Batuan ang “lokal nga kalinungan”

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Salambiton pirme sang tirano nga si Rodrigo Duterte, sang mga pasistang upisyal sang NTF-Elcac, mga heneral kag bisan sang pila ka kandidato sa pagka-presidente ang konsepto sang “lokal nga kalinungan” para tabunan ang subong nga wala-untat nga teroristang pagpanalakay sa mga sibilyan kag sa ila mga komunidad. Ini ang kaundan sang Executive Order 158 ni Duterte nga nagdeklarar sang “peace, reconciliation and unity” (“kalinungan, rekonsilyasyon kag paghiliusa”) bilang mapaniplang nga pangontra sa madugay na nga ginahandum sang pumuluyo nga makatarungan kag pangmalawigan nga kalinungan. Lauman nga paliwat-liwat ini nga igabandera sa maabot nga panahon para tabunan ang paglala sang terorista nga pag-atake batuk sa pumuluyo.

Ang “lokal nga kalinungan” sang pasista nga rehimeng US-Duterte sa kamatuoran isa lang ka bag-o nga pagtawag kag porma sang daan na nga mga taktika sa kontra-insurhensya kag pasipikasyon. Pareho na nga daan sa kasaysayan sang kontra-rebolusyon sa Pilipinas kag ibang pungsod ang mga taktika sini sang saywar kag pagpamigos nga nagatarget sa mga sibilyan, sa tiko nga paglantaw nga dapat “hubsan ang dagat para wala sang languyan ang isda.”

Sa idalom sang “lokal nga kalinungan” ginapabugal sang mga pasista ang “linibo nga mga nagsurender” nga pumuluyo, nga sa kamatuoran mga biktima sang wala-untat nga kampanya sang armado nga pagkugmat, pagpang-ipit, pagpang-aresto kag mga pagpatay.

Lapnagon nga ginalapas ang kinamatarung sang pumuluyo nga ginadingutan sang proseso nga ligal kag kahigayunan nga magpangapin sa kaugalingon sa idalom sang mga reaksyunaryong layi. Liw-as man ini sa internasyunal nga makatawong layi kon sa diin ang mga sibilyan ginakabig nga mga armadong kombatant kag target sang armadong pagpamigos kag pagpasurender.

Para sa pumuluyo, ang “lokal nga kalinungan” nga ginatib-ong sang mga pasista kag teroristang estado katumbas sang kawad-on sang kalinungan sa mga komunidad nga ginadumog, ginapalibutan kag ginapigos sang mga abusadong tinawo sang militar kag pulis. Permanente nga kahadlok ang dala sang permanente nga presensya sang mga pasistang tropa sa ila mga komunidad nga ginapaidalom sa mga operasyon nga ginatawag Retooled Community Support Program (RCSP). Ginabantayan ang tanan nila nga paghulag, dugay-dugay ginarekisa ang mga balay kag propyedad, ginakontrol ang ila ginapamakal kag ginatalana ang kadamuon nga pagkaon nga pwede nila mabakal. Ginapanilagan sila sa ila pagtrabaho sa uma. Ginadumilian sila nga magpalapad sang ila mga ulumhan kag ginapunggan nga magpauswag sang pangabuhian sa malisyoso nga rason nga igasuporta ini sa hangaway sang banwa.

Ang daan nga matawhay nga palibot sang mga komunidad sa kaumhan ginalikop sang kahadlok kag kinagamo. Ang tagabaryo pwersahan nga ginapatrabaho sang mga suldado kag pulis sa pagtukod o paglimpyo sang ila mga kampo. Ang mga bata kag babaye ginapasag-ob sang tubig nga daw ila mga suluguon. Malain nga impluwensya sa mga pamatan-on ang dala sang mga tropa sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) nga kilala sa pagpahubog, pagbulang, pagdroga kag pagpalapnag sang pornograpiya sa ila mga komunidad.

Ang daan nga nagaluntad nga kalinong sa mga baryo ginaguba sang pila ka oras nga pagpalupad sang mga drone para magpanilag sa mga uma kag kabukiran, kag pagsalakay sang mga helikopter kag jet fighter para maghulog sang bomba kag magpaulan sang mga bala sa tungang gab-i o kaagahon. Halin sa tunga sang mga baryo, nagapanganyon ang mga buyong nga suldado para kugmaton ang masa kag pagwaon nga sila ang hari. Masami target sang pagpamomba ang mga bukid kag mga uma malapit sa komunidad nga nagapeligro sa kabuhi sang mga sibilyan kag nagapanghalit sa ila mga propyedad kag ginakuhaan sang pangabuhian.

Ang “lokal nga kalinungan” ni Duterte manipis nga komoplahe para itago ang mga operasyong saywar para atakehon kag samaron ang paghiliusa sang masa kag mga operasyon pang-intelidyens. Ginagamit man ini para tiktikan ang masa para matumod ang mga paryente nila nga Pulang hangaway kag kadre sang Partido.

Ginatarget ang mga lokal nga asosasyon nga aktibo sa pagpangapin sa mga kinamatarung kag interes sang mga mangunguma para sa tunay nga reporma sa duta. Ang natumod nga katapu sini ginaipit kag ginapahalin agud mabungkag ang ila mga organisasyon kag kuhaan sila sang ila kusog nga magpangapin. Nagatukod ang militar sang mga paltik nga organisasyon kag pilit ginapaentra ang mga tawo para pagwaon nga pabor ang komunidad sa pagpang-agaw sang duta kag mga proyekto sang mga daku nga plantasyon, mga kumpanya sa mina, agalon nga mayduta kag mga daku nga kapitalista.

Ginagamit ang karatula nga “lokal nga kalinungan” para takpan ang mga kalainan kag korapsyon sang mga pasistang suldado. Binilyon ka pisos ang ginapatuyangan sa pagpangurakot sa “E-Clip,” programa nga “Kalahi-Cidds,” kag sa mga ginahimo nga mga kalsada, eskwelahan kag iban pang imprastruktura sa idalom sang “barangay development program.” Ang mga tumandok ginatanyagan sang “pabalay” kon sa diin pilit sila nga ginagabot sa ila dutang ansestral nga ginahalinan sang ila manggad kag pangabuhian. Ang mga proyekto nga ini ginapagwa nga “sabat sa reklamo” sang masang mangunguma pero, sa aktwal nagapalala sa problema sang kawad-on kag pagpang-agaw sang duta.

Dapat todo-todo nga ibuyagyag kag sikwayon sang pumuluyong Pilipino ang mapaniplang nga “lokal nga kalinungan.” Dapat wala sang kataka nga ibuyagyag kag pakamalauton ang mahigko nga gera sang AFP kag PNP batuk sa pumuluyo. Ibuyagyag ang tanan nga kaso sang terorismo sang estado kag mga paglapas sa tawhanong kinamatarung kag internasyunal nga makatawong layi. Dapat maghimo sang mga tikang kag paagi nga ang mga kalainan sang mga pasistang tinawo sang estado sa mga interyor nga lugar mabuyagyag sang pangkabilugan nga publiko paagi sa midya kag social media. Pukawon kag ubayan ang masa nga manindugan kag maghulag para pangapinan ang ila mga paghimakas para sa duta kag pangabuhian.

Dapat sige-sige nga magpabaskog kag magpalapad ang Bagong Hukbong Bayan kag magpursiger sa pagpasulong sang pagpakig-away gerilya kag rebolusyong agraryo. Padayon nga hugot ang angtanany kag buligay sa hangaway sang banwa kag sang masa. Ilunsar ang nagkalainlain nga porma sang taktikal nga opensiba agud pangapinan ang masa, bungkagon ang makinarya sa paniktik kag pagpamigos, agumon ang rebolusyonaryong hustisya kag silutan ang mga pasistang kriminal.

Kuhaon ang suporta sang nagkalainlain nga sektor kag internasyunal nga komunidad para sikwayon ang “lokal nga kalinungan.” isulong ang panawagan nga tapuson ang mahigko nga gera sang AFP kag PNP, lakip ang wala pili nga pagpamomba halin sa kahanginan.

Dapat hugpungon ang malapad nga kubay sang pumuluyo para iduso nga tapuson ang ideolohiya sang “kontra-terorismo” nga ginpapanaog sang US kag nagaserbi nga tabon sa ila armadong pagpasilabot. Tubtob ini ang nagagahum nga polisiya sa reaksyunaryong estado, labi lamang nga magadaku ang gahum sang mga pasista kag indi mahatagan sang kahigayunan ang handum sang banwa para sa makatarungan kag pangmalawigan nga kalinungan.

Batuan ang “lokal nga kalinungan"