Archive of Publications

Kalatas | May 2022
May 30, 2022

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Agham Bayan Special Issue | May 2022
May 02, 2022

Agham Bayan is published by the Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) for the purpose of raising the political and social consciousness of Filipino scientists and technologists regarding the issues and problems affecting Philippine science and society. It is committed to the promotion and use of science in the service of the Filipino nation and people. It espouses the cause of national freedom and democracy.

Kalatas | April 2022
April 30, 2022

  Download here Pilipino: PDF

Liberation | The NDFP Program: Guide to Radical Change
April 28, 2022

This year, April 24, 2022, marked the 49 th year of the founding of the National Democratic Front of the Philippines. An alliance of revolutionary organizations, the NDFP has been fighting for the completion of the new national democratic revolution with a socialist perspective. With more than four decades of fighting and counting, its perseverance and resilience, despite obstacles, has earned it the respect and praise not only of the Filipino people but revolutionaries around the world.

Pulang Saludo | Mga Martir sa Timog Katagalugan sa panahon ng pasistang rehimeng US-Duterte (2016-2022)
April 24, 2022 |

Download here Pilipino: PDF Ikalawang Edisyon (June2022) Piipino: PDF

Ulos | Ginintuang Edisyon (2018-2019)
April 18, 2022 |

Pangkulturang dyornal ng pambansa-demokratikong kilusan sa pangangasiwa ng Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) sa pamamatnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)

Dangadang | April 2022
April 17, 2022

Ang Dangadang ay rebolusyonaryong dyaryo sa Hilagang-Kanlurang Luzon sa patnubay ng PARTIDO KOMUNISTA ng PILIPINAS. Inihahayag dito ang mga balita sa mga aksyon ng Bagong Hukbong Bayan at pakikibaka ng mamamayan gayundin ang pagsusuri sa mga isyung kinakaharap ng mamamayan.

Ispading 2022
April 09, 2022 |

Ang ISPADING ginapublikar kada tuig sa Hiligaynon kag Cebuano nga bersyon bilang isa ka pangkulturang pamantalaan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Kalatas Komiks | Digmang Bayan, Sagot sa terorismo ng estado
April 04, 2022
Kalatas | March 2022
March 31, 2022

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.