Dumdumon ang panag-alsa sa Edsa ug manglimbasog sa rebolusyonaryong dalan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Espesyal ug mahinungdanong dumdumon sa umalabot nga mga adlaw ang Panag-alsa sa Edsa, atubangan sa pagsulay sa pamilyang Marcos, kakunsabo ang nagharing pundok ni Duterte, nga sakmiton ang ulabot nga eleksyon ug ituboy ang mga kaugalingon sa gahum. Gunit ang mga pagtulun-an sa kasaysayan, kinahanglang kusganong suklan sa katawhan ang dunot nga pakana sa Marcos-Duterte tandem, samtang nanglimbasog sa pagbaktas sa rebolusyonaryong dalan aron palagputon ang nagnana nga sistema kung asa mitumaw ang mga lunod-patay nga pasista ug diktador, ug naghari ang mga madaugdaugon ug mapahimuslanon.

Ang pag-alsa sa minilyong katawhan sa Edsa ug sa mga mayor nga kadalanan sa Kamaynilaan ug tibuok nasud niadtong Pebrero 22-26, 1986 maoy pungkay sa 14 ka tuig nga paglahutay sa lain-laing natad sa pakigbisog. Sa mga tuig ayha niini, walay hunong ang mga higanteng kalihukang masa, kadungan sa paglapad ug pagkusog sa armadong pakigbisog sa tibuok nasud sa pagpanguna sa Partido ug Bagong Hukbong Bayan. Gibuak niini ang kahadlok ug padayong gitay-og ang diktadurya.

Sa pagdumdum karong tuiga, subling ipahinumdum sa katawhan, ilabina sa mga kabatan-onan, kung paunsa gigamit ni Marcos ang absolutong gahum alang sa iyang kaayuhan, sa iyang pamilya ug mga kroni. Kung paunsa nabuhi sa luho ug kaharuhay si Imelda ug ilang mga anak. Kung paunsa gipasirado ang kongreso ug mga korte, ug siya ang nahimong tigmugna og balaod ug hukom sa tanan. Kung paunsa gikorap ug gigamit ang militar ug pulis sa madugoong kampanya sa pagpanumpo aron hadlukon ug paralasihon ang katawhan. Kung paunsa gimasaker ang mga mag-uuma sa Culatingan, Palimbang, Daet, Sag-od, Escalante, Culasi ug uban pang lugar. Kung paunsa gibangkarote ang ekonomiya ug gilubong ang Pilipinas sa utang. Kung paunsa migrabe ang lain-laing porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug, mikaylap ang disempleyo, misaka ang presyo, nawad-an og bili ang piso ug migrabe ang kalisud ug kagutom.

Ang Panag-alsa sa Edsa usa ka makasaysayanong paghukom sa katawhang Pilipino batok sa diktaduryang Marcos. Ang pagpalayas sa mga Marcos sa Malacañang pagpakita sa katawhan sa ilang gahum gikan sa ilang panaghiusa ug hiniusang paglihok.

Sukwahi sa hukom sa katawhan niadtong 1986, nakabalik ang mga Marcos sa Pilipinas human ang pipila ka tuig dihang giareglo ug giplantsa sa imperyalismong US ang panagbangi sa magkaaway nga paksyon sa nagharing hut-ong sa tinguhang palig-onon ang paghari sa neokolonyal nga estado. Sa wala madugay, nabalik ang dagkung negosyo sa kamot nila Danding Cojuangco ug sa uban pang dagkung kumprador ug burukrata kapitalistang kroni ni Marcos. Dakung bahin sa binilyong pisong kinawat nga bahandi sa mga Marcos ang anaa pa gihapon sa ilang mga kamot. Subling nakapwesto ang mga Marcos ug Romualdez sa pulitika sa Ilocos ug Leyte, ug sa kongreso ug senado sa paglabay sa panahon.

Gamit ang binilyong pisong kinawat nga bahandi, nagpakaylap ang mga Marcos og dis-impormasyon aron linglahon ang katawhan gamit ang masmidya, social media, eskwelahan, simbahan ug uban pang pamaagi. Ginapanas sa panumduman sa katawhan ang mangitngit nga panahon sa kasaysayan sa nasud ug gimugna ang ilusyon sa kalambuan ug kaharuhay ilalum sa balaod militar aron tabunan ang pagpangawkaw ug dakung krimen sa diktaduryang Marcos. Pungkay sa pagpanglingla ang gihimong pagpalubong ni Duterte kay Marcos sa Libingan ng mga Bayani niadtong 2016.

Subay sa dugay nang ambisyon sa mga Marcos nga makabalik sa Malacañang, midagan karon si Marcos Jr. isip presidente, katimbayayong ang anak ni Duterte nga si Sara Duterte-Carpio isip bise. Daw walay kahutdanan ang kinawat nga bahandi nga ginagasto nila karon sa kampanya aron ipagawas nga aduna silay lapad nga suporta. Gigamit ni Marcos Jr. ang islogan sa “panaghiusa” aron linglahon ang katawhan ug ilubong sa kalimot ang tanang krimen ug salaod nila sa katawhan.

Sa pagdumdum sa panag-alsa sa Edsa, kinahanglang determinadong ibutyag, batikuson ug subsub nga suklan ang pagpanuis sa pamilyang Marcos sa pangkasaysayang kamatooran. Kinahanglan ang mapangahason, malanugon ug malukpanong kampanyang edukasyon ug propaganda, mga protesta sa kadalanan ug uban pang lakang aron kontrahon ang mga bakak sa mga Marcos-Duterte ug ang kasilag ug pagsalikway kanila sa katawhan. Padayon nga palapdon ang han-ay sa mga demokratikong hut-ong ug pwersa aron babagan ang dalan sa mga Marcos-Duterte ug mag-andam sa malukpanong pag-alsa.

Himoon ang tanan aron pakusgon ang mga pakigbisog sa masa atubangan sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya ug panginabuhian sa katawhan. Sugaton sa maisugon, mapangahason, mamugnaon ug nagkadakung mga lihok protesta sa kadalanan, mga komunidad, pabrika ug kampus batok sa walay puas nga pagsaka sa presyo sa lana, pagkaon ug uban pang palaliton, ubos nga suhulan, kawalay panginabuhian, dugang nga buhis, pagdan-ok sa imported nga bugas, karne ug utan ug uban pang palisiyang nagpalisudlisud sa katawhan. Ipakita ang kasuko sa katawhan sa kawatan, mamamatay-tawo, traydor ug teroristang paghari ni Duterte.

Ang sulay nga pagbalik sa mga Marcos ug pagpalanat sa tiranikong paghari sa mga Duterte timailhan sa labaw pang pagkadunot sa nagharing sistema, kung asa ang gahum sa pulitika ug ekonomiya labaw nga nakakonsentra sa kamot sa pinakapasista ug pinakabangis nga pundok sa nagharing hut-ong, samtang nag-ilaid sa kalisud ug pag-antus ang katawhan. Samtang nagkadunot, naghimugso ang maong sistemang sa mga susama nila Marcos ug Duterte nga walay katagbawan sa gahum.

Pahimuslan ang panahon sa eleksyon aron agresibo ug dayag nga iasdang ang nasudnon-demokratikong pagtuki ug programa sa mga isyu. Makanunayong ipakaylap ang panawagan alang sa rebolusyonaryong pagtapos sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

Gamiton ang tanang higayon aron pakusgon ang Partido, ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug ang pagpangrekrut sa hukbong bayan. Samtang tibuok-kusog nga ginasuklan ang iskema nila Marcos ug Duterte, kusganong iasdang ang rebolusyonaryong pakigbisog aron ibagsak ang papet ug burukrata-kapitalistang estado, ang mapahimuslanon ug madaugdaugong paghari sa mga agalong yutaan ug dagkung burgesya-kumprador, ug tukuron ang tinuod nga demokratikong gubyerno sa katawhan.

Dumdumon ang panag-alsa sa Edsa ug manglimbasog sa rebolusyonaryong dalan