Kagutom ngan kakurian han mga parag-uma, ginpapagrabe han 87th IB

,

Waray gud kunsensya ha natikagrabe nga kakurian ngan kagutom nga gin-aantos han katawhan agud dirudiretso hira nga gipiton, paghadi-hadian, ngan pagrabihin pa an ira kamutangan han pasista nga 87th Infantry Battalion. Tagapagpatuman ini han pangawat, pagpugong ha pagpakabuhi ngan panringgal ha kinabuhi han mga parag-uma han mag-operasyon ini ha Western ngan Northern Samar, sigon ha mga report han Bagong Hukbong Bayan hadin Hulyo.

Ha Sitio Salvacion ngan iba pa nga sityo han Barangay San Nicolas, San Jose de Buan, Western Samar, gintutugutan la han mga sundalo nga magtrabaho an mga parag-uma ha mga umhanan nga 100 kametros an kahirayuon tikang ha baryo. Bisan ini kun haros tanan nga umhanan han mga residente diri mamenos ha usa kakilometro an distansya ha ira komunidad. Ha esensya, pagpugong ini ha ira nga magtrabaho ha ira umhanan.

Gindidid-an liwat an mga residente nga humigda ha ira balay ha uma, bisan kun amo ini an ira kahiaraan tungod kay hirayo an ira mga umhanan. Tubtub tulo kasalmonan la han bugas an poyde nira dad-on tikang ha baryo ngadto ha uma. Diri poyde magbilin didi hin pagkaon, bisan asin, tungod kay kabaraka han mga sundalo, bangin igbilin ini para ha hukbo han katawhan.

Ginsabotahe na ngani an pagpakabuhi han mga parag-uma, gintamak-tamakan ngan ginruba pa an ira mga tanum han mga sundalo nga ginlugad an ira mga umhanan nga naabot ha kumpanya an kada naagi nga kolum. Inabot ha 200 nga pasista nga tropa an nakadeploy ha nasering nga lugar.

Ha Kilometro 7 han Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar, apiki la ha Sitio Salvacion, hul-os na nga nagin kampo militar han mga tropa han 87th IB an komunidad han mga minoriya nga Mamanwa nga gin-okuparan hini tikang pa hadton Mayo. Ginruba nira an mga pinto ngan ginluhuan hin fox hole an pira nga balay. Napiritan na liwat mag-ebakwet an mga residente han hirani nga Kilometro 3 at 4.

Nagpaabot hin reklamo an mga residente han Kilometro 7 ha meyor han Las Navas nga hi Arlito Tan agud igdemanda nga talwas hira nga makabalik ha ira lugar para man la mapanginano nira ang mga nabayaan nga umhanan ngan kahayupan.

Pagbalik nira, nahibaruan nira nga nagpatakas ha pangawat an mga tuyaw nga pasista. Usa nga guti nga tindahan an ira ginransak hin P10,000 nga balor han mga epektos. Han mahibaruan ini han tag-iya, nagreklamo hiya ha mga sundalo ngan dida la ginbaydan hin P3,000.

Waray nasalin ha ira mga inataman nga manok, ginsura na o ginhimo na nga pulutan han mga sundalo. Duha nga dagko nga baktin liwat an sering nira, “nawara.” Pag-eskplikar han mga sundalo, “ineskapo” an usa samtang an usa nga anay, “nasakit” sanglit gin-ihaw na la. Ginpakita pa han sundalo ha tag-iya an bidyo han ira pag-ihaw. Waray bisan ano nga danyos-perwisyo nga ginhatag ha iya, bisan para ha mga pasi nga nagkamaratay liwat. (Larab)

Kagutom ngan kakurian han mga parag-uma, ginpapagrabe han 87th IB