Ang Bayan | Kalagayan ng sakahan sa panahon ng pandemya

, ,

Inilalathala sa polyetong ito ang serye ng mga artikulo na inilabas sa Ang Bayan ngayong taon kaugnay sa kalagayan ng ilang piling subsektor sa agrikultura. Laman ng mga ito ang tampok na datos sa produksyon ng palay, mais, niyog, asukal, saging, pinya, abaka at mayor na mga gulay sa panahon ng rehimeng Duterte—mula 2016 hanggang sa pandemya.

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF
English: PDF

Ang Bayan | Kalagayan ng sakahan sa panahon ng pandemya