Archive of Editorials

As Marcos brings sufferings, so the people must fight
August 07, 2022

Ferdinand Marcos Jr acted blind and deaf to the suffering and grievances of the people when he declared the state of the nation as “sound.” In fact, in just one month that he has been in power, the people have been pulled deeper into poverty and crisis. His promises of prosperity and development are pure […]

Dala ni Marcos ang kabudlayan, gani ang banwa dapat magbato
August 07, 2022

  Nagpabulag-bulag kag nagpabungol-bungol si Ferdinand Marcos Jr sa pag-antus kag mga reklamo sang pumuluyo sang ideklarar niya sa atubang sang kongreso nga “sound” o mapagros ang kahimtangan sang pungsod. Ang matuod, sa sulod pa lang sang isa ka bulan niya sa poder, labi nga nahagmak sa kabudlayan kag krisis ang pumuluyo. Pantasya ang mga […]

Kalisud ang dala ni Marcos, busa kinahanglang mosukol ang katawhan
August 07, 2022

Kalisud ang dala ni Marcos, busa kinahanglang mosukol ang katawhan Nagpabutabuta ug nagpabungolbungol si Ferdinand Marcos Jr sa pag-antus ug mga pangayo sa katawhan dihang iyang gideklara atubangan sa kongreso nga “sound” o himsog ang kahimtang sa nasud. Ang tinuod, sa usa ka bulan pa lang niya sa poder, labaw pang naunlod sa kalisud ug […]

Hatid ni Marcos ay kahirapan, kaya ang bayan dapat lumaban
August 07, 2022

Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan si Ferdinand Marcos Jr sa pagdurusa at mga hinaing ng taumbayan nang ideklara niya sa harap ng kongreso na “sound” o malusog ang kalagayan ng bansa. Ang totoo, sa loob pa lamang ng isang buwan niya sa poder, lalo pang nalugmok sa hirap at krisis ang sambayanan. Pantasya ang mga binitiwan niyang […]

Resist Marcos’ war intensification amid crisis
July 21, 2022

Appearance and airs aside, the US-Marcos regime is no different in essence from the previous US-Duterte regime when it comes to fundamental economic, political and social issues. Like the previous tyrant, Marcos represents the interests of foreign imperialists and the local ruling classes. In the face of the intensifying crisis, Marcos’ response is to intensify […]

Labanan ang pinaiigting na gera ni Marcos sa gitna ng krisis
July 21, 2022

Mag-iba man ng hitsura at asta, walang pagbabago sa esensya ang rehimeng US-Marcos sa nagdaang rehimeng US-Duterte pagdating sa mga pundamental na usapin sa ekonomya, pulitika at lipunan. Tulad ng nagdaang tirano, kinakatawan ni Marcos ang interes ng dayuhang mga imperyalista at ng lokal na mga naghaharing uri. Sa harap ng tumitinding krisis, pagpapaigting ng […]

Batukan ang gipaigting nga gyera ni Marcos taliwala sa krisis
July 21, 2022

Mag-usab man og hitsura ug asta, walay kausaban sa esensya ang rehimeng US-Marcos sa milabayng rehimeng US-Duterte kung hisgutan ang mga pundamental nga isyu sa ekonomiya, pulitika ug katilingban. Sama sa miaging tirano, girepresentahan ni Marcos ang interes sa langyawng mga imperyalista ug sa lokal nga mga nagharing hut-ong. Atubangan sa nagkagrabeng krisis, pagpaigting sa […]

Batuan ang ginapaigting nga gera ni Marcos sa tunga sang krisis
July 21, 2022

Lain man ang itsura kag gawi, wala sang pagbag-o sa esensya ang rehimeng US-Marcos sa nagtaliwan nga rehimeng US-Duterte bahin sa mga pundamental nga mga halambalanon sa ekonomya, pulitika kag katilingban. Katulad sang nagtaliwan nga tirano, ginatiglawas ni Marcos ang interes sang dumuluong nga mga imperyalista kag sang lokal nga mga nagaharing sahi. Sa atubang […]

Struggle amid widespread suffering under Marcos
July 07, 2022

The Filipino people’s struggle has entered a new phase as Ferdinand Marcos Jr takes his place as the new head of the neocolonial state. The people and their patriotic and democratic forces face a great challenge to strengthen the unity of the people and to advance their struggles. Like his father dictator and predecessors, Marcos […]

Lumaban sa gitna ng malawakang pagdurusa sa ilalim ni Marcos
July 07, 2022

Dapat tuluy-tuloy na lahatang-panig na magpalakas at magpalawak ang Partido upang itaas ang kakayahan nitong pamunuan ang sambayanang Pilipino sa kanilang mga pakikibaka.