Mamumuo ug katawhang Pilipino: Dili magpabuntog! Mobarog ug mosukol!

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa mga mamumuo ug katawhang Pilipino: Sa umalabot nga Mayo Uno, duyog sa mga mamumuo ug anakpawis sa tibuok kalibutan, dungan-dungan kitang modagsang sa kadalanan ug ipakita ang atong panaghiusa, kaisog ug determinasyong ipakigbisog ang atong makihut-ong interes, ug ang kagawasan ug demokrasya nga pangandoy sa tibuok katawhan. Sa dungan-dungan nga pagdahunog sa mga tunob ug kolektibong singgit, tay-ogon nato ang mga langyawng imperyalista, ug madaugdaugong nagharing hut-ong burgesya-kumprador ug mga agalong yutaan, ug ang estadong nagasumpo sa tibuok katawhan.

Taliwala sa nagkagrabeng pangkalibutang krisis sa kapitalismo, labaw nga misamot ang mga porma sa pagpahimulos aron pugaon pag-ayo ang kusog-pamuo sa mga mamumuo. Minilyong mamumuo ang nagadawat og minimum nga suhulan nga mas ubos sa kantidad sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan ug sa ilang mga pamilya. Nagkadaku ang gintang tali sa ginadawat nilang suhol ug sa ginamugnang sobrang bili nga ginahakop isip tubo sa mga kapitalista.

Gipalungtad pa ang ilang oras sa pagtrabaho aron magmugna sa nagkadakung kantidad nga walay saktong bayad. Ginainat ang limitasyon sa kalawasan ug kusog sa mga mamumuo aron papaspason pa ang produksyon ug distribusyon sa mga produkto. Sistematikong gitangtang ug giyatakan ang batakang katungod sa walo ka oras nga trabaho ug makatarunganong minimum nga suhulan katugbang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan.

Sa milabayng unum ka tuig ilalum sa rehimeng Duterte, grabeng pag-antus ang gibunga sa mga palisiyang anti-mamumuo sa paglansang ug pagkibhang sa suhulan. Kapin duha ka tuig na nga walay umento sa suhulan ang mga mamumuo sa National Capital Region. Gipalaum ang mga mamumuo sa mini nga saad nga pagatapuson ang “endo” o kontraktwalisasyon. Hinunua, mitumaw ang mas grabe pang porma sa pleksibleng pamuo ilabina sugod niadtong panahon sa pandemya.

Wala na sa 1% sa mga mamumuong Pilipino ang nalangkub sa “collective bargaining agreement.” Kini human ang halos tulo ka dekada sa wala puas nga pag-atake sa ilang mga unyon. Sa kumpas sa NTF-Elcac, ang nahabilin nga mga unyon gitarget sa pagpanumpo sa mga armadong ahente sa estado. Sa ngalan sa “counterinsurgency,” ginapatay ang mga unyonista ug lider mamumuo, ginapasakahan og gama-gamang mga kasong kriminal, ginapriso ug walay hunong nga ginahadlok aron talikdan ang interes sa mga mamumuo, mohilum o magpagamit sa estado.

Nag-ilaid karon ang mga mamumuong Pilipino sa grabeng pag-antus ug nagkagrabeng pagpahimulos ug pagpangdaugdaug atubangan sa walay puas nga pagsaka sa presyo, ubos ug kinibhangang suhulan, nagkabug-at nga buhis, ug kaylap nga disempleyo. Mikusog ang ilang tinguha nga mag-organisa, molihok ug mosukol alang sa ilang interes ug para sa kaayuhan sa tibuok katawhan.

Kinahanglang manglimbasog sa kinabuhi-ug-kamatayong paningkamot nga tukuron o subling tukuron ang mga unyon sa mga mamumuo aron tapukon ang kusog nga ipakigbisog ang angayan alang kanila. Kinahanglang mahukmanong padaghanon ug padak-on ang mga unyon aron hiusahon ang nagkadakung ihap sa mamumuo. Kinahanglang suklan ug patigbabawan ang pagpanghadlok, pagpanghasi, pagpanuhol ug tanang maniobra sa mga kapitalista nga gub-on ang panaghiusa sa mga mamumuo. Hasaon ang welga, piket ug lain-laing porma sa hiniusang paglihok isip mga hinagiban alang sa pakigbisog.

Kinahanglang labaw pang iasdang sa mga mamumuo ang pakigbisog alang sa umento sa suhulan aron mahatagan og igong pagkaon ug disenteng kinabuhi ang ilang mga pamilya.

Kinahanglang batukan ang lain-laing iskema sa pleksibilisasyon. Makigbisog aron tapuson ang kaylap nga sistemang kontraktwalisasyon ug ipakigbisog ang regularisasyon sa trabaho. Ipanghingusog nga ilhon o ibalik ang katungod sa mga mamumuo sa may bayad nga 8-oras kada adlaw nga trabaho ug ibasura ang sistemang quota ug piece-rate sa lain-aling porma niini.

Kinahanglang ipakita sa hut-ong mamumuong Pilipino sa umalabot nga Mayo Uno ang ilang panaghiusa. Modagsang sa kadalanan ug magmartsa gikan sa mga pabrika ug komunidad, magtapok sa mga liwasan ug dungan-dungan nga isinggit ang mulo sa mga mamumuo ug katawhan. Angayang hinumduman ang dakung papel sa kalihukang mamumuo ug kalihukang welga ug niadtong dekada 1970 sa pagpatigbabaw sa kahadlok panahon sa balaod militar sa diktaduryang Marcos.

Isumpay ang pakigbisog sa panginabuhian sa pakigbisog batok sa pasismo ug sa maki-imperyalista ug anti-manggagawang tiranya ni Duterte, lakip ang panawagan nga isalikway ang Marcos-Duterte tandem sa eleksyon ug ang panglantaw sa dagkung pakigbisog human sa eleksyon.

Sa Mayo Uno, pipila ka adlaw ayha ang eleksyon sa Mayo 9, kinahanglang palig-onon sa masang mamumuong Pilipino ang ilang determinasyon nga mapadayunong iasdang ang ilang mga pakigbisog alang sa dugang suhulan, regularisasyon ug katungod sa pag-unyon, kadungan sa panawagan nga papanubagon ug silutan si Duterte ug mga kakunsabo sa mga krimen sa pasistang terorismo, ug pakigbisog sa tibuok katawhan alang sa tinuod nga kagawasan, demokrasya ug hustisya.

Miulbo ang mga pakigbisog ug panag-alsa sa mga mamumuo sa lain-laing nasud sa Europe, sa Latin ug North America, Asia ug Africa batok sa nagkagrabeng pagpahimulos ug pag-antus atubangan sa nagkadunot nga kalibutanong krisis sa kapitalismo. Saulugon nato ang mga kadaugan nga nakab-ot sa mga mamumuo sa lain-laing bahin sa kalibutan pinaagi sa pagtukod sa ilang mga unyon ug paglunsad og mga welga.

Kinahanglang manglimbasog ang Partido Komunista nga palapdon ug palalumon ang pag-ugat niini sa mga pabrika ug mga komunidad sa mga mamumuo. Tukuron, palapdon ug padaghanon ang mga sangay sa Partido ug dinaghang magrekrut ug magbansay og mga kadreng komunista nga magsilbing haligi ug lider sa masa sa ilang mga pakigbisog. Awhagon ang nagkadakung ihap sa mga mamumuo nga mahimong Pulang manggugubat ug mosalmot sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Padayong ipataas ang kahimatngon sa mga mamumuo aron baktason ang dalan sa nasudnon-demokratiko ug sosyalistang rebolusyon.

Mamumuo ug katawhang Pilipino: Dili magpabuntog! Mobarog ug mosukol!