Walang suportang makukuha ang RCSP mula sa masang Bikolano

Walang kapantay ang pagngangalit ng masang Bikolano sa AFP-PNP-CAFGU at sa kakambal nilang teror na iwinawasiwas sa mga komunidad. Saanmang bahagi ng rehiyon, higit nilang pinatutunayan ang kanilang reputasyon bilang kaaway ng masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Sunud-sunod na pinsala sa buhay at kabuhayan ng masang Bikolano ang naitala mula nang lusubin ng 83rd IBPA ang tatlo sa 10 bayan ng Partido erya sa tabing ng Retooled Community Support Program (RCSP). Nitong Abril 9, dinakip ng 83rd IBPA ang isang sibilyan habang nagsasagawa ng operasyong militar sa So. Pagsimbugan, Brgy. Mapid, Lagonoy, Camarines Sur at hindi pa rin ilinilitaw hanggang sa kasalukuyan. Inokupa ng mersenaryong hukbo ang mga sibilyang pasilidad tulad ng mga barangay hall at eskwelahan. Pinipigilan nilang pumunta sa bukid at makapaghanapbuhay ang taumbaryo. Tinatakot at pinagbabantaan maging ang mga bata’t nakatatanda. Wala silang pagtatangi sa kanilang target – sibilyan, may kapansanan sa pag-iisip at mga walang kakayahang lumaban.

Lantad na rin ang katangian ng 83rd IBPA at iba pang yunit ng militar at pulis bilang mga tagapagtanggol ng mga dayuhan at lokal na naghaharing-uri. Mapapansing kalakhan ng mga lugar na pinaglulunsaran ng operasyong militar ay yaong mga lugar na mayroong itatayo o itinayong dambuhalang minahan, quarry at iba pang proyektong ekoturismo. Kasabwat sila sa pagpapalayas ng mga komunidad at pang-aagaw ng lupa ng mga magsasaka.

Hindi kailanman uubra ang mga pa-karaoke at anupamang taktika ng kaaway na magpabango sa masang Bikolano. Ilinantad na ng sunud-sunod na pagsasailalim ng mga komunidad sa Special Operations Team (SOT), Re-engineered Special Operations Team (RSOT), Peace and Development Team (PDT), Community Support Program (CSP) at ngayon ay RCSP ang tunay na kulay ng AFP-PNP-CAFGU bilang mga mamamatay-tao, mersenaryo ng naghaharing-uri at mga terorista. Asahan nilang tulad ng mga nakaraang binigong programa ng militar, patuloy na titindig ang masang Bikolano para sa kanilang mga karapatan at katarungan. Kasama ang rebolusyonaryong kilusan, ibayo nilang palalakasin ang kanilang paglaban upang maipagtanggol ang kanilang mga komunidad, biguin ang RCSP at ganap na maibagsak ang diktaduryang rehimeng US-Duterte.

Biguin ang RCSP!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!

Walang suportang makukuha ang RCSP mula sa masang Bikolano