Wala sang kamatuoran nga ang RJPC nagasuporta sa usa ka kandidato

,

Ang Rose “Jean” Pelle Command (RJPC) — Northern Negros ang nagapahayag sang iya nga pagpaathag sa mga nagalapta nga isyu nga ang RJPC nagasuporta sa kanditatura ni Melicio “Beboy” Yap dira sa syudad sang Escalante.

Isa lamang ini kahimo-himo kag wala sang kamatuoran nga mga isyu nga ginapalapnag sang grupo ni Beboy Yap. Isa pa, ang New Peoples Army (NPA) idalom sa RJPC ang wala nagapartisipar sa Burges nga Eleksyon nga ginalunsad sang reaksyunaryong Gobyerno. Ang ini nga mga estorya gingamit lamang nila agud nga gamiton ang pangalan sang Rebolusyonaryong Kahublagan agud tabunan ang iya nga sala kag kuhaon ang simpatiya sang pumuluyo para sa iya kandidatura.

Tuman ka daku nga salabton niya ang lubos nga pagpagamit sa National Task force to End Local Communist- Armed Conflict o NTF-ELCAC nga nagtuga lamang sang dalagku nga kahalitan sa pangabuhian kag paghiliusa sang pumuluyo sa syudad sang Escalante. Isa na diri ang pilit kag massive surrender sang mga pumuluyo nga wala man sang bug-at nga rason ngaa mosurender kay una bes mga ordinaryo lamang sila nga mga pumuluyo sang syudad sang Escalante. Pero ang sa likod sini kag aktwal nga natabo sa subong amo ang pagkaguba sa ila kooperatiba agud piliton nga ibaligya balik sa mga Agalon Mayduta , kay kuno ini nga duta iya sang NPA. Apang rason lamang ini sang yara sa NTF-ELCAC agud nga pahugon ang mga myembro sang kooperatiba. Nga sa matuod ang ini nga mga kadutaan idalom sa kooperatiba ang madugay na nga ginpangabudlayan kag may yara pa nga ginbuhisan gid sang kinabuhi sang mga mangunguma agud nga ihatag lamang ini sang Agalon Mayduta bilang benepisyaryo sa duta subay sa programa sang CARP. Kakunsabo sang NTF-ELCAC kag Beboy Yap si Editho Namion nga amo ang operator sa pagpamahog sa mga myembro sang kooperatiba agud nga ibaligya sa mga Agalon Mayduta ang kadutaan. Nga kuntani buligan ang mga mangunguma nga obligaron ang LGU nga ihatag na sa ila ang natalana nga budget sa Agrikultura para sa mga farm inputs/subsidy nga kinahanglanon agud nga isuporta sa ila nga kooperatiba bangud kay kulang ang suporta nga ginahatag sang DAR sa pagtikad sang duta nga ila naangkon idalom sa CARP.

Ang natabo nga massive nga pagpasurender sang pumuluyo sa syudad sang Escalante nagapakita lang sang pagka-iresponsable ni Beboy Yap bilang amay sang syudad wala gid niya ginpakigbato kag gindampigan ang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo para sa ila duta nga pangabuhian kag kinamatarung nga mag-organisa para sa ila paghiliusa para lubos makaangkon sang duta nga pangabuhian. Sabaylo lubos nga nagpagamit sa NTF-ELCAC para sa pagpasurender kag wasakon ang mga komunal nga uma kag kooperatiba sang masang mangunguma.

Gingamit man niya ang mga surenderees nga mga anay NPA para sa iya nga kampanya politika agud patalangon ang pumuluyo nga kuno abi yara pa sa iya ang suporta sang pumuluyo kag RJPC. Magluwas sini, kahibalo man ang RJPC nga ang utok sa asasinasyon ni Bernardino “Toto” Patigas amo man ang NTF-ELCAC kag si Beboy Yap gamit nila ang Duterte Death Squad kag tinawo ni Beboy. Ang pag-asasinar kay Toto Patigas nagsirbe nga kabaylo sa pag-ipit sang Pasistang Rehimeng Duterte kay Beboy Yap sa kaso nga paghupot sang ginadili nga droga. Nahadlok siya nga makasohan idalom sa “War on Drugs” nga kampanya ni Duterte nga mismo ang iya kasosyo sa sini nga negosyo amo si Ang-e Yap nga iya Tiyo. Ginpapatay nila si Toto Patigas nga wala sang nahimo nga krimen sa pumuluyo nga kung madumdoman isa siya ka personnel sang Northern Negros of Human Rights Advocates (NNHRA) kag isa man ka konsehal sa syudad sang Escalante sa diin daku ang nabulig sini sa mga pigado nga pumuluyo para sa pagdepensa sa ila tawhanon nga kinamatarung batok sa mga pagpangharass sang AFP/PNP sa mga mangunguma panahon nga sila ang ginpang-akusaran sa pagposisyon sa duta idalom sa CARP nga programa.

Magluwas sini madamo pa sang mga kaso nga nabuligan si Toto Patigas kaangot sa iban pa nga isyu sang pumuluyo kaangot sa nagkalain-lain nga isyo sa paglapas sang ila nga tawhanon nga kinamtarung. Pareho sang pagpamalabag niya sa pagpribatisa sang Danao River kay patukoran sang floating restaurant ni Beboy Yap nga base sa datus nga nakuha sang RJPC amo man ini ang mahimo nga alagyan agud makalusot ang iya negosyo sa ginadili nga druga. Hugot siya nga nagapamalabag sa pagpribatisa bangud sa rason nga madamo sang mga residente diri ang mademolish kag mawad-an sang pangabuhian pareho sang proyekto nga talabahan kag para pangisdaan. Bangud sini, ang rebolusyonaryong kahublagan manukot gid sang hustisya para sa iya nga kamatayon sa diin napatay nga naga-alagad para sa pagdampig sa ila tawhanon nga kinamatarung indi lang sa pumuluyo sa Escalante kundi sa tanan nga pigado nga pumuluyo Negros.

Sobra na gid ang pagpaulipon ni Beboy Yap idalom sa Pasistang rehimen nga Duterte paagi sa NTF-ELCAC indi lamang sa patag sa Ekonomiya kag politika kundi pati man sa kultura. Isa pa ka salabton niya amo ang pagguba sa naandan nga pamaagi kung paano ikomemorar ang kada tuig nga paghiwat sang Escalante Masaker kada Septembre 20. Isa na ini ka tradisyunal nga ginahiwat sang pumuluyo sa syudad sang Escalante nga may reinactment sa aktwal nga panghitabo nga pagmasaker sa mga pumuluyo sa syudad sang Escalante sa diin madamo sang mga sibilyan nga naghiwat sa rally protesta batok sa US-Rehimeng Ferdinand Marcos. Sabaylo gindula na ini nila ang re-inactment sa sina tabunan ang mga mata sang pumuluyo sa kamatuoran.

Mintras lubos nga nagapaidalom si Beboy Yap sa kontrol sang NTF-ELCAC indi niya maangkon balik ang simpatiya sang mayoriya nga pumuluyo sa syudad sang Escalante labi na sa maabot nga eleksyon. Magluwas kung ipatuman niya ang pagpangdaya kag pagpamahog sa pumuluyo. Apang kung buhaton niya ini magadugang lang ang iya nga salabton sa rebolusyonaryong kahublagan. Ang RJPC wala sang iban nga ginahangyo sa iya kundi ang pagdampig kag pagprotekta sa mga pumuluyo sa syudad sa Escalante batok sa kontra- pumuluyo nga kahimuan sang NTF-ELCAC. Dapat tindogan niya ang tawhanon nga kinamatrung sang pumuluyo labi na ang pagpabalik sang ila kooperatiba nga wala ginakontrol sang NTF-ELCAC, pagpugong sa pagpasurender sa mga sibilyan kag paggamit sa mga surenderees nga anay katapo nga NPA agud himuon nga intel/asset sang AFP/PNP batok sa rebolusyonaryong kahublagan.

Amon ginapahibalo kag gipanawagan sa tanan nga pumuluyo sa syudad sang Escalante nga indi gid kamo magpadala kag magpati sa mga ginapaguwa nga estorya sang grupo nila Beboy Yap nga ang RJPC nagasuporta sa iya kandidatura. Kag subongman indi man kamo magpati sa mga ginapaguwa nga kontra-kahublagan nga estorya sang mga anay NPA nga mga surendrees bangud ini sila nagapagamit man sa NTF-ELCAC kag ni Beboy Yap. Ang NPA idalom sa RJPC ang handa gid nga magapangapin sa inyo tawhanon nga kinamtarung kag hatagan hustisya ang mga biktima sini. Amon man pagasukton ang yadtong may utang nga dugo nga mga malain nga elemento kag kontra rebolusyonaryo nga indi gid magbag-o. Mag-organisa kamo sa inyo hanay agud bawion liwat ang duta nga inyo ginahimakasan sa madugay na nga panahon. Abre man ang RJPC nga makig-abyan sa mga politiko nga nagatib-ong sa inters sang pumuluyong ginapigos kag ginahimuslan ilabi na ang pagtabang nga mapabalik ang ila kooperatiba nga hilway sa kontrol sang NTF-ELCAC.

Wala sang kamatuoran nga ang RJPC nagasuporta sa usa ka kandidato