Tuligsain ang pag-censor ng Twitter sa mga rebolusyonaryong grupo sa Pilipinas

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChinese

Walang kaabug-abog na sinuspinde ngayong araw ng malaking kumpanya sa social media na Twitter ang iba’t ibang akawnt ng mga Pilipinong rebolusyonaryong organisasyon at indibidwal, kabilang ang aking akawnt, at ang sa Philippine Revolution Web Central (PRWC), gayundin ang sa iba pang kinatawan ng PKP at Bagong Hukbong Bayan sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, hindi bababa sa 14 na akawnt ang tinanggal.

Ikalawang ulit na ito na pag-atake ng Twitter sa PKP sa loob ng dalawang buwan. Sabay-sabay na sinuspinde ang mga akawnt kaninang umaga (oras sa Pilipinas), sa isang malinaw na koordinadong panggigipit sa demokratiko at anti-imperyalistang tinig sa internet.

Tinarget ng Twitter ang mga akawnt ng indibidwal na naglantad sa mga suliranin ng lipunang Pilipino. Nagsilbi silang boses para sa mga biktima ng pang-aabuso ng estado, na walang paraang magbahagi ng kwento sa mundo. Dinala nila ang pansin ng publiko sa malulubhang paglabag ng militar at pulis sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas sa Pilipinas. Inilantad nila ang maling impormasyong ipinakakalat ng mga ahensya ng estado sa midya at social media.

Ang gubyernong Marcos at pangkat nito ng mga upisyal sa pambansang seguridad at militar ang nasa likod ng pakikipagsabwatan sa Twitter sa pagpapatahimik sa mga rebolusyonaryong pwersa. Ipinaaalala sa atin ng pagse-censor na ito kung paanong ipinasara ng tirano niyang ama ang mga dyaryo sa ilalim ng batas militar at pinahintulutan lamang yaong mga nagtataguyod sa kanyang diktadura.

Itong panggigipit sa mga akawnt sa Twitter ay lantarang pag-censor sa mga nagtataguyod ng anti-imperyalismo, pambansang kalayaan at demokrasya. Naninindigan ang Partido na mayroon itong likas na karapatang batikusin ang lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala sa mamamayan, ilantad ang panghihimasok ng US sa Pilipinas at dayuhang pandarambong sa yaman ng bansa, tuligsain ang pangangayupapa ng gubyerno ng Pilipinas sa imperyalistang US at China, at ilantad ang mga taksil na nakikipagsabwatan sa militar ng US at dayuhang multinasyunal na mga korporasyon na traydor sa adhikain ng mamamayang Pilipino para sa pambansang kalayaan.

Taliwas sa ipinagmamalaki ng Twitter na ito’y demokratikong plataporma, ito’y mistulang Kawanihan sa Katotohanan na napapataw ng mga alituntunin kung aling pananaw at palagay ang maaaring pahintulutan at alin ang hindi. Ginagamit nito ang “teroristang” pagbabansag ng US para tatakan ang mga rebolusyonaryo at anti-imperyalistang mga pwersa sa imbing layunin na bigyang-matwid ang kanilang hakbanging anti-demokratiko.

Syempre, hindi na ito kagulat-gulat, lalupa’t ang Twitter (tulad ng Facebook at iba pang malalaking kumpanyang online) ay isang pribadong kumpanyang pag-aari ng mga multi-bilyunaryo, na mahigpit na nakikipagtulungan sa gubyerno ng US at mga ahensya sa intelidyens nito. Ginagamit nitong mga kumpanya sa social media ang kanilang monopolyo para manipulahin ang pampublikong upinyon sa kanilang ganansya at para patahimikin ang mga tumututol, gamit man ang kanilang mga algoritmo o sa paraan ng tuwirang pag-censor.

Ang masidhing pagsisikap ng mga pasista sa nagdaan ilang taon na pagkaitan ang mga rebolusyonaryong pwersa ng lahat ng posibleng plataporma sa internet—mula sa paulit-ulit na pag-atakeng DDoS laban sa website ng PKP, hanggang sa kamakailang pagbabawal ng NTC sa pag-akses dito at ang mas nauna pang panggigipit ng Facebook—ay patunay sa tagumpay at pagiging epektibo ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino sa paglalantad ng pambansang pangangayupapa, pasistang mga krimen at korupsyon ng reaksyunaryong sistema at pagpupukaw sa mamamayan para maglunsad ng armadong pakikibaka at lahat ng porma ng pakikibaka.

Hinihikayat namin ang lahat na patuloy na bisitahin ang Philippine Revolution Web Central http://www.cpp.ph at ang website ng National Democratic Front of the Philippines https://ndfp.org para mabasa ang mga pananaw ng PKP at BHB at impormasyon tungkol sa rebolusyonaryong kilusan.

Kasabay nito, patuloy na magsisikap ang Partido na gamitin ang Twitter at iba pang mga plataporma sa social media sa kabila ng mga tangkang supilin ang rebolusyonaryong tinig sa internet, habang patuloy na maghahanap ng iba pang mga pamamaraan ng pakikipagkaisa sa online na komunidad.

Tuligsain ang pag-censor ng Twitter sa mga rebolusyonaryong grupo sa Pilipinas