Mosukol taliwala sa malukpanong pag-antus ilalum ni Marcos

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Ang pakigbisog sa katawhang Pilipino misulod na sa bag-ong bahin sa kasaysayan sa paglingkod ni Ferdinand Marcos Jr isip bag-ong nangulo sa neokolonyal nga estado. Dakung hagit sa katawhan ug sa ilang mga patrioyotiko ug demokratikong pwersa nga palig-onon ang panaghiusa ug iasdang ang ilang mga pakigbisog.

Sama sa iyang diktador nga amahan ug sa mga nauna pa kaniya, si Marcos usa ka burukrata-kapitalistang nagarepresentar sa mga interes sa nagharing hut-ong sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan.

Nakalingkod si Marcos sa poder sa panahong naglunang sa krisis ang nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal. Labaw kining gipahagba sa militaristang lockdown ug palpak nga tubag sa pandemyang Covid-19. Apan imbes nga ipabarog ang kaugalingong ekonomiya, gipadayon na hinuon niini ang makapiang nga mga palisiyang neoliberal taliwala sa kalibutanong krisis sa kapitalismo.

Gibangkrap ang reaksyunaryong gubyerno sa korapsyon ug pag-usik-usik sa pondo sa militar ug pulis. Gilubong kini sa utang sa kanhing rehimeng Duterte. Mius-us ang bili sa piso kontra dolyar. Midaku ang depisito sa pamatigayon tungod sa pagsaka sa bili sa mga produktong ginaimport. Mihinay ang pamuhunan ug nalugi ang gagmayng negosyo. Nahurot ang 1/5 sa badyet alang sa pagbayad sa utang nga wala man lang napuslan sa katawhan, busa kulang kaayo ang nakagahin para sa ilang panginahanglan.

Paspas nga mitiurok ang panginabuhi sa katawhang Pilipino. Milyun-milyong mamumuo ug naghagong katawhan ang walay trabaho o panginabuhian. Kulang kaayo ang suhulan ug kita, ilabina nga nagmahal ang presyo sa lana, pagkaon, pamasahe, matrikula, tambal ug serbisyong medikal, ug uban pang palaliton ug serbisyo. Bagsak ang panginabuhi sa masang mag-uuma tungod sa kamahal sa abang sa yuta, dagkung gasto sa produksyon, taas nga interes sa pautang, ubos nga presyo sa produkto sa mga mag-uuma ug pagbaha sa imported nga bugas, utan, bisan karneng baboy. Nahagba usab ang panginabuhian sa masang mangingisda tungod sa pagpamig-ot sa gagmayng mananagat, ilabina sa kadagatang giilog sa China.

Dili paigo ang tibuok adlaw nga pagtrabaho ug tibuok gabii nga pagbilar aron maalibyohan ang kagutom nga gibati sa ilang mga anak ug hatagan sila og disente o komportableng kinabuhi. Dili igo ang mumhong limos nga ginahatag sa gubyerno aron ihaw-as sila gikan sa tunaan sa pag-antus. Dili paigo ang pag-agwanta ug paningkamot, ilabina nga sayod sila kung giunsa pagkawkaw sa nagharing hut-ong ug mga kawatan sa gubyerno ang bahandi aron sila mabuhi sa luho.

Nagdaguuk ang tiyan ug nagbukalbukal ang dugo sa katawhang Pilipino. Atubangan sa nagkaigting nga kasuko sa katawhan nga daw nag-alburutong bulkan, nagtanyag si Marcos og mga saad ug damgo sa kaabunda, kasiguraduhan sa pagkaon ug baratong presyo. Apan pipila ka adlaw lamang human nanumpa ug nagsaad, usa ka tago nga kumbite isip pagdayeg sa kawatan nga si Imelda ang gipahigayon sa mga Marcos sa lawak sa Malacañang–simpleng meryenda kuno apan dakung insulto sa mga gutom, nag-antus ug naningkamot.

Walay maayong ihatag ang gubyerno ni Marcos nga larawng lumayon sa ilusyon ug damgo ang katawhan. Sa pagsulay nga pahupayon ang kasuko sa mga Pilipino, malinglahong gideklara ni Marcos nga dili siya motoo nga mikabat na sa kapin 6% ang tantos sa implasyon o pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Iyang ginapagawas nga mas hanas pa siya sa masang saksi sa adlaw-adlaw nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa mga merkado ug tindahan.

Isalikway ang ginasangpit nga mga ilusyon ni Marcos! Ipakigbisog ang mga katungod ug kaayuhan sa katawhan! Walay maangkong kaayuhan ang pagdangop o makilimos sa mga mapahimuslanon, madaugdaugon ug kawatan. Kung dili hiniusang mosinggit ang katawhan, dili sila panumbalingon. Kung dili tay-ogon sa ilang tunob ang mga kadalanan, dili matay-og ang mga nagharihari.

Kinahanglang mugnaon sa katawhan ang gamhanang kalihukan aron ipakigbisog ug panalipdan ang ilang interes ug kaayuhan. Kabahin niini, kinahanglang labaw pang pakusgon ug padaghanon pa ang ihap sa mga unyon ilabina sa pinakadagkung pabrika ug empresa, ingonman ang lain-laing porma sa mga demokratikong organisasyong masa sa mga baryo sa kabanikanhan, komunidad sa kasyudaran, sa mga unibersidad, upisina, simbahan ug mga ospital. Hugpungon ang interes sa mga mamumuo, mag-uuma ug lain-laing sektor, pakusgon ang ilang tingog, ug organisahon ang ilang mga pakigbisog.

Kinahanglang walay kakapuy nga ipatuman ang mga pagtuon kalabot sa kahimtang sa nasud, sa ilang tagsatagsang sektor ug komunidad, ug ang mga solusyon sa ginaatubang nga mga problema sa katawhan. Magmantala og mga polyeto ug publikasyon aron magsilbing daluyan ug instrumento alang sa paghiusa sa masa. Maglunsad og lain-laing mga protesta sa masa aron isinggit ang ilang mga reklamo ug pangayo aron paubsan ang presyo sa mga palaliton, patas-an ang suhulan ug sweldo, trabaho, disenteng pabalay, libreng pag-apud-apud sa yuta, paubosan ang abang sa yuta ug interes sa pautang, makiangayong presyo sa produkto sa mga mag-uuma, libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, ug uban pang lakang nga labing gikinahanglan sa katawhan.

Kinahanglang pandayon ang determinasyon sa masa atubangan sa kabangis ug pagpanumpo sa mga armadong pwersa sa estado. Kinahanglang mabati sa tanan nga ang ilang panaghugpong ang dili mahubsang tinubdan sa ilang kaisog. Walay unsamang pagpamig-ot ug papanumpo ang makapukan sa ilang determinasyon nga hiniusang mosukol.

Sa lain-laing bahin sa kalibutan, gikan Korea hangtud Ecuador, gikan Uruguay hangtud United Kingdom, misulbong ang mga welga ug protesta sa mga mamumuo, mag-uuma, mga minorya ug uban pang nilupigang sektor atubangan sa krisis ug grabeng pag-antus ug pagpangdaugdaug. Sama sa maong mga nasud, ang pag-antus sa katawhang Pilipino nagsilbing uga nga kumpay nga naghulat nga silaban aron mahimong higanteng kalayo sa pagsukol nga molukop sa lapad nga kabanikanhan ug kasyudaran.

Kinahanglang padayon nga magpakusog ug magpalapad sa tanang bahin ang Partido aron patas-on ang katakus niining pangulohan ang katawhang Pilipino sa ilang mga pakigbisog. Kinahanglang magrekrut ug magbansay og linibong mga kadre nga magtukod ug mangulo sa mga sanga sa Partido nga lalum ug lapad nga nakaugat sa masa, ug anaa sa posisyon nga mangulo kanila sa tanang natad sa pakigbisog.

Mosukol taliwala sa malukpanong pag-antus ilalum ni Marcos