Uman-anay nga ayuda para iti marigrigat nga umili rumbeng nga ited iti sango ti pandemya a — CPDF-Kalinga

Iti nasurok dua a lawas a naipauneg iti lockdown ti entiro a Luzon ken sumagmamano a paset ti Visayas ken Mindanao, sinagrap ti umili a Pilipino ti nakaro a rigat iti ekonomiya ken ranggas ti estado iti panagsango iti pandemya a COVID-19. Iti sango ti enhanced community quarantine (ECQ) ket porsalan an nagsardeng ti produksyon, trabaho ken uray iti panagbyahe iti gandat a lappedan ti panakaiwaras ti sakit. Gapu iti kastoy ket nakaro a marikna ti kinarigat iti sentrong bayan kas iti Tabuk nu sadinno ket inaldaw a mabirok ti kinakasapulan ti umili babaen iti inaldaw a pannakitegged. Uray maysa nga aldaw da laeng nga agserdeng itu panagtrabaho ket sigurado a bisin ti sagrapen da ken ti pamilya da. Iti kastoy ket agpayso ti ibagbaga dagiti narigrigat nga umili a saan da matay iti sakit nu di ket matay da iti bisin.

Iti kinaagpayso na, iti syudad ti Tabuk ken iti interyor ket adda dagiti naiyulat a kaso ti panagtakaw kadagiti grocery stores gapu iti kinaawan ti makan ken panggatang ti umili iti makan. Daytoy, nu man pay konkondenaren tayo ti ania man a porma ti anti-sosyal nga aramid kas iti panagtakaw, ket resulta ti kinaawan uman-anay a suporta ti rehimen Duterte kadagiti umili a nakaro a naapektaran ti lockdown. Pakabuyaan met laeng daytoy ti kinaawan ti uman-anay a kasaganaan ti reaksyunaryo a gobyerno sakbay da nga indeklara ti lockdown.

Nu iti Kalinga, awan pay met naitala a positibo a kaso ti COVID-19. Adda ti nabatbati a walo a PUI idi Marso 31 bayat a 39 ti saan pay laeng naalan ti “swab” tapno maammuan nu positibo da iti COVID-19. Nu man pay kasdiay ket inimplementar latta ti lockdown iti probinsya. Nagsardeng wenno limitado ti transportasyon ken panagbyahe, limitado ti operasyon ti linakuan, sardeng ti trabaho ken uray dagiti agrikultural a produksyon. Nairut a masurot ti guidelines ti ECQ ken mausar ti home quarantine pass (HQP) sakbay a makaruwar tapno gumatang ti abasto nu adda pay igatang ti tattao.

Isunga manamnama a nu bumaybayag pay ti kastoy a kasasaad ket kumarkaro ti krisis iti ekonomiya agturong iti sangalubungan a krisis iti pinansya. Kastoy met laeng ti panagbuya ti World Health Organization (WHO) iti kasasaad iti agdama isunga agpanpanawagan daytoy a siguraduen dagiti gobyerno ti uman-anay a suporta ken ayuda da kadagiti marigrigat nga umili aglalo kadagiti marigrigat a pagilian pada ti Pilipinas.

Idi Marso 24 ket inaprubaran ti Kongreso ken Senado a maaddaan ni Duterte ti 25 special powers babaen iti House Bill 6616. Gapu iti daytoy ket adda ti kabaelan ni Duterte nga agre-pogram, agreallocate, ken agrealign iti P3.757-trillion national budget idi 2019 kasta met lang iti madama a P4.1-trillion national budget. Dumanon iti P275 bilyon nga alokasyon iti budget ti mabalin a mausar ni Duterte tapno sangoen kano ti COVID-19. Kinaagpayso na, itatta a panawen ket rumbeng laeng met a mausar ti kadakelan nga alokasyon ti national budget para iti pampubliko a serbisyo kas iti salun-at. Ngem iti aktwal basar kadagiti makitkita ken mangngeg tayo iti radyo ken TV ket kurang latta ti suporta ti gobyerno kadagiti medical frontliners aglalo kadagiti marigrigat nga umili nga apektado ti lockdown. Ayan na ti napanan daytoy a pondo?

Nu man pay adda dagiti relief efforts dagiti LGU, adayo a saan nga makanay daytoy. Kadagiti relief packs a maited iti tunggal pamilya iti Kalinga ket saan a makaanay ti 5 a kilo ti bagas, 3 a sardinas, 3 a corned beef, 1 meatloaf, 5 a noodles, 3 a sabon ken 1 a zonrox para iti maysa a pamilya uray iti uneg laeng ti maysa a lawas. Kwestyon met laeng nu apay nga tunggal bubong wenno balay ti basaran ti panagwaras imbes a tunggal pamilya. Kasta met ket adda pay kadi sumarsaruno a relief packs a maited iti nabatbati a panawen ti lockdown? Adu ti donasyon ken tulong manipud kadagiti indibidwal ken pribado a negosyo ngem laksid ditoy ken ayan na ti pondo mismo a nagapu iti budget ti national inggana local government a mausar para kadagiti apektado ti lockdown? Rumbeng laeng nga isigurado ti reaksyunaryo a gobyerno a mausar ti buwis ti umili para iti umili aglalo iti agdama a kasasaad. Daytoy a dakkel a gatad para iti panagsango iti COVID-19 ket rumbeng a mapan iti pampubliko a salun-at, kinakasapulan para kadagiti medical frontliners ken serbisyo ken ayuda kadagiti amin nga umili kangrunaan dagiti marigrigat nga apektado ti lockdown. Rumbeng a mangted ti reaksyunaryo a gobyerno ti sustinido nga ayuda iti porma iti basaran a kinakasapulan ti maysa a pamilya kas iti makan ken pinansya bayat a saan da makatrabaho gapu iti ECQ ken lockdown.

Agpanpanwagan ti CPDF-Kalinga iti amin nga LGU iti probinsya nga isigurado ti pag-imbagan ti umili bayat nga sangsangoen tayo ti pandemya a COVID-19. Saan nga usaren iti korapsyon ken pulitika ti pondo para iti umili. Isigurado nga awan ti mabisin, maited ti basaran a kasapulan ti umili ken saan a malabsing ti karbengan da. Usaren ti calamity fund nga alokasyon ti tunggal LGU tapno maited ti kasapulan ti umili ken masango ti COVID-19.

Kadagiti umili, awan ti rumbeng nga ikabuteng tayo laketdi suroten tayo ti annuroten tapno malisiyan tayo a maakaran ti COVID-19. Ipatungpal tayo ti 1 meter a distansya aglalo nu agbokos ken agba-en tayo, kanayon nga agbuggo ti ima, papigsaen ti resistensya ken nu adda ti marikrikna ket dagus a agpacheck-up iti BHW wenno doktor. Rebbengen tayo iti tunggal maysa nga agbalin a kanayon nga updated iti kasasaad ti panagsango tayo iti COVID-19 ken liklikan tayo nga agiwaras ti impormasyon ken damag nga awan kinakumpirmado na tapno saan tayo a nayunan ti panic ken buteng dagiti kakailyan tayo. Kanayon tayo nga irupir ti karbengan tayo uray iti sango ti pandemya. Itultuloy tayo nga ipanawagan ti anti-pasista a kampanya iti il-ili tayo ta ti kinakasapulan tayo iti agdama ket medikal nga atensyon saan nga militarisasyon. Kanayon tayo a lagipen nga uray adda ti ECQ ken lockdown ken agtaltalinaed ti basaran a karbengan tayo isunga rumbeng nga irespetar daytoy ken ilaban nu malabsing. Agtignay ti amin nga umili tapno igiit iti reaksyunaryo a gobyerno ti uman-anay nga ayuda ti reaksyunaryo a gobyerno bayat nga agtaltalinaed ti lockdown ken inggana makalasat tayo iti krisis ti COVID-19.

Rumbeng met laeng nga bayat a nagsardeng ti produksyon ken trabaho ket saan pay masingir dagiti interes ti pautang, abang iti daga ken dadduma pay a mabayadan. Kasta met lang ket maited ti uman-anay a panawen tapno makapag-urnong ken makabawi ti umili iti nagbalin nga epekto lockdown kenyada. Isunga ipanpanawagan ti CPDF-Kalinga kadagiti usurero, traders ken ti amin nga agpapapaabang ti daga ken ramit iti produksyon nga ikonsidera ti kasasaad dagiti marigrigat a kakailyan tayo a nakaro nga apektaran ti COVID-19 ken ti lockdown. Kasta met laeng, agpanpanawagan tayo kadagiti negosyante ken store owners a pagtalinaeden ti patas a presyo iti mailako. Saan gundawayan dagiti kakailyan babaen iti panagpangato ti presyo ken hoarding ti produkto.

Saluduan tayo met dagiti medical frontliners iti probinsya kangrunaan dagiti BHW, midwife, nars, doktor, barangay opisyal ken tanod a napinget a sumangsango iti daytoy a pandemya uray adda ti peggad ti biag da gapu iti kinakurang kadagiti usar medikal kas iti face mask, gloves, ken kinakasapulan a personal protective equipement (PPE) tapno saan da a maakaran ti sakit. Basar kadagiti ulat dagiti sumagmamano a natungtong tayo a BHW, kurang la unay dagiti maited kenyada nga usar medikal ken proteksyon tapno sangoen da ti COVID-19. Adda dagiti medical frontliners nga isuda mismo ti gumatang ti usar da gapu ta awan wenno kurang ti naited kenyada. Daytoy koma ti maysa nga ipangruna ti gobyerno iti alokasyon iti pondo. Rumbeng laeng nga igiit dagiti medical frontliners ti karbengan da a maprotektaran laban iti COVID-19 babaen kadagiti uman-anay ken ummanatop a PPE ken kasta met lang ti panag-aywan iti salun-at da bayat a sangoen da dagiti pasyente. Rumbeng met laeng nga ipakita ti umili ti nabara a suporta da kadagiti medical frontliners babaen iti ania man a tulong a maited kenyada, materyal man wenno morale.

Kolektibo tayo latta a solbaren ken sangoen ti pandemya a COVID-19. Kadagiti amin a rebolusyonaryo a pwersa iti Kalinga, dagiti komite iti salun-at kadagiti barbaryo, NPA ken organisado a masa, agtignay tayo amin tapno labanan ti COVID-19 ken ti nakaro a krisis iti ekonomya ken biag nga epekto na daytoy. Aramiden tayo ken ipatungpal ti sanistasyon, salun-at ken produksyon ti makan a programa ti rebolusyonaryo a tignayan. Ikkan tayo ti talmeg ti panangipangato ti produksyon ti makan ken programa iti agraryo a rebolusyon tapno sakbayan tayo ti nakaro a krisis iti ekonomya gapu iti COVID-19. Aktibo tayo nga adalen ti development iti syensya kasilpo iti COVID-19 kasta met laeng ti pang-ekonomya, pulitika, militar ken kultura nga epekto na daytoy iti umili tapno makaaramid tayo ti ummanatop nga addang. Usaren tayo dagiti nainsigudan nga ag-agas, herbal ken natnateng a napneknekan tayo a makaagas kadagiti komon a saksakit ken mangpapigsa iti resistensya. Iti sama-sama a panagtignay tayo ket marimbawan tayo ti COVID-19. Payt latta!

Uman-anay nga ayuda para iti marigrigat nga umili rumbeng nga ited iti sango ti pandemya a -- CPDF-Kalinga