Umili ti Tinoc, Ifugao, ibutaktak ti panagkukumplot ti SCIC ken AFP-PNP! Labanan ti militarisasyon ken panaggamrud!

, ,
Pilipino

Iti napalpalabas a bulan ket agmanmaniobra manen ti Sta. Clara International Corporation (SCIC) tapnu maipatungpal ti plano da a panangitakder ti negosyo a hydropower plant iti karayan nga agay-ayos kadagiti barangay ti Binablayan ken Wangwang iti Tinoc, Ifugao. Idi September 2021, napan dagiti tauhan ti SCIC iti Brgy. Binablayan, nagkampo da, nag-survey, ken nangitakder ti muhon. Daytoy ket inaramid ti SCIC gapu iti panangpalubos ni Kapitan Ramon Cadap ti Binablayan numanpay awan ti napasamak nga usto a free, prior, and informed consent (FPIC) kadagiti umili. Kagiddan na daytoy ket ti panangisayangkat ti maysa a batallion-sized nga operasyon ti 54th IB ken ti PNP SAF iti sumagmamano a barangay ti Tinoc, ken ti panagkampo ti AFP-PNP kadagiti residential areas ti Brgy. Ahin ken Brgy. Wangwang, Tinoc. Idi met February 2022 ket nagpamiting ti SCIC kadagiti umili ti Brgy. Binablayan, ken adda dagiti nakaiskedyul a miting iti dadduma pay a barangay. Kagiddan na ket ti panangisayangkat manen ti AFP-PNP ti dakkel nga operasyon iti Tinoc nga agtultuloy inggana iti agdama. Butbutngen ken liplipiten met lang ti AFP-PNP dagiti umili a natured ken natibker a lumablaban iti SCIC, ken at-atapen ti AFP-PNP nga adda silpo da iti New People’s Army. Malaksid iti panang-usar ti SCIC iti AFP-PNP tapnu butngen ken ranggasan ti umili, us-usaren da pay ti taktika ti panang-allilaw. Ni Kapitan Ramon Cadap ket nagbalinen a tagapagsarita ti SCIC. Iwarwaragawag na a nu kanu maipalubos a maitakder ti hydropower plant ket maitakder dagiti kalsada kadagiti barangay. Ngem uray saan a palubosan ti umili ti panangitakder ti hydropower plant, rebbengen ti gobyerno nga ipaay dagiti imprastraktura a kasapulan ti umili.

Daytoy negosyo a hydropower plant ti SCIC iti Tinoc ket nabayagen a lablabanan ken laplappedan ti umili. Nu maipalubos daytoy a proyekto, agbalin a narugit ti karayan nga agay-ayos kadagiti barangay ti Binablayan ken Wangwang nga isu’t kangrunaan nga us-usaren a danum para kadagiti talon, matay dagiti lames iti karayan, ken sigurado ti pannakadadael ti ecosystem na. Maideklara a “watershed area” ti intero a Brgy. Eheb ken Brgy. Tucucan gapu ta ditoy a maipatakder ti catch basin ti hydropower plant, ken maawanan da ti karbengan iti daga a nagtaudan da. Saan dan a mabalin nga ag-garden a kangrunaan a pangkabiagan da.

Ti panangitakder kadagiti hydropower plant ket paset ti programa a “Build! Build! Build!” ti rehimen a Duterte, isu nga agkamkamakam da a maipatakder daytoy iti Tinoc, agraman ti maysa pay nga hydropower plant iti Kiangan, sakbay a malpas ti termino ni Duterte inton June 2022. Isu a kasdiay kadesperado ti AFP-PNP a mangbutbuteng iti umili ti Ifugao babaen iti panangisayangkat ti dadakkel nga operasyon tapnu buraken ti panagkaykaysa ti umili laban iti SCIC.

Kakailyan, masapul nga adawen, urnongen, ken petpetan dagiti adal iti napalabas a tignay masa laban iti daytoy a hydropower plant project. Ipasaknap ken ipakaammo iti intero nga umili ti Tinoc ken iti probinsya ti Ifugao dagiti narugit nga addang ti SCIC. Ibutaktak ti nagbalin a papel dagiti lokal nga aso-aso da a kas kenni Ramon Cadap. Labanan ti pammutbuteng ken kinaranggas ti AFP-PNP. Suportaran ken sumilpo iti armado a pannakidangadang nga isaysayangkat ti New People’s Army!

Umili ti Tinoc, agkaykaysa! Labanan ti SCIC Hydropower Plant Project!

Ibutaktak ken labanan ti panagkukumplot ti SCIC ken AFP-PNP!

Itandudo ti bukod a pangngeddeng ti umili iti daga, biag, ken kinabaknang!

Umili ti Tinoc, Ifugao, ibutaktak ti panagkukumplot ti SCIC ken AFP-PNP! Labanan ti militarisasyon ken panaggamrud!