmaitan Command, madamu sang wala nakabaton sang ila kwarta nga dapat para sa ila bilang mga surrenderee kag kon may ara gid man halos sensilyo lang ang ila nabaton.

Ikatatlo, ang ginpangdakop nga mga katapu kag lider sang militanteng grupo upod ang mga obrero sang Vallacar Transit nga nagpangayo bulig sa KMU kag mga cultural youth indi recruiter sang NPA. Sila ang mga militanteng grupo nga maisog nga nagabatikos sang kagarukan sang sini nga tiraniko kag teroristang rehimen US-Duterte. Agud mapahipos, desperado nga ginpang-raid ang ila opisina, gintanuman sang mga armas kag eksplosibo kag ginpasakaan sang madamu nga patu-patu nga mga kaso. Kinamatarung sang pumuluyo nga magpa-abot sang ila hibubun-ot kon nakita nila nga ang ini nga gobyerno isa ka garuk, tiraniko kag wala nagaserbisyo sa ila interes.

Ini tanan nga kabutigan nga ginapahayag sang opisyal sang berdugong militar, tuyo nga patalangon ang pumuluyo. Pakala-inon ang armadong paghimakas sang pumuluyo kag paayuhon ang dagway sang tiraniko kag teroristang rehimen kag ido-ido sini nga AFP/PNP bisan ginakangil-aran ini sang pumuluyo. Hinabunan ang mga malain nila nga ginahimo pareho sang peke nga pagpasurender, pagpangmasaker, extrajudicial killings, pagpangbomba, pagpanghamlet, torture kag madamu pa nga porma sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa isla sang Negros sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines ara sa husto nga posisyon agud ipadayon ang armadong paghimakas kag mag-angkon sang mga kadalag-an sa sining bag-ong dekada. Handa ini kag may ikasarang nga atubangon ang ano man nga kampanya sang kaaway nga amo ang Oplan Kapanatagan kag ang mapangsabotahe nga localized peace talk nga ginaduso ni gobernador Lacson agud tunga-on kag wasakon ini.

Ang rebolusyonaryong armadong paghimakas nga ginalunsar sang NPA isa ka dungganon kag may bulawanon nga katuyu-an nga amo ang paghilway sang malapad nga pumuluyo ilabi na ang mga mamumugon kag mangunguma. Upod sa malapad nga pumuluyo kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa, aton pabaskugon ang aton hanay paagi sa paglunsar sang taktikal nga opensiba, pagpalig-on sang likom nga organisasyon masa kag paglunsar sang kontra-pyudal nga paghimakas para mapataas ang pang-ekonomiya nga kahimtangan sang masang mangunguma.

Mabuhay ang masang pigos!
Isulong ang rebolusyon tubtob sa kadalag-an!

 

Tikalon nga opisyal sang 303rd Brigade!