Ubos-kusog nga batuan kag paslawon ang terorismo sang pasista nga rehimen sa Panay! Makahas nga isulong ang inaway banwa!

Download here: PDF

Read in: Pilipino

Mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa Panay kag bug-os nga pungsod nga nagasaulog sang ika-52 ka tuig sang pagkatukod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa!

Upod sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nga nagahimakas, saulogon naton ang subong nga makasaysayan nga adlaw nga may mapagsik nga pagbalik tan-aw sang mga natipon nga mga kadalag-an sa pagsulong sang armadong paghimakas kag dugang nga determinasyon para isulong ang inaway banwa sa mas mataas nga halintang.

Ginahatag naton ang pinakamataas nga pagpasidungog sa tanan nga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang panahon, kinaalam, kag kabuhi para sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Ang ila pagkabaganihan ang nagaserbi nga tuburan sang kapagsik kag hangkat para kita ang padayon nga magpanikasog nga isulong ang rebolusyon sang banwa tubtob sa kadalag-an. Pagsaludo man sa PKP nga absoluto nga nagapamuno sa BHB kag yabi nga ubay sa pag-agum sang mga kadalag-an kag nagapalig-on sa determinasyon sang Pulang hukbo nga atubangon ang mga kabudlayan kag panghangkat sa pagsulong sang inaway banwa. Sa adlaw man nga ini ginapasidunggan naton ang 9 ka mangunguma nga Tumandok sa Tapaz, Capiz nga ginmasaker sang mga tropa sang PNP kag AFP sadtong Disyembre 30, 2020. Sila ang ginpatay sang kaaway bangud sila nagpamatok sa makahalalit nga mga proyektong megadam sa Calinog kag Tapaz kag nanindugan para sa kinamatarung sang mga Tumandok. Indi mag-untat ang BHB-Panay sa pagsukot sa kaaway para hatagan hustisya ang mga biktima sang terorismo sang AFP kag PNP.

Sa husto kag napanahon nga pagpamuno sang Partido kag malapad nga suporta sang masa, nagapabilin nga mabakod ang BHB-Panay sa tunga sang ginpasingki nga atake sang pasistang rehimeng US-Duterte. Nag-agum kita sang mga kadalag-an sa pagsulong sang armadong paghimakas, pagpalapad sang rebolusyonaryong base kag pagsulong sang rebolusyong agraryo.

Sining nagligad nga isa ka tuig, mas nagdamo ang ginlunsar nga mga taktikal nga opensiba (TO) sang BHB sa rehiyon. Nakatigayon sang kabilugan nga 44 ka opensiba nga aksyon, kadam-an sini ang batuk sa mga mersenaryo nga tropa sang 3ID,PA kag PR0-6 nga nagasabwag sang terorismo sa kaumhan. Sa pihak nga bahin, nag-atubang ang BHB sa 8 ka depensiba nga inaway kon sa diin 1 ka Pulang hangaway ang maisog nga nagbuwis sang kabuhi. Sa bahin sang kaaway, indi magnubo sa 29 ang napatay kag 40 ang napilasan sa mga natabo nga inaway.

Signipikante man nga numero ang nadugang sa katapuan sang BHB sa rehiyon sa pihak sang mahigko nga kampanya sang pagpangguba batuk sa CPP-NPA kag mapintas nga pagpamahug sang kaaway sa mga pumuluyo. Kadam-an sa mga nagpatapu mga pamatan-on nga mangunguma nga nagmuklat kag nagdesisyon nga magpartisipar sa inaway banwa para isulong ang matuod nga pagbag-o sa katilingban kag pangapinan ang ila mga kinamatarung batuk sa sobra nga pagpangdaug-daug sang rehimeng US-Duterte.

Padayon nga ginaagum sang BHB-Panay ang malapad nga suporta sang pumuluyo labi na sang mga mangunguma sa kaumhan. Ginpalig-on ini sang malawig nga panahon nga nangin kaupod kag kabulig nila ang ila nga Hukbo sa pagsulong sang rebolusyong agraryo, pagpauswag sang produksyon, pagpatuman sang kalinong kag katawhayan, kag bisan sa pag-atubang subong sang katalagman sang Covid-19. Bangud sa sini nga suporta, hilway nga nakahulag ang mga yunit sang BHB bisan sa panahon sang mga masingki nga atake sang kaaway. Nahibal-an sang BHB nga ang kadam-an sang masa nga ginpagwa sang TF-ELCAC nga nagsurender kag kuno nakigbulig na sa kaaway ang nadaug lamang sang kahadlok kag kahangawa sa tuman nga pagpamahug kag pagpang-ipit sang mga militar kag pulis. Sa pagkamatuod madamo sa ila ang padayon apang likom nga nagapakig-angut sa BHB.

Pulos wala unod ang ginapahambog sang TF-ELCAC nga mga deklarasyon sang persona non grata batuk sa CPP-NPA kag kuno madamuan nga pagsurender sang mga katapu sang NPA-Panay. Madamo nga mga LGU ang napilitan nga magpirma sa deklarasyon nga himo sang TF-ELCAC bangud sa mabaskog nga presyur halin sa AFP, PNP kag DILG. Madamo man nga sibilyan ang napilitan nga magpa-”clear” sang ila kaugalingon matapos ang brutal nga masaker kag madamuan nga pagpang-aresto sang PNP kag AFP sa mga mangunguma nga Tumandok sa Tapaz, Capiz kag Calinog, Iloilo. Sa pagpalapta sang ila nga pamahug sa mga sibilyan, nangin panambiton na sang mga mersenaryo nga tropa sang 3ID,PA kag PR0-6, labi na sang mga nagapatuman sang RCSP mga “magsunod sa mandu para indi magpareho sa natabo sa Tapaz kag Calinog”. Ini para pwersahon nga magsurender ang mga sibilyan nga ila gina-akusaran nga nagasuporta sa NPA.

Halin ulihi nga semana sang Enero sang subong nga tuig, magkadungan nga gin-atake sang mga pasistang tropa sang 12thIB,PA, 61stIB,PA, 31st DRC kag mga mobile forces sang PRO-6 ang tanan nga larangang gerilya sang NPA-Panay. Pinakamadamol nga deployment ang ara sa nabagatnan nga bahin sang rehiyon kon sa diin naglab-ot sa 600 ka tropa ang ginpakat batuk sa isa ka larangang gerilya. Kinahanglan pa nila nga magdugang sang tropa sang 79th IB,PA, 16thSRC kag sining ulihi, 200 ka tropa sang PNP mobile forces para atakehon ang kuno “nagaluya nga pwersa sang NPA nga ara sa ? nalang ka larangan” sa rehiyon.

Kadungan sang masingki nga operasyong kombat sang kaaway, ginpasangkad pa nila ang kampanya sang pagpamahug, pagpang-ipit, surbeylans kag red-tagging batuk sa mga indibidwal nga sibilyan kag grupo nga ila gina-akusaran nga NPA ukon tagsuporta sini. Labi nga nagtingkad ang kawalay salabton sang AFP kag PNP sa paglapas sang mga kinamatarung, pagdingot sang kahilwayan kag pagwasak sa palangabuhian sang pumuluyo labi na sang mga pigado nga mangunguma sa kaumhan. Partikular sa mga malayo nga mga baryo sang Tapaz, Calinog kag Libacao (Aklan), madamo nga mga mangunguma ang napilitan nga maghalin sa ila ulumhan kag magpuyo sa baryo malapit sa haywey kag banwa bangud sa pamahug kag pagpang-ipit sang mga tropa sang RCSP. Nauntat ang ila pag-uma kag subong naga-atubang sila sa tuman nga gutom kag mas malala nga kaimolon.

Sa subong nagalab-ot sa 63 ka baryo sa 14 ka banwa sang Panay ang may nakapakat nga RCSP, kon sa diin nagaluntad ang indi deklarado nga layi militar sa ini nga mga lugar. Gamit ang pagpamahug kag pagpang-ipit, ginakontrol sang militar ang hulag sang pumuluyo pati ang ila pangabuhian. Ang mga ginboto nga opisyal sang lokal nga gobyerno ang daw nangin suluguon na lamang sang mga militar kag pulis sa pagpatuman sang mga proyekto sang RCSP sa idalum sang programa nga kontra-insurhensiya. Temprano nga nagapanimaho naman ang maanomalya nga “barangay development program” sang TF-ELCAC nga nagapanagtag sang milyun-milyon nga kwarta sa mga kuno natinluan na sa insurhensiya nga mga barangay pero nabuyagyag nga ginlakip nila ang mga lugar nga wala man sang presensya sang NPA.

Ang nagasingki nga terorismo sang rehimeng US-Duterte nga ginatiglawas sang RTF-ELCAC sa Panay ang pat-ud nga magapalala sa kalakasan kag lubos nga paglapas sa mga kinamatarung sang pumuluyo sa rehiyon. Dunganan sini ang mas nagasingki nga kaimulon bangud sa padayon nga katalagman sang Covid-19 kag hampak sini sa ekonomiya, kag sa pihak nga bahin ang kapalpakan kag kapabayaan sang rehimen sa pagkontrol sa kalamidad kag pagbulig sa mga biktima kag apektado.

Santo sa panawagan sang Komite Sentral kag Pangrehiyon nga Komite sang PKP, ginamanduan sang pangrehiyunal nga kumand sang BHB sa Panay ang tanan nga mga kumander kag mga yunit sa idalum sini nga pasingkion pa ang armado nga paghimakas sa pamaagi sang mas madamo kg mabaskog nga mga taktikal nga opensiba kag pagrekrut sang mas madamo nga Pulang hangaway. Labing kinahanglanon ini subong nga nagapanalasa ang terorismo sang TF-ELCAC kag mapintas nga ginapunggan ang mga demokratiko nga kinamatarung sang mga pumuluyo sa rehiyon. Dapat himuon sang BHB-Panay ang tanan nga masarangan para batuan ang pagpanglupig sang 3ID,PA kag PRO-6, magpatuhaw sang dugang nga armas, hatagan hustisya ang mga inosente nga mga biktima sang pagpamatay kag pagpang-aresto kag silutan ang mga tropa kag galamay sang kaaway nga nagasabwag sang kakugmat sa pumuluyo.

Hugot nga uyatan kag pabaskugon ang makigbato nga diwa sang BHB sa pagpakig-away. Mangin handa pirme para bunalon ang mga maluya nga bahin sang kaaway kag dag-on ang inaway, samtang ginalikawan ang mga depensiba nga inaway.

Pukawon kag kumbinsihon ang madamo nga pamatan-on para magpatapu sa BHB. Pangapinan ang mga masa nga ginapintasan sang AFP kag PNP kag mangin handa para inakupon ang mga indibidwal nga may katalagman sa pagpatay kag pag-aresto sang mga berdugo nga militar kag pulis. Papanaugan sang silot ang mga tropa kag galamay sang kaaway nga may kahilabtanan sa mga ejk, tanum-ebidensya kag iban pa nga malubha nga paglapas sa kinamatarung sang pumuluyo.

Padayon nga palaparon kag palig-unon ang mga rebolusyonaryong base kag paslawon ang katuyuan sang kaaway sa pagpakitid sang mga erya nga mahulagan sang BHB. Yabi diri ang pagpapagsik sang mga kahublagan anti-pyudal sa kaumhan para ganyaton ang malapad kag mabakod nga suporta sang masang mangunguma sa armadong paghimakas, subongman para mabuhinan ang epekto sang nagalala nga krisis sa ekonomiya kag pagkaguba sang palangabuhian bangud sa militarisasyon.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang pumuluyo nga nagahimakas para sa tunay nga kahilwayan kag demokrasya!

Ubos-kusog nga batuan kag paslawon ang terorismo sang pasista nga rehimen sa Panay! Makahas nga isulong ang inaway banwa!