Uring manggagawa, buong giting na lumahok sa digmang bayan, pangunahan ang pagbigo sa terorismo ng esstado!

,

Kasama ng buong hanay ng uring manggagawa at rebolusyonaryong kilusang manggagawa, taas kamaong nagpupugay ang Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng pinakamamahal nating New People’s Army (NPA).

Pulang saludo at papuri sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan, mga kasapian ng lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika na nakatayo sa lahat ng larangan at baseng gerilya sa kanayunan, mga alyado at tagasuporta ng digmang bayan na patuloy na bumibigo at magigiting na lumalaban sa madugo at teroristang gera ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayang Pilipino.

Walang kapantay na pagkilala ang aming iginagawad sa kadakilaan ng lahat ng mga manggagawang lumahok at patuloy na lumalahok sa armadong pakikibakang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan. Walang pag-aalinlangan at buong puso nilang iniaalay ang kanilang buong buhay at lakas para sa dakilang pakikibaka laban sa tatlong salot na imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo na patuloy na naglulublob sa kumunoy ng kahirapan sa sambayanang Pilipino. Sila ang mga bayani ng uring manggagawa at ng sambayanang lumalaban, namartir man ang ilan sa kanila subalit hinding hindi mawawala ang kanilang kadakilaan, ang kanilang mga maniningning na halimbawa, mga ginintuang ambag at mga mahahalagang aral. Patuloy na dadakilain at mamahalin ang kanilang mga alaala at gagawing modelo ng rebolusyon upang matatag na tahakin ang kanilang proletaryong rebolusyonaryong landas.

Sa kasalukuyan, mas pinatindi ng rehimeng US-Duterte ang madugo nitong gera laban sa kanyang sariling mamamayan. Sa pamamagitan ng kanyang EO70/NTF-ELCAC at pagpapatupad ng ATL2020, gamit ang mersenaryong AFP/PNP malawakang inilulunsad nito ang terorismo ng estado na nagresulta sa walang habas na panunupil at pagpatay hindi lamang sa mga aktibista kundi maging sa mga simpleng kritiko sa kanyang kapalpakan sa pagtugon sa pandemyang COVID-19, malawakang pandarambong, kriminal na kapabayaan, pangangayupapa sa bansang US at Tsina, pagiging diktador, pasista at mamamatay tao.

Nagaganap ito sa gitna ng napakatinding kahirapang nararanasan ng mamamayang Pilipino dulot ng pandaigdigang krisis ng kapitalismo at kronikong krisis ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Idinulot nito ang walang kaparis na malawakang kagutuman, kahirapan at pagbagsak ng kabuhayan ng mayorya ng mamamayan. Sa kabila nito, mas inilubog pa ng rehimeng US-Duterte sa kumunoy ng kahirapan ang buong bayan dahil sa patuloy na pagpapatupad ng anti-mamamayang neoliberal na patakarang lalong nagpapasahol sa kronikong krisis sa bansa at naglagay sa higit na depresyon ng buong ekonomiya.

Tumindi pa ang kawalan ng trabaho at hanapbuhay, kawalan ng nakabubuhay na sahod, malawakang pagpapatupad ng sistemang kontraktwalisasyon, kakulangan ng serbisyong panlipunan katulad ng pabahay, kalusugan at edukasyon, kawalan ng lupa at malawakang pagpapalayas sa mga lupaing agrikultural, at lupaing ninuo sa mga kapatid nating magsasaka at mga katutubo.

Kaalinsabay nito, malawaka’t sistematikong korapsyon at pagpapatupad ng mga maitim na balaking para makapanatili pa si Duterte sa poder ng kapangyarihang pampulitika lampas sa kanyang termino sa 2022. Ang pagpatupad ng isang otoritaryan at ala martial law na paghahari ng rehimeng US-Duterte ay may layuning pangalagaan at panatilihin ang malakihang pakinabang sa pulitika at sa pondong publiko ng pangkating Duterte. Mas masiba pa sa buwitre ang pangkating Duterte, walang kasawaang kinukurakot ng mismong pamilyang Duterte, mga alyadong pulitiko at mga berdugong militar na malalapit sa Malakanyang ang bilyun-bilyong pondo ng bayan kabilang ang inilaang badyet para sugpuin ang pandemyang COVID-19. Walang nakitang pagbabago o paghupa sa pandemyang COVID-19 kahit pa nga naka-utang na ng trilyong piso ang rehimen para pondohan diumano ang paglaban sa pandemya. Sa katunayan, ang malaking bahagi ng inutang para pansugpo sa COVID-19 ay hindi napupunta sa pagbili ng bakuna at pagsugpo sa pandemya kundi napupunta sa burukratikong kurakot sa mga proyektong Build, Build, Build ng rehimen, pantapal sa depisito sa badyet at pagbili ng mga armas at kagamitang militar at pagpopondo sa gerang kontra-rebolusyonaryo ng rehimen.

Lalong lumubog sa resesyon ang ekonomiya ng bansa at nagutom ang mayorya ng mamamayan dahil sa mahabang panahong pagpapatupad ng militaristang lockdown na umaabot nang mahigit sa isang taon at nagpapatuloy pa dahil sa hindi makontrol na pagdami ng nagkakasakit. Todo-todong ginamit ng rehimeng US-Duterte ang COVID-19 upang maipatupad nya nang walang sagka ang kanyang mga militaristang pakana at balakin. Pahirap sa mamamayan ang militaristang lockdown na nakabalangkas sa layunin ni Duterte at ng berdugong NTF-ELCAC na wakasan ang armadong tunggalian sa pagitan ng CPP-NPA-NDF at ng reaksyunaryong gobyerno gamit ang AFP/PNP imbes na komprehensibo at siyentipikong solusyong medikal para mahusay na malabanan ang pananalasa ng pandemyang COVID-19.

Sa kabilang banda, dahil sa pananalasa ng pandemyang COVID-19, nailantad nito ang pagkabangkarote ng pondong publiko at kahungkagan ng ipinagyayabang ni Duterte na umunlad na daw ang ekonomiya ng bansa. Makaraan ang mahigit isang taon, simula noong Marso 15, 2020 hanggang sa kasalukuyan, nakapailalim pa rin sa ibat-ibang antas ng community quarantine ang buong bansa. Muling isinailalim sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) ang tinawag na “NCR Plus Bubble” na naglagay sa rehiyon ng NCR, mga probinsya ng Laguna, Cavite, Rizal at probinsya ng Bulacan sa mas istriktong pagpapatupad ng COVID-19 protocol at paglilimita sa galaw ng mga manggagawa at mala-manggagawa na makaka-apekto sa kanilang mga kabuhayan sa nasabing mga lugar mula Marso 22 – April 4, 2021.

Lalo nitong patitindihin ang pagkawala ng trabaho at kabuhayan ng paparaming manggagawa at anakpawis gayundin ang kaliwa’t kanang paglabag sa karapatang pantao ng mga sundalo at kapulisan na nagbabantay sa mga checkpoints hindi lamang sa mga kalunsuran kundi mas masahol ang implementasyon nito sa mga kanayunan at mga malalayong barangay.

Sa balangkas ng gera kontra sa “insurhensya” na ipinatutupad ng uhaw-sa-dugong NTF-ELCAC, mas pinasahol ng militar at pulisya ang paglabag sa mga batayang karapatan ng mga karaniwang unyunista at aktibista. Inilunsad nito sa rehiyong Timog Katagalugan ang isa sa pinakamadugong panunupil sa pamamagitan ng COPLAN ASVAL na nagresulta sa “Bloody Sunday” na pumatay sa 9 na mga aktibista at iligal na pagdakip sa 6 na iba pang mga lider manggagawa. Isinagawa ito ng ng mga berdugong militar at pulis na kabilang sa AFP SOLCOM at PNP-PRO4 sa sabay-sabay na operasyong inilunsad sa ibat-ibang probinsya ng rehiyon sa tabing ng mga minanupakturang Search Warrant na inilabas ng mga mersenaryong hukom.

Nagbanta pa ang mga kapulisan na hindi pa tapos ang kanilang operasyon dahil may ilang search warrant pa silang ihahain sa mga hindi naarestong aktibista. Nalantad din ang isang memorandum ng DILG na nag-uutos sa mga tauhan nito na ilista ang lahat ng mga kasapi at opisyales ng ibat-ibang progresibong organisasyon gaya ng ACT Teacher, kawani ng gobyerno na nasa ilalim ng Courage, samantalang nalantad naman ang paghingi ng mga pulis ng listahan ng mga abogado na humahawak at nagtatanggol sa mga isinampang gawa-gawang kaso laban sa mga aktibista at human rights defender.

Sa kanilang desperasyong wasakin ang rebolusyonaryong armadong kilusan, gumawa sila ng imbing hakbangin na balingan at supilin ang mga simpleng aktibista at kasapi ng mga progresibong organisasyon dahil hindi nila matalo-talo ang pwersa ng Bagong Hukbong Bayan na mas lalong lumakas kahit pa nga naglunsad ang AFP ng madudugo at brutal na nakapokus na mag operasyong militar. Matagumpay itong naiiwasan, nalabanan at napagtagumpayang mapangibabawan ng rebolusyonaryong hukbo dahil sa patuloy na mahigpit na pagkalinga at pagmamanahal ng masang magsasaka na malalim na nauunawaan na mahigpit na katuwang nila ang NPA sa pagtatanggol sa kanilang interes at karapatan.

Ang pagbaling sa matinding panunupil hanggang pagpatay sa mga karaniwang aktibista ay nagpapakita ng kanilang kabiguan at pagkatalo sa gera laban sa rebolusyonaryong hukbo. Patunay nito ang mga matatagumpay na taktikal na opensibang nailunsad sa Timog Katagalugan sa pangunguna ng Melito Glor Command na nagresulta sa pagkakasamsam ng ilang armas at pagkamatay ng mga berdugong sundalo na naglulunsad ng mga harasment at ekstra-hudisyal na pagpatay sa mga aktibista at simpleng magsasaka sa rehiyon. Ang mga tagumpay na ito ay nagpapakita na kabaligtaran ang mga ipinagyayabang na buladas ng rehimeng US-Duterte na wawasakin nito ang NPA bago matapos ang panunungkulan ni Duterte sa 2022.

Ang mahigit limang dekadang tagumpay at walang humpay na paglilingkod ng CPP-NPA-NDF sa interes at kagalingan ng masang anakpawis sa pamamagitan ng armadong rebolusyon ay nagsisilbing maningning na tanglaw na nagbibigay ng inspirasyon sa mga inaaping mamamayan sa kalunsuran at kanayunan sa bansa. Nakatitiyak tayong mabibigo si Duterte at kanyang mga berdugong heneral na wakasan ang armadong rebolusyon at durugin ang NPA bago matapos ang kanyang termino sa 2022. Ipinapakita ng mga kasalukuyang tagumpay ng NPA sa mga taktikal na opensibang inilunsad nito sa rehiyong Timog katagalugan ang patuloy na suporta ng taong baryo sa rebolusyonaryong hukbo.

Pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pagmamahal at pagkalinga ng sambayanang Pilipino sa Bagong Hukbong Bayan bilang kanilang tunay na hukbo na mabilis na nalalapitan at nasasandigan laban sa karahasan at panunupil ng mga berdugong militar at kapulisang kasabwat ng mga kapitalista at panginoong maylupa na umaagaw sa kanilang mga sinasakang lupain.

Nanawagan ang RCTU-NDF-ST sa lahat ng mga manggagawa at anakpawis sa rehiyong Timog Katagalugan na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at pangunahan ang paglulunsad ng digmang bayan. Tinatawagan din ang mga manggagawang hinaharas at pinagbabantaan ang buhay ng mga militar at pulis na nakahanda ang lahat ng larangang gerilya ng rebolusyonaryong hukbo sa Timog Katagalugan na tanggapin kayo at bigyang proteksyon. Ito ang tanging paraan upang makaiwas at makamit ang rebolusyonaryong hustisya para sa mga biktima ng madugong terorismo inihahasik ng rehimeng US-Duterte.

Wasto at Makatwiran ang paghihimagsik laban sa rehimen ni Duterte!
Manggagawa at maralita, ubos kayang kumilos para patalsikin hanggang sa mapabagsak ang inutil, pahirap, mandarambong at tiranikong rehimeng US-Duterte!
MABUHAY ANG IKA-52 NA ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG REBOLUSYONG PILIPINO!

Uring manggagawa, buong giting na lumahok sa digmang bayan, pangunahan ang pagbigo sa terorismo ng esstado!