Wala sang malauman sa isa ka ilihitimo, tuta kag korap nga Marcos Jr

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Sa SONA sang indi lihitimo nga presidente Ferdinand Marcos Jr, pareho sang gina-ekspektar, wala sini ginhatagan sang nagaka-igo nga sabat ang madugay na nga demanda sang malapad nga pumuluyo bahin sa matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga industriyalisasyon, makatarungan nga sweldo nga makasabat sa matag-adlaw nga kinahanglanon sang isa ka pamilya, problima sa gutom kag tuman nga kaimulon.

Wala man ini ginhatagan sang importansya ang bahin sa isyu sang pungsodnon nga soberenya, sosyo-ekonomiko nga problima, pagtaas sang mga nagapanguna nga balaklon, manubo nga sweldo, wala sang trabaho, kawad-on sang duta sa mga mangunguma, kag pagpang-agaw sang malapad nga kaduta-an sa mga dalagku nga agalon mayduta.

Wala man ginhatagan sang igtalupangud ang mga biktima sa paglapas sa tawhanon nga kinamatarung halin sa panahon sa Martial Law sa anay diktador nga amay niya man tubtob subong; kontra-insurhensiya nga programa sang gobyerno nga masami mga sibilyan ang mga biktima; ENDO; manubo nga sweldo sang mga manunudlo, healthcare workers kag iban nga mga propesyunal; isyu sa West Philippine Sea; ang indi alalangay nga tratado sa tunga sang US kag Pilipinas; istoryahanay sa kalinong agud masulbar ang kabangdanan kon ngaa may armado nga rebolusyon; ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court (ICC) kaangot sa “war on drugs” nga may libo-libo nga nabiktima; korapsyon sang mga opisyal sang reaksyonaryo nga gobyerno; kag paano pauntaton ang mapangwasak nga pagmina, illegal logging kag mga malapad nga plantasyon sang mga dumuluong nga kapitalista nga nagawasak sa palangabuhian sang mga mangunguma kag sa kina-iyahan.

Si Bongbong Marcos Jr. magapanubli sa sosyo-ekonomiko nga krisis nga ginbilin sang rehimen Duterte, tuman kadaku nga utang nga naglab-ot sa 12.7 ka trilyon ka pesos, kag malala nga korapsyon sa mga opisyal sang reaksyonaryo nga gobyerno nga nagalab-ot sa isa ka trilyon kada tuig. Bilang nagapanguna nga tiglawas sang mahimuslanon kag mapiguson nga sahi sang dalagku nga burgisya komprador kag agalon mayduta kinahanglan niya nga ipreserba ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sang pungsod kag ipadayon ang ila paghari.

Lauman man ang pagpadayon sang neoliberal nga polisiya sa ekonomiya nga nagasunod sa dikta sang imperyalista nga US kag China, kontra-insurhensya nga programa sa idalum sang pagderiher sang US, modernisasyon sang armado nga kusog kag pagpamakal sang moderno nga armas kag kagamitan panggera nga nangin alagyan sang dalagkuan nga korapsyon sang mga opisyal sa Department of National Defense kag matag-as nga opisyal sang militar paagi sa komisyon kag pagdugang sang sobra nga presyo o overpricing.

Wala unod ang iya mga promisa kag laban mga dalagko nga tinaga nga nagapasalig sa pag-uswag sang palangabuhian sang pumuluyo sa idalum sang iya pagpamuno. Kalayo sa iya sa reyalidad nga ang pungsod Pilipinas nagapabilin nga atrasado ang sistema sang pagpanguma kag wala sang matuod nga reporma sa duta kag wala sang sandigan nga industriya bilang pundasyon sa pag-uswag sang ekonomiya sang isa ka pungsod.

Ang ini nga kahimtangan sang pungsod magadugang lang sa palas-anon sang malapad nga pumuluyo nga naga-antus sang tuman nga gutom kag kapigaduhon ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon, imol nga taga-syudad, peti-burgisya kag iban pa nga pigos nga sektor. Parehas sa panahon sang Martial Law, magadul-ong ini sa pumuluyo sa husto nga banas sang pagrebolusyon agud sulbaron ang madugay na nga problima sang pumuluyo nga tuga sang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal nga ginaharian sang dalagku nga agalon mayduta, dalagku nga burgisya komprador kag imperyalista nga Estados Unidos.#

Wala sang malauman sa isa ka ilihitimo, tuta kag korap nga Marcos Jr