Ubos kusog nga pagpakig-away sang pumuluyo batok sa pasistang atake sang US-Duterte nga rehimen

,

Sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas- MLM, aton sug-alawon sang mainiton kag puno sang kahulugan ang pagsukat sang aton Partido sa Disyembre 26, 2020.

Ang Mt. Cansermon Command (MCC) lubos nga nagasaludar sa mga maisog kag isganan nga mga katapo kag kadre sang Partido, mga Pulang Hangaway kag Kumander sang BHB, mga rebolusyonaryong masa sa kaumhan kag kasyudaran nga amo ang pundasyon kag tuburan sang armadong paghimakas para sa paglunsar sang demokratikong rebolusyon sang banwa kag pangmalawigon nga inaway banwa.

Una sa tanan, aton ginasaluduhan ang mga baganihan kag mga martir sang rebolusyon nga naghatag sang ila kinaadman kag kinaalam, naghalad sang ila kabuhi para pangapinan kag isulong ang interes sang malapad nga masang pigos kag ginahimuslan. Napagkit na sa kasaysayan sang bukid sang Carsermon ang ila kabaganihan katulad sa ginpakita ni Papa Isio sadto anay sa pagbato sa manunulong nga Espanyol kag Amerikano. Ang mga katulad nila Ka Dennis, Ka Leo, Ka Junjun, Ka Jabar, Ka Marmar, kag Ka Joy mga sulundon kag huwaran nga rebolusyonaryo nga nagtaliwan para sa interes sang masa. Taas-kamao nga saluduhan ang ila pagkabaganihan kag aton bitbiton ang ila inspirasyon para sa pag-angkon sang dalagko nga kadalag-an sa palaabuton.

Sa nag-agi nga 5 ka dekada, ang aton Partido napanday kag nahasa sa sakripisyo kag patay-buhi nga paghimakas nga nangin tugas sa kalig-on, nakagamot na sa masang ginahimuslan, kag mabudlay na gabuton sa kabuhi sang pigos nga mangunguma, mamumugon kag peti-burgesya. Gin-atubang sini ang lain-lain nga kampanya nga pang-wasak sang mga nag-agi nga rehimen sumugod sa Martial Law sang diktadurang Marcos, makasiligni nga Total War-Low Intensity Conflict ni Cory Aquino, Oplan Lambat Bitag kag psywar nga kampanya ni Ramos, Oplan Makabayan ni Estrada, Oplan Bantay Laya 1 & 2 ni Arroyo, kag mapaniplangon nga Oplan Bayanihan ni Noynoy Aquino. Ang ini nga mga rehimen napaslawan sa ila handum nga wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan. Sa baylo, nagbaskog ini sa pag-agi sang mga tinuig.

Sa subong, ang Oplan Kapanatagan sang pasista-diktaduryang Duterte naglab-ot na sa apat ka tuig nga todo-atake sa rebolusyonaryong kahublagan. Naglunsar sang mapintas nga Sauron 1 kag 2. Linibo ang ginpamatay nga mga aktibista kag lider masa pareho nila Atty. Ben Ramos, Toto Patigas kag Zara Alvarez. Linibo man ang naga-antus sa presuhan bunga sa pato-pato nga kaso kag pagtanom sang ebidensya para ipabangod nga mga katapo sang NPA. Wala pa nakuntento ang uhaw sa dugo nga rehimen. Sadtong Hulyo ginpirmahan ni Duterte ang Anti-Terrorism Act (ATA of 2020) nga nag-utod sa nabilin nga lugar sa tawhanong kinamatarung sang pumuluyo nga nabalhag sa 1987 Konstitusyon sang Pilipinas. Tuyo sini nga pahipuson ang mga kritiko kag ang mga nagapamatok nga katawhan sa kontra-pumuluyo nga patakaran sang rehimen. Sa pihak sini, indi mabutigan ang kasaysayan. Samtang nagasingki ang paghimulos may ara paghimakas, sugaton sang pagbato ang pagpamigos kag indi mapunggan ang unos sang rebolusyon. Katulad sang nag-agi nga rehimen, ang pasistang US-Duterte nga paghari pat-ud gid nga mapaslawan.

Naghatag sa malig-on nga basehan ang ini nga kahimtangan sa armadong paghimakas nga amo ang solo nga solusyon para angkunon ang pungsodnon demokratiko nga handum sang pumuluyo kag para mahilway sa paghimulos kag pagpamigos.

Todo-larga ang atake sang militar sa rebolusyonaryong kahublagan sa sakop sang Mt. Cansermon Command. Sa una nga quarter sang 2020, mabatyagan ang ginagmay apang ikit nga operasyon sang pasistang kaaway. Sugod sa Abril sini nga tuig, ginpadako ang pormasyon kag dalagko na nga operasyon ang ginlunsar. Kabaliskaran ang ginawakal sang manugtaghol nga propagandista sang AFP nga naghuyang na ang Hukbo kag nawasak na ang baseng masa sang NPA. Sa kamatuoran, padayon nga nakonsolida ang Partido, Hukbo kag rebolusyonaryong masa. Nagdako ang katapuan sang organisasyon masa kag naglapad ang erya sang sakop sang teritoryo. Wala sang bisan isa ka organong gahum pampulitika ang nawasak. Ang nakaya lamang sang kaaway amo ang pilit nga pagpasurender, pagpamahog sang masa, kag pagsuhol sa mga bayaran nga lokal nga ahente sang militar para makakuha sang impormasyon sa hulag sang rebolusyonaryong kahublagan.

Bisan pa sa asud-asud nga atake sang militar, wala ini nakapugong sa pagkonsolida sa ideolohiya sa Partido Kag Hukbo. Nakalunsar ini sg 5 ka hugna sa Batayang Kurso sa Partido (BKP) nga may sobra gatos ang nakatapos. Nakahiwat man sang pagtuon sang Intermedyang Kurso sa Partido (IKP) nga may sobra 50 ka tumalambong gikan sa lain-lain nga unit sa Partido. Kabahin ini sa pagdebelopar sang kadre agud mamuno sa lain-lain nga buluhaton sa organisasyon. Indi magnubo sa 30 ang nahanas bilang bag-o nga instruktor sa BKP kag PADEPA nga naghalin sa unit sang Hukbo kag lokal nga unit sang Partido. Padayon ang pagtuon kag pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon sa iwag sang Ikaduha nga Kongreso sang Partido sang 2016 para pangibabawan ang kahuyangan sang empirisismo sa ideolohiya, konserbatismo sa politika, kag burukratismo sa organisasyon.

Ang Bag-ong Hangaway sang Banwa ang nagapanguna nga katimbang sang Partido sa pagtungod sa iya misyon. Nagdako ang isip sang hukbo sa Larangan, nakapatuhaw ini sang kusog platun nga mayoriya sini mga isganan nga pamatan-on halin sa maayo nga anak sang mangunguma kag mamumugon sa uma. Nangin timbang ini sang Partido sa pagpalig-on sang baseng masa kag paglunsar sang mga pagtuon pampulitika sa masa, kultural nga paghanas subong man pagpalab-ot sang serbisyo sa ikaayong lawas ilabi na sa kampanya sanitasyon kag kontra-covid sa panahon sang pandemya.

Nakalunsar ang Hukbo sang mga taktikal nga opensiba. Ang talupangdon sini amo ang pagdis-arma sa grupong panatiko (Pulahan) ni Tikboy Bongaita sa Sitio Binadlan Brgy. Biao, Binalbagan nga nakakuha sa pila ka matag-as kag nugbo nga pusil. Nakadugang ini sa arsenal sa Bag-ong Hangaway sang Banwa nga nakapaarmas sang iskwad sang BHB. Nakatigayon man sang silot sa 3 ka masupog nga lokal nga ahente sang kaaway kag naka-nyutralisa sang mga sekundaryo nga ahente sang militar. Naglunsar sang 2 ka sniping operasyon sa Sitio Canluki, Brgy. Mahalang kag Sitio Buyoron, Brgy Buenevista, Himamaylan City nga nagtuga sang pila ka kaswalidad sa kaaway. Indi magnubo sa 15 ka kaswalti ang naagom sang militar sa 2 ka aktibong depensa nahitabo sa Sitio Camuag, Brgy. Carabalan, Himamaylan City kag Brgy. Tan-awan, Kabankalan City. Nagbuhis sang ilang kabuhi ang lima ka baganihan nga kaupod batok sa masobra 100 ka katapu sang RMF kag 11th IB nga nag-reyd sa ginapunduhan nga balay sadtong Hunyo 18, 2020 sa Brgy. Luyang, Mabinay.

Nagdugang man ang Lubos Asosasyon Masa sang PKM, kag na re-assembliya ang mga daan. Mas lapnagon ang pagtukod sang komite pang-organisa (KP) kag mga grupo pang-organisa sa sityo kag baryo. Bisan sa pagpamahog sang kaaway sa pagtipon-tipon, nagaluntad gihapon ang simple nga pagbinuligay sang pumuluyo paagi sa dagyaw-alayon agud pataason ang ila produksyon. Mas naghugot ang koordinasyon kag pagbinuligay sang organisasyon halin sa mga sityo kag baryo agud mapangapinan ang seguridad sang pumuluyo kag Hukbo. Nakatigayon pataas sang presyo sa produkto sang mangunguma ilabi na sa produkto sang saging. Ginpahulag ang masa kag naghiwat sang dayalogo sa tunga sang kumprador kag asosasyon. Alerto nga nagabantay ang pumuluyo sa liwat nga pagbuhi sang pagtukod Dam sa Ilog-Hilabangan Watershed River. Lubos ang pagpamatok sang mga maisog nga tumandok kag tribu sang Carol-anes, Tribu Magahat, Tribu Itoman kag mga inapo nga Babaylan-Pulahanes.

Padayon ang pagpalig-on sa mga organo sang Partido. Naabtan sang dalagko nga operasyon militar ang kampanya re-organisasyon kag re-kontruksyon sang Partido sa iya mga lokal nga organisasyon. Tungod sa maanting nga hulag sang mga beterano nga katapo sa Partido kag pagsik nga paghulag sang mga pamatan-on sa lokalidad paagi sa paghulag gerilya, napaslaw ang plano sang kaaway nga purohan ang ubod sang lokal nga organisasyon sang Partido.

Nakatukod sang bag-o nga sekyon komite sang Partido nga nagapamuno sa 3 ka baryo kag nga may 5 ka sanga sang Partido. Sa kabilogan kapin sa 10% ang pagdaku sang katapuan sang Partido kag madamuan ang napatuhaw nga aktibista nga nagtungod sa nagkalain-lain nga hilikuton sa organisasyon sang sandigan nga kahublagan sang pamatan-on, mangunguma kag kababaihan, Yunit Milisya kag ang iban boluntaryo nagpatapo sa BHB.

Indi mapunggan sang pasismo ang nagabalingaso nga balatyagon sang pumuluyo. Padayon nga magbato ang pumuluyo. Ang hinganiban nga Bag-ong Hukbo sang Banwa padayon naga-angkon sang suporta sang masa. Wala na sang iban nga lauman ang masang pigos kundi maglunsar sang armadong paghimakas, may ara siya Hukbo kag lig-on nga Partido para pamunuan ang rebolusyon. Sa masunod nga tuig sang rehimen, daku ang hangkat sa pagpamuno sang Partido kag paghiliusa sang Hukbo kag pumuluyo. Labi nga handaan ang pagsingki sa pagpakig-away batok sa pasistang rehimen ni Duterte. Ilunsar ang lapnagon nga taktikal nga opensiba para sa dugang nga arsenal agud paarmasan ang nagadamu nga nagasampa sa Hukbo. Bisan anu pa man, ang kusog sang masa ang labing makahulusga sa pagpaslaw sa diktadur-pasista-tiraniyang US-Duterte.

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sg Partido Komunista sa Pilipinas!

Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyon sg Banwa! Mabuhay ang Masa!

Angkunon ang dalagkuan nga mga kadalag-an sa masunod nga tinuig!

Ubos kusog nga pagpakig-away sang pumuluyo batok sa pasistang atake sang US-Duterte nga rehimen