Treyning militar ng BHB sa Eastern Samar, nilunsad

,

Isang full-size platun ng Bagong Hukbong Bayan-Eastern Samar (Sergio Lobina Command o BHB-SLC) ang nakapagtapos ng batayang kursong pulitiko-militar nitong Oktubre. Sa loob ng 12 araw, nagawang sanayin ng BHB-SLC ang mga buong panahong Pulang mandirigma sa gitna ng matinding operasyong kombat at Retooled Community Support Program (RCSP) ng AFP-PNP sa lugar.

Ayon sa apat na instruktor ng pagsasanay, layunin ng aktibidad na palakasin at pataasin ang kakayanang militar ng kanilang yunit. Bahagi ito ng paghahanda ng BHB-SLC sa mas matinding pag-atake ng mga armadong pwersa ng rehimeng Duterte.

Sa isang simpleng seremonya pagkatapos ng treyning, nagpahayag ng pasasalamat ang mga estudyante sa mga nagtaguyod ng treyning. Anila, tumaas ang kanilang kumpyansa na makipaglaban sa kaaway at isulong ang armadong pakikibaka laban sa pasismo ng estado.

Naging katuwang ng BHB-SLC ang lokal na organisasyong masa sa pagsiguro ng seguridad at lohistikal na pangangailangan ng aktibidad. Ayon sa isang kasapi ng organisasyon, “Walang pagod kaming tumulong sa mga kasama dahil sila ang tunay na sundalo ng mamamayan. Alam namin na sila ang magdedepensa sa amin laban sa mga pasista at pahirap na sundalo ni Duterte.”

Kasabay ng pangmilitar na pagsasanay, nakapaglunsad din ang BHB-SLC ng treyning medikal sa isang baryo para maturuan ang masa sa pagharap sa pandemyang Covid-19. Pagkatapos ng treyning militar, agad na pumakat ang nasabing yunit ng BHB-SLC para harapin ang mga pasistang tropang nagsasagawa ng operasyong RCSP sa lugar.#

Treyning militar ng BHB sa Eastern Samar, nilunsad