Batukan ang “lokal nga kalinaw”

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Kanunay ginayawyaw sa tiranong si Rodrigo Duterte, sa mga pasistang upisyal sa NTF-Elcac, mga heneral ug bisan sa pipila ka kandidato sa pagka-presidente ang konsepto sa “lokal nga kalinaw” aron tabunan ang kasamtangang walay-puas nga teroristang pag-atake sa mga sibilyan ug sa ilang mga komunidad. Kini ang unod sa Executive Order 158 ni Duterte nga nagdeklara og “kalinaw, panagdait ug panaghiusa” isip malinglahong pangkontra sa dugay nang pangandoy sa katawhan nga makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Lauman nga subli-subli kining ipagarpar sa umalabot nga mga panahon aron tabunan ang paggrabe sa teroristang pagpangatake batok sa katawhan.

Ang “lokal nga kalinaw” sa pasistang rehimeng US-Duterte sa pagkatinuod usa lamang ka bag-ong ngalan ug dagway sa karaan na nga mga taktika sa kontra-insurhensiya ug pasipikasyon. Sama ka karaan sa kasaysayan sa kontra-rebolusyon sa Pilipinas ug sa laing nasud ang mga taktika niini sa saywar ug pagpanumpo nga nagatarget sa mga sibilyan, sa hiwi nga panglantaw nga kinahanglang “hubsan ang dagat aron walay malanguyan ang mga isda.”

Ilalum sa “lokal nga kalinaw,” gipanghinambog sa mga pasista ang “liboang misurender” nga katawhan, nga sa tinuod mga biktima sa walay-hunong nga kampanya sa armadong pagpanghadlok, pagpamig-ot, pagpangaresto ug mga pagpatay. Malukpanong ginalapas ang katungod sa katawhan nga ginahikawan sa prosesong ligal ug higayon nga depensahan ang kaugalingon ilalum sa mga reaksyunaryong balaod. Sukwahi usab kini sa internasyunal nga makitawhanong baload kung asa ang mga sibilyan ginaila nga mga armadong kombatant ug target sa armadong pagpanumpo ug pagpasurender.

Alang sa katawhan, ang “lokal nga kalinaw” nga ginapatuman sa pasista ug teroristang estado katugbang sa kawalay kahusay sa mga komunidad nga ganadumog, ginaliyukan ug ginasakmit sa mga abusadong ginsakpan sa militar ug pulis. Kahadlok ang dala sa makanunayong presensya sa mga pasistang tropa sa ilang mga komunidad nga ginapailalum sa mga operasyon nga gitawag og Retooled Community Support Program (RCSP). Ginabantayan ang tanan nilang lihok, matag karon ug unya nga ginautingkay ang ilang mga balay ug katigayunan, ginakontrol ang ilang gipangpalit ug ginatakda ang gidaghanon sa pagkaon nga pwede nilang mapalit. Ginasubaysayan sila sa ilang pagtrabaho sa uma. Ginabawalan silang magpalapad sa ilang mga umahan ug ginapugngan nga magpalambo sa panginabuhian sa malisyosong rason nga isuporta kini sa hukbong bayan.

Ang kanhing malinawon nga mga komunidad sa kabanikanhan gilukop sa kahadlok ug kaguliyang. Pugos nga ginapatrabaho sa mga sundalo ug pulis ang mga lumulupyo sa pagtukod o paglimpyo sa ilang mga kampo. Ginapasag-ob og tubig ang mga bata ug babaye nga daw ilang mga suluguon. Dautang impluwensya sa mga kabatan-onan ang dala sa mga tropa sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) nga naila sa paghuboghubog, sabong, droga ug pagpakaylap og pornograpiya sa ilang mga komunidad.

Ang kanhing nagtunhay nga kahilum sa mga baryo gitugaw sa pipila ka oras nga pagpalupad og mga drone aron maniktik sa mga umahan ug kabukiran, ug pag-atake sa mga helikopter ug jet fighter aron manghulog og bomba ug magpaulan og mga bala sa tungang gabii o kaadlawon. Gikan sa tungatunga sa mga baryo, nanganyon ang hungog nga mga sundalo aron hadlukon ang masa ug ipakitang sila ang hari. Sagad nga target sa pagpamomba ang mga uma ug mga bukid nga duul sa komunidad nga nagbutang sa kinabuhi sa mga sibilyan ngadto sa peligro ug midaut sa ilang mga kabtangan ug panginabuhian.

Ang “lokal nga kalinaw” ni Duterte usa ka nipis nga komoplahe para tabunan ang mga operasyong saywar ug mga operasyong pang-intelidyens aron atakehon ug lumpagon ang panaghiusa sa masa. Ginagamit usab kini para tiktikan ang masa aron mahibaloan ang mga paryente nila nga Pulang mandirigma ug kadre sa Partido.

Ginatarget ang mga lokal nga kahugpungan nga aktibo sa pagdepensa sa mga katungod ug interes sa mga mag-uuma alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Ang mga nabisto nga mga myembro niini ginapig-ot ug ginapaluwat aron mabungkag ang ilang mga organisasyon ug hikawan sila sa ilang kusog nga magdepensa. Nagtukod ang militar og mga mini nga organisasyon ug pugos nga ginapasalmot ang mga tawo aron ipagawas nga pabor ang komunidad sa pagpangawkaw og yuta ug mga proyekto sa dagkung plantasyon, mga kumpanya sa mina, agalong yutaan ug dagkung kapitalista.

Ginagamit ang islogan sa “lokal nga kalinaw” aron tabunan ang mga kahiwian ug korapsyon sa mga pasistang sundalo. Binilyong piso ang giusik-usikan sa pagpangurakot sa “E-CLIP,” programang “Kalahi-Cidds,” ug sa mga ginatukod nga mga kalsada, eskwelahan ug uban pang imprastruktura ilalum sa “barangay development program.” Ang mga lumad ginatanyagan og “pabalay” kung asa pugos silang gipalayas gikan sa ilang yutang kabilin nga tinubdan sa ilang bahandi ug panginabuhian. Ang maong mga proyekto ginapagawas nga “tubag sa mulo” sa masang mag-uuma apan, sa aktwal, labaw pang nagpagrabe sa problema sa kawad-on ug pagpangilog og yuta.

Kinahanglang subsub nga ibutyag ug isalikway sa katawhang Pilipino ang malinglahong “lokal nga kalinaw.” Kinahanglang walay puas nga ibutyag ug batukan ang hugaw nga gyera sa AFP ug PNP batok sa katawhan. Ibutyag ang tanang kaso sa terorismo sa estado ug mga paglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga makitawhanong balaod. Kinahanglang mohimo og mga lakang ug pamaagi nga mabutyag sa publiko ang mga kahiwian sa mga pasistang alipures sa estado sa mga suuk nga lugar pinaagi sa midya ug social media. Pukawon ug giyahan ang masa nga mobarog ug molihok aron panalipdan ang ilang mga katungod ug iasdang ang ilang mga pakigbisog alang sa yuta ug panginabuhian.

Kinahangalang padayon nga magpakusog ug magpalapad ang Bagong Hukbong Bayan ug molahutay sa pagpaasdang sa gerilyang pakiggubat ug agraryong rebolusyon. Padayon nga pahugton ang panaglambigitay ug panagtinabangay sa hukbong bayan ug sa masa. Ilunsad ang lain-laing porma sa taktikal nga opensiba aron depensahan ang masa, bungkagon ang makinarya sa kaaway sa paniktik ug pagpamig-ot, kab-uton ang rebolusyonaryong hustisya ug silutan ang mga pasistang kriminal.

Kuhaon ang suporta sa lain-laing sektor ug internasyunal nga komunidad aron isalikway ang pasistang “lokal nga kalinaw,” iasdang ang panawagan nga tapuson ang hugaw nga gyera sa AFP ug PNP, lakip ang walay undang nga pagpamomba gikan sa kahanginan.

Kinahanglang hugpungon ang lapad nga han-ay sa katawhan aron iduso nga tapuson ang ideolohiya sa “kontra-terorismo” nga gipahamtang sa US ug nagsilbing takuban sa ilang armadong interbensyon. Hangtud kini ang mipatigbabaw nga palisiya sa reaksyunaryong estado, labaw lang nga nagkadaku ang gahum sa mga pasista ug dili mahatagan og luna ang pangandoy sa katawhan alang sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw.

Batukan ang "lokal nga kalinaw"