Archive of Anniversary Statements

Saulogon ang ika-53 nga anibersaryo sang CPP!Determinado nga isulong ang inaway banwa kag paslawon ang Oplan Kapanatagan sang US-Duterte nga rehimen!
December 26, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army sa isla sang Negros, mga Pulang kumander kag Pulang hangaway, nagahatag sang mataas nga pagsaludo sa ika-53 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP). Nagapaabot man sang mataas nga pagpasidungog kag pagsaludo sa mga kaupod nga naghalad sang ila bilidhon nga kabuhi para sa armado nga paghimakas […]

The Filipino people rally behind the CPP marching towards the victory of the national democratic revolution
December 26, 2021 | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

Message of NDF-Negros on the celebration of the 53rd anniversary of the CPP The revolutionary forces, with allies and friends, in Negros, jubilantly celebrate the 53rd anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP) today. When the CPP was reestablished on December 26, 1968, ideologically, politically and organizationally geared to lead the revolutionary armed […]

Maghimakas agud paslawon ang kontra-pumuluyo nga giyera sang US-Duterte nga rehimen! Pabayaron ang AFP kag PNP sa ila mga utang nga dugo sa mga mangunguma!
December 26, 2021 | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Negros lubos nga nagasaludo sa ika-53 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa Disyembre 26, 2021. Nagapakig-isa ang hanay sang mga mangunguma sa pagselebrar sang mga kadalag-an halin pa man sa pagkabun-ag sang mahal nga Partido sadtong Disyembre 26, 1968. Panahon ini sa pagselebrar sang mga kadalag-an, […]

Ika-53 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas, Saulogon nga puno sa kaisog ug determinasyon alang sa labaw pang pag-asdang sa gubat sa katawhan
December 26, 2021 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Ang New Peoples Army- Surigao del sur (NPA-SDS) kauban ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga kadre, komander, Pulang manggugubat ug katawhan sa probinsya, nagpaabot sa pinakataas nga pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) niining adlaw sa Disyembre 26, 2021 sa ika-53 nga anibersaryo sa subling pagkatukod niini. Husto ug lig-ong napangulohan niini ang rebolusyong […]

Ignite the revolutionary fury most especially among women!
December 26, 2021 | NDF-Negros Island | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Negros Island |

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA-Negros), the revolutionary organization of Filipino women together with other allied organizations under the banner of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), joins the nationwide celebration of the 53rd founding anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP). Fifty-three years after its historical foundation and through the […]

Frustrate the US-Duterte regime’s brutal counterrevolutionary war! Surmount all obstacles to carry forward the people’s democratic revolution!
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Together with the Filipino proletariat and people, the Communist Party of the Philippines today celebrates with joy and militancy the 53rd anniversary of the Party’s establishment. The CPP Central Committee extends its warmest revolutionary greetings to all Party members and cadres, to all Red fighters of the New People’s Army (NPA), to its allies and […]

Vigorously and Fiercely Face the Challenges of Serving the People!
December 26, 2021 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Northern Negros (Roselyn Pelle Command) | Cecil Estrella | Spokesperson |

Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front of the New People’s (RJPC-NPA) celebrates the 53rd anniversary of the reestablishment of Communist Party of the Philippines (CPP) with great determination of advancing the people’s war and positive outlook of achieving complete victory. The Red commanders and fighters of RJPC-NPA, together with all the revolutionary […]

Ang Bayan Special Issue | December 26, 2021
December 26, 2021

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

Biguin ang brutal na 
kontra-rebolusyonaryong 
gera ng rehimeng 
US-Duterte! 
Pangibabawan ang lahat 
ng balakid upang isulong 
ang demokratikong 
rebolusyong bayan!
December 26, 2021 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

Ka­sa­ma ang pro­le­tar­ya­do at sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no, buong ga­lak at may mi­li­tan­syang ipi­nag­di­ri­wang nga­yong araw ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas ang ika-53 ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Par­ti­do. Ipi­na­ra­ra­ting ng Ko­mi­te Sentral ng PKP ang pi­na­ka­mai­nit na re­bo­lu­syo­nar­yong pag­ba­ti ni­to sa la­hat ng ka­sa­pi at kad­re ng Par­ti­do, sa la­hat ng Pu­lang man­di­rig­ma ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan […]

Determinado ang rebolusyonaryong kilusan: magtatagumpay ang Demokratikong Rebolusyong Bayan! Lalaya ang sambayanan!
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite |

Sa okasyon ng ika-53 anibersaryo ng dakila’t natatanging partido ng mamayan, ang Partido Komunista ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng Partido Komunista ng Pilipinas ay buong-pusong pinapaabot ng lahat ng mga kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at mga kaibigan ang aming pagbati. Pinagpupugayan ng National Democratic Front of the Philippines – Cavite […]