Pulang Saludo | Mga Martir sa Timog Katagalugan sa panahon ng pasistang rehimeng US-Duterte (2016-2022)

,

Download here
Pilipino: PDF

Ikalawang Edisyon (June2022)
Piipino: PDF

Pulang Saludo | Mga Martir sa Timog Katagalugan sa panahon ng pasistang rehimeng US-Duterte (2016-2022)