Kalisud ang dala ni Marcos, busa kinahanglang mosukol ang katawhan

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Kalisud ang dala ni Marcos, busa kinahanglang mosukol ang katawhan

Nagpabutabuta ug nagpabungolbungol si Ferdinand Marcos Jr sa pag-antus ug mga pangayo sa katawhan dihang iyang gideklara atubangan sa kongreso nga “sound” o himsog ang kahimtang sa nasud. Ang tinuod, sa usa ka bulan pa lang niya sa poder, labaw pang naunlod sa kalisud ug krisis ang katawhan.

Pantasya lamang ang mga saad sa kauswagan ug kalamboan nga iyang gipangsulti. Gilatag niya ang direksyon sa iyang rehimen nga walay kalainan sa gasgas nga dalan sa neoliberalismo, nga walay laing gisangputan gawas sa pabalik-balik nga krisis ug pag-antus sa milabayng upat ka dekada.

Wala gihatagan ni Marcos og pagtagad ang nagtiyabaw nga mga problema sa masang Pilipino, ilabina ang nagpadayong pagsaka sa presyo sa pagkaon ug batakang panginahanglan. Bisan sa datos sa mga ahensya sa estado, dili malilong ang implasyong 6.1% niadtong Hunyo, nga misaka pa og 6.4% niadtong Hulyo. Kung ordinaryong katawhan ang pangutan-on, dili na matimbang ang kabug-at sa ilang palas-anon.

Gipakaminusan lang ni Marcos ang singgit alang sa umento sa suhulan bisan padayon ang pag-us-us sa piso, nga ₱0.84 na lang ang bili niadtong Hulyo kumpara niadtong 2018. Amang si Marcos kalabot sa dugay nang reklamo sa mga mamumuo sa madaugdaugong sistemang kontraktwalisasyon. Wala siyay gilatag nga solusyon sa malukpanong problema sa dis-empleyo gawas sa pagpadaghan pa sa mga mamumuo nga ipadala sa ubang nasud.

Gibalewala niya ang singgit alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Nagsaad lamang siya og usa ka tuig nga dili maningil og amortisasyon sa mga titulo nga nakapailalum sa Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Gipalaum niya ang mga adunay titulo ilalim sa CARP nga maghimo og balaod aron tangtangon na ang nahabiling amortisasyon, butang nga walay-pulos atubangan sa malukpanong pagpangilog og yuta sa dagkung kumpanya sa mga plantasyon ug mina. Bisan kalihim sa Department of Agriculture, walay gihimo si Marcos atubangan sa labaw pang pagsaka sa presyo sa asukal, itlog ug uban pang batakang pagkaon. Ang bugtong plano ni Marcos mao ang lunuron sa utang ang masang mag-uuma aron himuon kunong kapital sa “bag-ong teknolohiya.”

Nag-astang tigpamaba sa langyawng mga bangko ug korporasyon si Marcos dihang gilatag niya ang mga palisiya sa ekonomiya nga dugay nang dikta sa mga imperyalista. Bungol siya sa singgit sa katawhan, apan klarong naminaw sa International Monetary Fund ug World Bank dihang iyang gideklara ang pag-agni sa langyawng mga kapitalista isip sentrong palisiya sa iyang rehimen. Naghimohimo siya og ilusyon nga mosulod ang mga “estratehikong industriya” sa mga “ecozone.” Wala kanus-aman nagbunga og industriyalisasyon sa Pilipinas ang langyawng pamuhunan, ug wala mihatag og kalamboan sa lokal nga ekonomiya ilabina karon nga naglunang sa krisis ang pangkalibutang sistemang kapitalista.

Atubangan sa nabangkrap nga gubyernong napanunud ni Marcos kang Duterte, bag-ong mga buhis karon ang kanunay niyang ginayawit. Siya na mismo ang nagsabwag og gasolina sa nagdilaab nga kasuko sa katawhan sa wala niya pagbayad og buhis nga mikabat na karon og ₱203 bilyon. Target niyang singilon og buhis ang mga konsyumer ug gagmayng negosyo, lakip ang mga walay trabaho ug mga ubos ang kita sa gagmayng mga negosyong online. Samtang gipanghinambog niya ang balaod nga CREATE, nga nagkibhang sa pagasingilong buhis sa mga langyawng kapitalistang tigpamuhunan, wala niya giaprubahan ang pagkibhang sa buhis sa alawans nga ginadawat sa mga magtutudlong miserbisyo sa milabayng eleksyon.

Sama sa halos tanang miaging presidente, pagtukod og magarbong imprastruktura ang nag-unang unod sa “kalamboan” nga sinasulti ni Marcos. Sa milabayng upat ka dekada, wala sukad milambo ang ekonomiya sa Pilipinas tungod sa mga gitukod nga tulay o kalsada. Sama sa nahitabong kapin dobleng pagdaku sa utang sa Pilipinas ngadto sa halos ₱13 trilyon ilalum ni Duterte. Labaw lang nga malubong sa utang ang Pilipinas kung madayon ang mga proyektong dam, kalsada, tulay, riles, reklamasyon ug uban pang gustong tukuron ni Marcos, nga ginapadagan sa mga langyawng kumpanya, nagagamit og mga giimport nga kahimanan, ug magun-ubon sa kinaiyahan. Ginahatag usab sa maong mga proyekto sa mga burgesya-kumprador ang kontrol sa lapad nga rekursong pangpubliko, ingonman ang mga yutilidad nga ginapadagan sa gubyerno.

Sa kapin usa ka oras nga pagpamulong, wala gihatagag pagtagad ni Marcos ang problema sa kaylap nga mga paglapas sa tawhanong katungod ug mga pagpang-abuso sa mga armadong pwersa sa reaksyunaryong estado. Buut ipasabot, aprubado kaniya nga sa iyang unang bulan sa pwesto, 41 ang gipatay sa pulis sa “gyera kontra-droga;” ug nga 16 ang giaresto ug 13 ang gipatay sa iyang mga sundalo, lakip ang tulo ka bata, sa gyera kontra-insurhensya niini. Aprubado usab kaniya ang walay puas nga red-tagging, pag-pasurender, pagpamomba ug pagpamerwisyo sa AFP sa mga sibilyang komunidad.

Tin-aw nga walay malaumang kaayuhan ang masang Pilipino sa papet, pasista ug paantus nga rehimeng Marcos. Kung dili sila hiniusang mosukol, walay duda nga labaw silang daugdaugon ug pahimuslan. Sa ingon, kinahanglang dugang pakusgon sa katawhan ang ilang singgit ug militanteng protesta alang sa ginapangayo nilang lakang aron maalibyuhan ang ilang pag-antus. Kinahanglang maghugpong sila ug pakusgon o tukuron ang mga unyon ug asosasyon sa mga pabrika, upisina, komunidad, eskwelahan, ug simbahan.

Kinahanglang patas-on ug pahaiton ang kahimatngon ug kaalam sa katawhan mahitungod sa giatubang nilang mga problema ug isyu, ug kung paunsa sila giilad ug gipaantus. Kinahanglang isalikway ang mga bakak ug ilusyong ginayawit ni Marcos ug sa iyang among imperyalista.

Kinahanglang iasdang sa katawhan ang lain-laing porma sa pagsukol aron ipakigbisog ang kinahanglan nilang mga reporma. Labaw sa tanan, kinahanglang iasdang ang armadong pakigbisog aron iasdang ang mas dakung tinguha alang sa nasudnong paglingkawas ug tinuod nga demokrasya.

Kalisud ang dala ni Marcos, busa kinahanglang mosukol ang katawhan