Kadasig | March 2020: Series 1, Volume 1

, ,

Ang Kadasig usa ka koleksyon sa mga balak, sugilanon, drama, kanta, drowing, komiks ug mga kulit nga gimugna sa mga rebolusyonaryong pwersa sa North Eastern Mindanao Region ug, kasagaran niini, gipagula na sa Lingkawas. Produkto kini sa mga kauban ug masa sa milabay nga mga tuig ug sa kasamtangan. Daghan pa ang wala makolekta ug gitinguha nga pinaagi sa Kadasig mamantala- pagbalik ang mga rebolusyonaryong obra.

Ang Kadasig gipahinungod usab sa ika-51 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan karong Marso 29.

Ang Kadasig nagtumong nga mapapularisa ug mapalagsik ang rebolusyonaryong arte ug literatura. Mahimong usa sa mga daluyanan sa kamamugnaon sa pagpalambo sa gimbuhatong kultura. Mabutyag ug maalkontrahan ang mga propaganda sa kaaway ug ang burges ug pyudal nga kultura nga nagtuis sa kamatuoran. Maabot ang halapad nga katawhan sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sa kinatibuk-an, ang Kadasig nagdasig alang sa labaw pang pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukang pangkultura sa rehiyon.

Alang pagpalambo niining maong koleksyon, ipadala ang inyong mga tampo, komentaryo, saway ug sugyot.

Dugang kadasig!


Download here

Bisaya: PDF

Kadasig | March 2020: Series 1, Volume 1